כתב: פרץ גרין

ערך וביצע הגהות: משה לוי

 

כריתת הברית החדשה של הגאולה השלמה בזכות הגואל האחרון, חיים

 

 

הבורא ישתבח, ה" אלהינו, קדוש ישראל וגואלו, כורת את תפארת הברית השלמה עם הגואל האחרון הנבחר, חיים בן משה, הנולד בצנעא, תימן, בעד עם ישראל ובעד כל האנושות אחרי פטירתו של הצדיק השלם הנסתר בסבלו הנורא האחרון, שקם בסימן השלם של תחיית המתים, ופתאום בא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים, הוא השופט המשוח במלכות השמים. ברוך ה' אלהינו אשר כרת את תפארת הברית השלמה של הגאולה השלמה עם הצדיק הנבחר, חיים.  

תודה לאל שדי, תודה לה" אלהינו, תודה לאל עליון, תודה לאל חי, תודה לה" אל עולם, תודה לה" צבאות, תודה לאהיה אשר אהיה. בשבעת השמות הקדושים הללו כורת ה" אלהינו את הברית החדשה הזאת עם הגואל האחרון חיים בעד עם ישראל ובעד כל האנושות. ונמשכת קדושה חדשה וכוח נבואה חדש דרך שבעת שמות אלה בגאולה השלמה, הנקראים שבעת המעגלים הנבואיים.

שבעת המעגלים הנבואיים הם הסובבים עלינו על מנת להעניק את הנבואות החדשות של הדור הרביעי הזה ושל תקופות הגאולה ושל הבניין החדש ובית המקדש השלישי בן שבע הקומות, שלושה עשר מזבחות התפילה ומחצלת האסלאם. הבניין הבסיסי של תפילת המנהג החדש קשור בשבע קומותיו לשבעת שמות הקודש הנזכרים.

אנו, תלמידי הגואל חיים "נביאים חדשים", אמנם לא כנביאי ישראל הקדושים, כי אם סוג חדש לגמרי בנבואה - דרך חלומות נבואיים של הדור הרביעי ושל הגאולה השלמה. אנו חמורים נבואיים המקבלים את קבלת הגאולה השלמה, וכל העושה את עצמו חמור-נביא לגואל האחרון, המורה חיים, יכול לקבל נבואות אמיתיות.

שבעת המעגלים הנבואיים הם המקור לקדושה החדשה של הגאולה השלמה, היא הקדושה הנדרשת בכל דברי הגאולה השלמה: המנהג החדש במסגרת בית התפילה החדש של הגאולה השלמה, החוק החדש של הגאולה השלמה והקבלה החדשה האמיתית של הגאולה השלמה. כל השלושה: המנהג החדש, החוק החדש, והקבלה החדשה צריכים להיסגר בתוך ברית קבועה חדשה לדורות, היא הברית החדשה השלמה של הגאולה השלמה בזכות הגואל האחרון, חיים.

ירידת הדברים מן השמים לארץ אינה באה בישירות דרך שבעת השמות של המעגלים הנבואיים, שאם כן היה קשה מדי לקבל אותם, ובפרט כשההבטחה בגאולה השלמה היא "וְהָיָה אַחֲרֵי-כֵן, אֶשְׁפּוֹךְ אֶת-רוּחִי עַל-כָּל-בָּשָׂר" (יואל, ג', 1). לפיכך הדרך היא באמצעות חלומות וחזיונות אמיתיים היורדים מלמעלה, ובהם כל אחד וכל אחת יכול לקבל אותם אם הולך הוא באמונת הברית החדשה השלמה הזו.

ה" ברוך הוא כבר סידר בחסד את אוצרותיו לזמן הרצוי בו הסימנים הגאוליים והמשיחיים מוכנים לרדת לעולם דרך חלומות ואף חזיונות אמיתיים בכדי שיוכלו להתקבל, כאמור, על ידי כל אדם, שהרי כל אדם יכול לחלום ואם הוא זכאי לכך, אזי יכול הוא לקבל אף דברים עליונים דרך החלומות, לספר את מה שראה ולכתבו כעדות.

חלומות אלו הם החלומות המוזכרים ביואל הנביא (שם). הם החלומות הנפלאים ואף הנוראים המתחילים לרדת עם ביאת הגואל חיים, כי יש בארץ מי שכבר מוכן לשמוע את החלומות הבאים, לרשום אותם בכתב ולהסביר מה שביכולתו על תוכנם.

מובן הוא שהחלומות הללו הם מיוחדים ואינם כשאר החלומות המתקיימים, שהרי החלומות היורדים בזכות הגואל הנבחר כוללים בתוכם את הסימנים השלמים של הגאולה השלמה ואת כל המסרים החדשים של הגאולה השלמה ואת הרוח מה" ברוך הוא הנשפכת על כל בשר למי שחפץ לזכות בה.

לכן הכרחי הוא שחלומות הגאולה השלמה יהיו סגורים גם הם במסגרת הברית החדשה השלמה וחלק שלם הוא של הברית החדשה השלמה עצמה. מסיבה זו נקבע למעלה שירדו שישה סימנים שלמים גדולים במשך השנה הראשונה לסימנים ושאלו יהיו ששת הסימנים הבסיסיים בצורתם, בקבלתם ובתוכנם לכל החלומות שיבואו אחר כך. ונאמר: "על כל בשר", כי כל בשר יכול לקבלם ואין הפסק לכך, כי קבלתם תימשך גם בדורות הבאים.

הסימנים השלמים הגדולים הראשונים הם: סימן הכוכבים, סימן השופט המשוח במלכות השמים, סימן האור החדש של חנוכת החנוכות, סימן החמור אוכל לחם, סימן הדור הרביעי ודור הבנין החדש וסימן תחיית הצדיק, הגואל האחרון, חיים בן משה, מצנעא, תימן.

שבעת המעגלים הנבואיים וששת הסימנים השלמים וכל והקשור בהם נכנסים אל הברית החדשה השלמה ונחתמים בה ליתר דברי הימים, כי הברית החדשה השלמה היא הנקודה ההיסטורית החדשה היוצאת מאת ה" - נקודה המאחדת את דברי העבר אל הדרך הרצויה למען הדורות הבאים. והכרחי הוא שתהיה ברית חדשה כפולה מאוחדת, כי לעם ישראל לא תספיק הברית האוניברסלית של סימני יוסף, אלא הם צריכים ברית חדשה המחדשת את ההלכה ואת המנהג ואת הלימודים ואת התורה בכלל למען עם ישראל.

כפילות הברית החדשה השלמה נקראת בסימנים: איחוד בין הכהן המשוח על המזבח של הכהן המשוח ובין הכהן על מזבח מלכיצדק. עיקרי הוא סימן זה באיחוד החדש בבית התפילה של הגאולה השלמה בין הסימנים המשיחיים של בית יוסף והסימנים המשיחיים של בית דוד: סימני יוסף הם הסימנים האוניברסליים וסימני בית דוד הם סימני מסורת התורה לישראל.

נדגיש כי הגם שבסופו של דבר הברית החדשה השלמה ברית אחת היא, אנו משתמשים בביטוי "כפילות הברית" על מנת לתאר הן את הנוצרים הנכנסים לברית החדשה השלמה והן את היהודים הנכנסים אליה. בחלומו של סולי קמחג'י, פרץ ציווה לשתי הדלתות, דלת מזבח מלכיצדק ודלת מזבח הכהן המשוח, להיפתח, והן נפתחו. אמר פרץ לסולי: "עשה גם אתה!", וציווה סולי לשתי הדלתות, דלת מזבח מלכיצדק ודלת מזבח הכהן המשוח, להיפתח, ונפתחו.

הנה דרך איחוד זו יוצאת השבת הלבבות לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, הכוללת את השבת הלבבות בין יהודים ובין נוצרים ואומות העולם. האיחוד הוא בין מזבח מלכיצדק (המייצג את המסורת החדשה של נוצרים לשעבר ואומות העולם) ובין מזבח הכהן המשוח (המייצגים את המסורת היהודית) שבבית התפילה.

השבת הלבבות בין יהודים לבין מוסלמים מתבצעת על הקומה הראשונה בבית התפילה, במסורת האסלאם המחודשת על מחצלת האסלאם, שגם היא נסגרת ונחתמת במסגרת הברית החדשה השלמה בזכות הגואל הנבחר, חיים.

מחצלת האסלאם נקראת מחצלת ולא מזבח מטעם המנהג, מאחר שהמוסלמים לא ישנו את מנהגם, כי פירוד היסטורי מנובא הוא (בין היהודים למוסלמים). מחצלת האסלאם גם מופרדת מטעם העדר הסימנים המשיחיים במסגרת האסלאם, מה שאין כן ביחס לנצרות.

באשר לנצרות, יש צורך בפתרון למטרות הרבות, משיחיות וגאוליות, הצריכות להתקיים בכדי לגשר בין מסורת היהודים, מצד אחד, ובין המסורת החדשה שהנוצרים מקבלים דרך הסימנים השלמים, בהיכנסם לברית השלמה על מזבח מלכיצדק, מצד שני. מוכרח להיות פענוח אמיתי וקבוע לתמיד הפותר את הסיבוך המשיחי הגדול מסביב למשרת ישוע.

בלי הפתרון ההוא אין איחוד אמיתי, ומפני שהנצרות ביססה את קיומה על הברית החדשה הנוצרית המשיחית וגם בה נתקשרו הנבואות המשיחיות והגאולתיות, באה הברית החדשה השלמה גם לתכלית זו: לחדש את הברית הנוצרית בהסבריה האמיתיים השוללים את כל התיאולוגיה הנוצרית והמצילים את הסימנים היוספיים האוניברסליים ואת משרתו ההיסטורית המיוחדת של ישוע, כריסטו של האומות הנוצריות.

בלי פענוח זה אין איחוד בין העולם היהודי ליוצאי הנצרות, ובלי אותו איחוד אין גאולה שלמה ואין שלום אמיתי. מדברי הצדיק חיים, ובהמשך דרך הסימנים נתגלה גם שבין מחנות הנוצרים נמצאות רוב נשמות עשרת שבטי ישראל שהתפזרו בין אומות העולם. לכן ללא אותו איחוד אי אפשר שיתקיים גם איחוד הצאן הנאבד מבית ישראל עם בית יהודה, הוא האיחוד בין יהודה ואפרים המנובא בספר הנביא יחזקאל. ללא איחודים אלו לא תשכון הגאולה השלמה בעולם.

הגאולה השלמה לא באה עד שיש בכוחה להציל רבות מאומות העולם ששורשם בעשו וביפת, אם כי יש גם הצלה וישועה לטובים בבני חם, כי נאמר "אֶשְׁפּוֹךְ אֶת רוּחִי עַל כָּל בָּשָׂר" (יואל, ג', 1), והצדיק חיים הכריז: "כולנו בשר אחד" (אם כי סביר להניח שאומות העולם הרחוקות יותר מן האמונה האמיתית יזכו בברית החדשה השלמה בשלב מאוחר יותר). לפיכך כל העניינים העיקריים של השבת הלבבות בין ישראל ואומות העולם תלויים באותו הפענוח ובאותו הפתרון הקשור בהבנת משרת ישוע ובהסבר משיחיותו האמיתית והמפליאה.

הנה אנו כולנו: יהודים, מוסלמים, נוצרים ואינדיאנים מוהיקנים, כולנו ביחד כבהמות לגבי האמת המתגלה בפעם הראשונה בדברי הימים בצורה אחרת לגמרי ממה שחשבנו. ויובן שקיום הגאולה השלמה לא יכול להתקיים ללא קשר משרתו המתוקנת של ישוע.

בשל כך דרושה פשטות חמור גדולה בכדי שיבין כל חכם לב שהפענוח האמור ופתרון כל ענייני משרת ישוע לא אנו שעשינו אותם, לא אנו שחיפשנו ומצאנו, לא אנו שהוצאנו סברות ומצאנו שכל מסכים, לא אנו שבראנו את משרת ישוע ולא אנו שכיסינו אותה כאלפיים שנה גם מעיני נוצרים וגם מעיני יהודים. ונחנו מה? רק חמורים הרושמים את הבשורות היורדות בחלומות הגאולה השלמה. לא שלנו הם הדברים! הפתרון והפענוח מתגלים מפני שנמצאים הם באמת. ה" ברוך הוא ידע. אנחנו לא ידענו. ה' ברוך הוא הוא שעשה ולא הסביר לנו מה שעשה, וקנאת ה" תעשה זאת.

הפתרון והפענוח הם דברי אמת שהיו מכוסים עד זמן ביאת הגואל האחרון הנבחר, חיים, ומתגלים הדברים במסגרת הברית החדשה השלמה הכפולה הזאת, ונסגרים ונחתמים בה בספר שושנת משנת חיים, ובפרט בספר המפליא בתיקון הנצרות.

הנה המוסלמים נשארים במנהגם על מחצלת האסלאם כאמור, והנוצרים בתיקון הנצרות יוצאים מהנצרות לגמרי ונכנסים לברית החדשה השלמה על מזבח מלכיצדק. על כל המזבחות החדשים משתמשים במנהג החדש ובחוק החדש (מחצלת האסלאם אינה מזבח). חוץ מאשר מזבח הכוהן המשוח שהוא מזבח יהודי, מזבח יהודה ומזבח אפרים מיועדים לבני ישראל. כל יהודי מלידה או דרך גיור יכול לעלות על מזבח יהודה, ואמנם הנכנסים לדת ישראל ממזבח מלכיצדק (נשמות הצאן הנאבד של בית ישראל היוצאים ממחנות הנצרות, הם הבנים השבים אל גבולם, ובן יקיר לי אפרים ודמעות רחל אמנו נשפכו על אלה, והם שנענו ברחמנותו יתברך), הם העומדים על מזבח אפרים.

מדובר בשני מזבחות נפרדים, מפני שהחוק החדש מקל עליהם בכמה אופנים, מפני שלא רגילים הם בדברי קדושה כמו היהודים שנשארו בזהותם היהודית במשך הדורות, ואמנם גם על מזבח יהודה משתמשים במנהג החדש ובחוק החדש, ואין הוא כמוסלמים, שאצלם, כאמור, המחצלת אינה מזבח.

בית הכנסת המסורתי נשאר תמיד, ולכן מי שרגיל וחפץ להמשיך במנהג בית הכנסת ימשיך כמנהגו, ומי שחפץ במנהג החדש יתפלל בבית הגאולה השלמה.

כל 13 מזבחות בית הגאולה השלמה נחתמים ונסגרים במסגרת הברית החדשה השלמה הכפולה של הגאולה השלמה, ולמעשה הם כבר כלולים בששת הסימנים השלמים ובשבעת המעגלים הנבואיים. בנוסף, כל ספר משנת חיים כולל שלושה עשר עלים, המערך החדש שנתגלה מתוך הסימנים שנקרא השושנה הינו בעל שלושה עשר כוכבים, וכך גם המזלות החדשים של הדג הגדול לוויתן, שהינם חלק שלם של הקבלה החדשה האמיתית המתגלה עם ביאת הגואל האחרון, המידות המיוחדות הפנימיות הנקראות המידות המסוגלות של אסתר המלכה, וכן שלושה עשר המזבחות שהם: מזבח יהודה, מזבח בנות יעקב, מזבח אפרים, מזבח בנות ישראל, מזבח מלכיצדק, מזבח העמים, מזבח הכהן המשוח, מזבח הכוהנת המשוחה, מזבח הנביא, מזבח ישראל הגדול, מזבח השושנה, מזבח הלווייתנית ומזבח החתונות. כל אלה ושמותיהם סגורים ונחתמים בברית החדשה השלמה הכפולה הזאת של הגאולה השלמה, בזכות הגואל האחרון, חיים.

גם המספר עשר, המתחדש במסגרת הברית החדשה השלמה, לא יכול להיות חסר, מאחר שהחוק החדש הינו גם התחדשות עשרת הדיברות למען העולם, התחדשות היסטורית חשובה מאד, ובפרט ביחס לדיבר השני. גם סימן שלושים הצעדים של החוק החדש אותו קיבלנו כולל שלוש כפולות של עשר לוחות: עשר הלוחות הראשונים מתייחסים לעשרת הדיברות, עשר הלוחות השניים מתייחסים למידות: אמונה, ברכה, סגולות הלב, תפילה, השראה, תיקון, התקדשות, התחדשות, טעם ושתיקה, ועשר הלוחות האחרונים הם עשר המידות של הצדיק החי באמונתו. כל אלה סגורים ונחתמים בברית החדשה השלמה.

ומה לחמורו של הגואל עם כל הברית החדשה השלמה הזאת? אביא לכם כאן דוגמה מפליאה מחלומות הגאולה השלמה. בחלום של ג'יוזפה מניגרסו (חלום 511) היה על השולחן ספר ודף המדבר על שלושת האבות. דרך הספר הסביר ג'יוזפה לסעיד, חברנו המוסלמי, את עניין שלושת האבות בכדי לעקור מן השורש את הטעות בדבר העקידה, כי טוענים המוסלמים שישמעאל הוא שנעקד ולא יצחק.

בדף היו שלוש צורות שייצגו את האבות: אברהם, יצחק ויעקב. סעיד קרא בערבית: "איברהים, איסמאעיל ואלחמיר" (אברהם, ישמעאל והחמור). אמר ג'יוזפה: "השלישי הוא יעקב של דברי הימים". סעיד חזר על שמות הצורות אבל ביחס לאב השני הוא שתק בפעם הזאת. ג'יוזפה אמר אז לסעיד שתמיד החמור הוא יעקב של דברי הימים, אבל בצורה הראשונה מדובר בחצי חמור, בעוד שבהמשך החמור מתפתח בצורתו על מנת להיות חמור שלם. סעיד הסכים ואמר: "כן הוא, השלישי הוא החמור". - -

 משנה שלמה חדשה היא ואשתדל לפרשה. בקריאה הראשונה של סעיד ישנו בלבול בהצבת ישמעאל במקום יצחק אבינו והוא בלבול העקידה, ואמנם ביחס לחמור המתגלה בסוף אין שום ספק שהוא המיצג את יעקב של דברי הימים, דהיינו בגאולה השלמה השלישית, כי חמורו של הגואל השלישי הוא. מפני שהחמור השלישי קשור ביעקב, סעיד הבין שלא הגיוני שישמעאל יהיה במקום יצחק אבינו, כי הרי יעקב הוא בן יצחק ולא בן ישמעאל, ולכן שתק כדי לתת מקום לתיקון. ג'יוזפה הראה לו אז שקודם לכן היה רק חצי חמור ובמשך הזמן החמור הושלם, אבל תמיד קשור הוא ביעקב, שהרי כל עיקרו הוא להיות מושלם בגאולה השלמה.

על כך סעיד מסכים שהחמור הוא השלישי בלא ספק: הנה אף אם היינו מקשרים את החמור לסימני יצחק (כי הצורות בחלום מצביעות על סימנים), אין הוא החמור השלם עד שמגיע לסימני יעקב. עם זאת עניין החמור מתחיל לפני כן, מתחת לסימני יצחק, ככתוב: "וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אֶל-נְעָרָיו, שְׁבוּ-לָכֶם פֹּה עִם-הַחֲמוֹר, וַאֲנִי וְהַנַּעַר, נֵלְכָה עַד-כֹּה; וְנִשְׁתַּחֲוֶה, וְנָשׁוּבָה אֲלֵיכֶם" (בראשית, כ"ב, 5).

יש כאן רמז לדת האסלאם ולנצרות שתצא מסימני יצחק. על שתי הדתות ההן נאמר "שבו לכם פה עם החמור". ביחס לנצרות שיצאה ממשרת ישוע, הרי שסימניה הגיעו מה"ריש" של השם "אשר" (השם השני של שם ה' השלם אהיה אשר אהיה, וכמפורש באריכות בכל כתבינו, משרתו של ישוע הייתה משרה נבואית העונה לסוף נבואת מלאכי), ולכן הנבואות המשיחיות והגאולתיות בספרי הנביאים קשורות באותה המשרה אך לא במלואן אלא רק "עד החצי". וזהו החמור שצורתו הייתה בחלום "חצי חמור".

ביחס לאסלאם, אף חז"ל פירשו שישמעאל הינו עם הדומה לחמור (בבלי, קידושין, ס"ח, א'), אך גם בדת האסלאם עניין החמור המביא גאולה בשם אללה לעמים רבים אינו כי אם עד החצי, ולא הושלם החמור באסלאם כמו שלא הושלמה הגאולה באסלאם.

לפיכך הן מצד הנצרות, הן מצד דת ישמעאל והן מצד בני ישראל: כולם מחכים עד שהחמור מושלם, כי מדובר בחמור השלישי של הגאולה השלמה מתחת לסימני יעקב אבינו. ואמנם במהלך סיפור העקידה שב יצחק אבינו עם אברהם אביו אל החמור, לאחר שהאיל הוקרב לעולה במקום יצחק. הנצרות יצאה מהאיל, כפי שאנו מסבירים בהרחבה בכל כתבי ספר משנת חיים, מאחר שישוע הוא האיל ההיסטורי שנהרג והוקרב לעולה במקום עם ישראל, והוא שהביא ישועה נסתרת לעמים במקום עם יצחק, הוא עם ישראל. עם זאת משיחותו לא הביאה ישועה שלמה לאומות העולם (אלא מעין "חצי ישועה"), כי רק עם ביאת הגואל השלישי מתחילה הגאולה השלישית השלמה, ורק אז נוער החמור השלם ומבשר את הסימנים השלמים המפענחים את כל הסיבוכים שיצאו בהיסטוריה.

בשל כך ישבו במהלך ההיסטוריה בני ישמעאל עם החמור ולא הכירו בעקידת יצחק ולא ידעו שהאיל נלקח במקום יצחק ולכן נתבלבלו בעניינו. הנצרות שיצאה ממשרת האיל שנלקח לעולה לא הבינה גם היא שהחמור היה רק "עד החצי", ועשו מאמיניה מן האיל אלוה ויצאו מדת ישראל וחרגו מאמונת יצחק ומאמונת ישמעאל, שנבעו שתיהן מאמונת אברהם. בחמור האסלאם, שהיה בסימני התפתחות הגאולה, לא הייתה משיחות. אתונו של ישוע, עם זאת, כן נקשרה למשיחות הקשורה לסימני יצחק המוסתרים (ישוע היה כאמור איל העקידה שהועלה קורבן במקום יצחק), אך מאחר שלא יכלה היא לדבר, נשארה הנצרות בסימני המשיחות "עד החצי", כמוסבר.