כתב: פרץ גרין

ערך וביצע הגהות: משה לוי

 

החוק החדש - 30 הצעדים - עשר הסגולות

 

הסגולות: אמונה, ברכה, סגולות הלב, תפילה, השראה, תיקון, התקדשות, התחדשות, טעם, שתיקה. הוכן לבית ספר אסתר בבאר שבע ללימוד ולהפצה דרך אתר האינטרנט CAMILLO, המנוהל על ידי דוד לוי בחולון וסולי קמחג'י ומשה ברדי בבאר שבע - באחריות פרץ גרין.

 

לוח י"א - סגולת האמונה

 

צעד 1 - הדיבר הראשון הוא מצוות האמונה שנתגלתה לבני ישראל מה" ברוך הוא בסיני. עשר הסגולות או עשר המידות המסוגלות, שאנו מסבירים אותן, מובאות במקביל לעשרת הדיברות ומייצגות את תמצית עשרת הדיברות בצורתם הפשוטה, דהיינו במונח פשוט המביע את המידה הרצויה העיקרית מהדיברות. לדוגמא: המידה הרצויה העיקרית של הדיבר הראשון היא מידת האמונה. המידה הרצויה העיקרית של הדיבר השישי, לא תרצח, היא מידת תיקון האדם.

צעד 2 - לשם זיכרון ולשם לימוד מובאות הסגולות בצורה פשוטה במלה אחת או שתי מלים: 1) אמונה 2) ברכה 3) סגולות הלב 4) תפילה 5) השראה 6) תיקון 7) התקדשות 8) התחדשות 9) טעם 10) שתיקה, ובכלליות אנו קוראים להן עשר המידות המסוגלות בלב, דהיינו אלו הן עשר מידות שצריכות להיות מוטמעות בלב, שהלב ישאף להן תמיד, ושהשאיפה אליהן תתקיים תמיד. בעצם הן מצד האהבה בלב, שיאהב את מידת האמונה ויאהב את מידת הברכה.

צעד 3 - ויאהב הלב את המידות המסוגלות של הלב ויאהב הלב להתפלל ויאהב הלב בהשראת השכינה, שבאה מהתנהגות הדרך ארץ והכבוד, ויאהב הלב בתיקון עצמו תמיד, ויאהב הלב בהתקדשותו ובהתרחקותו מכל ערוות דבר ויאהב הלב להתחדש ברוחו ויאהב הלב את טעמי החיים ויאהב הלב בחכמת השתיקה.

צעד 4 - זהו יסוד חדש בדרכי הלימודים החדשים של הגאולה השלמה, ואלו הן המידות הרצויות מעשרת הדיברות. קחו אותן לפי סדרן, שימו אותן בלב שפל ושמח, התעסקו בהן והתבוננו בהן עד שתעשו אותן שלכם, מאחר שעל בסיס עשר המידות הללו יכולים לבנות בניינים פנימיים אמיתיים וקיימים לעולם הזה ולעולם הבא. יסוד אחד הוא בעשרה חלקים, הוא יסוד הלב הנרצה בעבודת ה".

צעד 5 - והוא יסוד הלב החדש של הגאולה השלמה: יסוד אחד ובו עשר מידות, כאשר אם יחסר אחד מהן יחסר כל היסוד. כמו בעשרת הדיברות, אם האדם מקיים תשעה וחוטא באחד מהן, הוא אינו מקיים את רצון ה". היסוד הוא חדש של הלב החדש, ואף על פי שהמידות (אמונה, ברכה וכו') כולן מידות ידועות מן התורה והמסורת, לא נשלמות המידות אלא בגאולה השלמה. סדר המידות נוסד כאמור מעשרת הדיברות עצמם, אך במסגרת הסדר החדש של 30 הצעדים מדובר בעשרת הצעדים האמצעיים של העמוד האמצעי. הלב החדש של הגאולה השלמה מתגלה בהשלמת המידות הללו, וזאת אף על פי שתוכנן של המידות היה ידוע תמיד.

צעד 6 – נזכור את הכלל: אברהם אבינו לא נשלם אלא ביצחק בנו, ויעקב אבינו לא נשלם אלא ביצחק אביו, ויצחק אבינו לא נשלם עד שנשלם יעקב ונקרא ישראל. זהו כלל עיקרי בכל דברי הגאולה השלמה. וכך הוא בשם הגאולה "אהיה" הראשון שלא נשלם אלא ב"אשר" שנמשך ממנו בדברי הימים, "אהיה" האחרון אינו נשלם אלא בשם "אשר" שקדם לו, והשם "אשר" אינו נשלם עד שבא הגואל האחרון להשלמת השם "אהיה" האחרון. לכן הלב החדש של הגאולה השלמה, אף על פי ששורשו נמצא בשם "אשר", אינו מתגלה באמת הרצויה אלא בגאולה השלמה בזכות הגואל האחרון, חיים.

צעד 7 - כלל זה טעם פלאי הוא בהתבוננות המשולשת, כי על החוק החדש אנו אומרים שהוא מייצג את הדרך האמצעית השלמה בכל עניין. אמנם הדרך האמצעית הייתה לכאורה צריכה לצאת מהעמוד האמצעי של השם "אשר", והוא מפני שהשורשים ל"דרך האמצעית השלמה" נמצאים באמת בשם "אשר". עם זאת, ה"אמצעי השלם" לא מתגלה במשרת אליהו הנביא (א), ולא בגאולת פורים (ש) ולא במשרת ישוע (ר), והפתיחה למידות הרצויות בלב האהוב למלכות השמים במשרת ישוע לפני אלפיים שנה אינה באה אל השלמתה להיות דרך שלמה אמצעית אלא עם ביאת הגואל חיים בגאולה השלמה.

צעד 8 - זהו הטעם האמיתי הנסתר לכך שהעלייה האמצעית של משה רבנו, עליו השלום, לא התגלתה בתורה ולא נתקבלה למען ישראל באותו הפרק של דברי הימים. במשנה החדשה שהתקבלה אצלנו על טעמי אותה העלייה האמצעית מובן, כי במסגרת השיחות בין משה ובין ה' ברוך הוא על עניין המידות הללו של הלב הרצוי למלכות השמים, השתדל משה להביאן לבני ישראל במקום הלוחות הראשונים שנשברו. הרי באותה העלייה משה קיבל את המידות ההן, והן המידות שכלולה בהן הדרך האמצעית השלמה. עם זאת, "ויכוח" בין ה" ובין משה מגלה שעם ישראל לא היה עוד מוכן לקבל אותן, והן נדחקו עד לסוף דברי הימים, לזמן הגאולה השלמה.

צעד 9 - ישנן דרכים רבות להבין את הכוונות ב"דרך האמצעית השלמה", ומשאלות יתעוררו חקירות. האם התורה והמסורת לישראל בכללותה מעניקה את הדרך האמצעית? הלא מרוב קדושתה רוב בני ישראל לא עמד בה, ולכן מוכרחים לומר שאם אנו מדברים על הגאולה השלמה, שאינה רק לבני ישראל כי אם גם לכל העמים, בוודאי שאין התורה, דהיינו חוקי התורה, תרי"ג מצות, מייצגת דרך אמצעית שלמה כלפי האנושות.

צעד 10 - ואמנם לא באה התורה בזמן הגאולה השלמה, כי אם בהתחלת דברי ימי ישראל. לשם קיומם בעולם ובכדי שיישארו בזהותם המיוחדת להם כל הימים, התורה הבדילה את בני ישראל בקדושתם מאומות העולם. התורה באה אפוא בסימן הקדושה, ההבדלה וההפרדה מיתר העמים העובדים עבודה זרה והמלאים במוקשי תאוות העולם וכו', ובאה התורה על פי הקדושה העליונה המקפידה על כל פרטיה, בכדי להקים את עם ישראל כעם קדוש לנצח נצחים. התורה גם באה בזמן "חריג" ועם מטרות "חריגות", כיציאת מצרים עצמה, כך שבני ישראל לא יכלו לקבל אז דרך אמצעית שלמה.

צעד 11 – האירועים היו אמורים להתקיים באופן זה מצד מתן תורה בגבורות עצומות, ומצד המסורת בישראל בהקפדה גדולה, כי לולא זאת לא היה נשאר כלום (הרי אם בדינים קשים פרקו בני ישראל עול, מה היה קורה אם היו ניתנים להם דינים קלים?). מאחר שהדרך האמצעית השלמה לא התגלתה בעבר (אם כי הכול נמצא בתורה ומה שלא מתגלה מכוסה בה), בני ישראל לא יכלו במהלך ההיסטוריה למצוא אותה, ובמקביל גם לא עמדו בהקפדה על דינים קשים, ולכן כשלו ונפלו תמיד. זאת מפני שרוב העם היהודי אינו יכול להתקדש, ללמוד ולהתחדש ברוח על פי אותה הקדושה הצדיקה והקפדנית. כל דברי ימי ישראל מעידים על כך. נסכם שחסרה לעם הדרך האמצעית השלמה, שדרכה יכולים לדבוק בתורה יותר בקלות.

צעד 12 - הדרך הייתה חסרה ובמקביל אי אפשר היה להעניק דרך יותר קלה, מאחר שבשל דוחק הזמנים פחדו החכמים תמיד שאם יקלו במקצת, עם ישראל יקל לגמרי, כי חזק יצר הלב להקל על עצמו מעול מלכות השמים. ואף על פי שרוב העם לא יכול היה להחזיק באותה המידה הקדושה, שמר ה" את עמו ישראל והושיע אותם בדרך נסים ונפלאות למען קיום הבטחות יתברך לאבות אברהם, יצחק ויעקב. למעשה, גם אברהם אבינו היה צריך להחזיק במידת הקיצוניות בכדי לקיים את עבודתו לפני ה", הן בנס ישועתו מכבשן האש של נמרוד והן כניסיון ה" בעקידת יצחק. אברהם היה אחד, ולא היה מקום בכל עבודתו לדרך אמצעית שלמה, כי אם לעשות חסד עד בלי גבול ולשמוע בקול אלוהיו.

צעד 13 - ולא נשלם אברהם אלא במידותיו של יצחק, כי ביצחק ייקרא לך זרע להמשך הירושה. יצחק אבינו, שנולד בארץ כנען ולא הסתובב בעולם כמו אביו, התבונן בגבורות ובחסדי אביו כמו גם בגבורת ה", שביקש את העקידה ואשר הציל אותו ממנה, והיה ירא ממעשיו שלו ומקדושת מחשבתו. בשל כך היה יצחק אדם קדוש ושתקן המתפלא על מעשי ה" ומתבונן תמיד על המידות האהובות לפני ה". התורה אמנם סתמה בנוגע לפנימיותו של יצחק אבינו אך הפליאה אותנו בכל סיפורו דרך חלקים קצרים מאוד ומלאים פלא.

צעד 14 - בדומה לכך מגילת אסתר בגאולת פורים מסתירה את דבריה הפלאיים ביד מרדכי היהודי ואסתר המלכה במלכות המלך אחשוורוש במאורעות דברי גלות ישראל. מבעד לפרגוד, עם זאת, נמצאות המידות האהובות של אסתר המלכה החכמה, הצנועה והנאמנה כמו גם המידות הקדושות של מרדכי הצדיק. מידות אלו מכוסות במגילת אסתר.

מוסבר אצלנו כם שיצחק אבינו קשור במלכות השמים, כי אם יצחק היה נלקח לעולה, הוא היה עולה למלכות השמים, וכי הסימנים של יצחק אבינו נמצאים בשם "אשר". המידות שלא נתגלו בעלייה השנייה של משה רבנו קשורות בשם "אשר", וגם הדברים המכוסים של מלכות השמים וירידתה לעולם נמצאים בסימנים של השם "אשר". סימנים אלו ירדו לארץ דרך כוכבי הגאולה בגאולת פורים, המכוסים במגילת אסתר.

צעד 15 - הדרך האמצעית השלמה נמצאת בעמוד השני אבל לא יכולה להתגלות על הארץ במשך כל דברי הימים עד לגאולה השלמה אלא בדרך סתר כבמליצות הנביאים, במגילת אסתר, בדרכים נסתרות של צדיקים אמיתיים ובדרכים נסתרות בדברי הימים - דרכי ניסים ונפלאות בלתי מוכרים המוסתרים בטבע העולם על-ידי אל מסתתר, עד שעולה ברצונו לגלותם.

צעד 16 - ואמנם הגיעה הישועה והגאולה לעם יהודה בפורים, שחג הוא רק ליהודים. בפורים נגאלו היהודים גם אם התרחקו לפני כן מהמסורת ומהתורה, וזאת מאחר שעשו תשובה מתוך לבם. אף על פי שנשארו בפשטותם ולא נעשו לחכמים ולקדושים, נתקבלה תשובתם לפניו. יש בכך דרך אמצעית בצורתה המיוחדת לעם ישראל.

צעד 17 - אברהם נשלם ביצחק, והשם "אהיה" הראשון נשלם בשם "אשר", כי לולא הדרכים הנסתרות של אל מסתתר לא היה יכול עם ישראל להמשיך בדרכו בדברי הימים, והיה כאילו שחלילה השם "אהיה" הראשון לא הצליח בסוף במשימתו. עם זאת, העם הצליח בהמשך דברי הימים בזכות אליהו הנביא ובזכות מרדכי היהודי ואסתר המלכה, ואחרי פורים נבנה בית שני. מהאמור נלמד שהדרך האמצעית שאנו משתדלים להגדירה כאן היא דרך המגיעה לרום המעלות ובאותו הזמן מגיעה גם ללבבות בני אדם, גם פשוטים ולא מלומדים. באמצעות אותה הדרך האמצעית ניתן לזכות במלכות השמים מצד המידות הטובות האהובות לפני ה".

צעד 18 - בלוחות העמוד השלישי, הם הלוחות הרחבים של הדג הגדול לוויתן, נרחיב בענייני ה"ריש" של השם "אשר" ובנוגע לסימנים ההתחלתיים המשיחיים והגאוליים שקיבל ישוע בבית ספר האיסיים. ה"ריש" ירשה את סימני מלכות השמים מה"שין" ואת סימני תחיית המתים מה"אלף". אז היה מוכן האור של ה"ריש" דרך בית המקדש להיות לאור גויים המתפשט עד קצווי תבל כדי ללמד את בני העולם את האמונה האמיתית, את החוקים האמיתיים ואת הדרכים האהובות לה". עם זאת, בעוונות, לא נקלט האור במקדש, וצדיק קדוש אחד יסד את בית הספר האיסיי בסתר, עד שיבוא הזמן לגלותו. בידי אנשי בית הספר היו הסימנים האוניברסאליים ביחד עם הסימנים המיוחדים לכל בית ישראל, ובידם היו המפתחות המשיחיים להצלת הצאן הנאבד מבית ישראל ולישועת עמים רבים.

צעד 19 - המפתחות ההם, שמורה הצדק גילה לתלמידיו מן השם "אשר", כללו את המפתחות הנבואיים של השבת הלבבות של אליהו הנביא, זכרו לברכה, את המפתחות הכוכביים של ה"שין" של שושן הבירה ואת המידות האהובות בלב המוכן לרשת את מלכות השמים. על פיהם דיבר ישוע בהשתדלותו להקים את מישרתו המשיחית, שיצאה בעיקר מסימני ה"ריש" של השם "אשר". ישוע דיבר על מלכות השמים ואמר שאינו בא אלא להציל את הצאן הנאבד מבית ישראל, פנה אל אנשים פשוטים והגדיל את תקוותם ואת אמונתם והרים אותם לסימנים גדולים. בשל המידות הטובות הפשוטות ההן, היו האנשים הפשוטים והטובים אהובים יותר בעיני ה" מהכוהנים והרבנים של הזמן ההוא.

צעד 20 - אלו הן המידות הטובות שאימצו נוצרים רבים במשך הדורות, הם הנוצרים הפשוטים ההולכים באמונה תמימה בלבם והדבקים בלימודיו של ישוע באשר למידות האהובות אצל אבינו שבשמים. מי שלומד כעת את דברי ישוע על פי המפתחות השלמים של הגאולה השלמה מתפלא על חכמתם, וחשוב לציין כי ישוע לא דיבר על ההלכה שכבר נודעה אלא על דרכי המידות האהובות שבלב, המתקבלות במלכות השמים. הוא פתח את הדרך האמצעית השלמה במידות שכל אחד ואחת יכולים להגיע אליהן מכוחות והרגשות ליבם למען כל העם ולמען העולם. ישוע לא התכוון אלא להשלמה הזאת לתורה עצמה, כי הייתה נדרשת דרך אמצעית המשלימה את כוונות התורה עצמה להיות אור לגויים, ולכן הוא אמר בפירוש שלא בא לשלול כלום מהתורה ומהנביאים ואף מהמסורת כולה אלא להשלים את כוונותיה בעם ישראל, שיעבוד את ה" בלב נכון ועניו ומלא באהבה וברחמים על הזולת.

צעד 21 - עם זאת, מהעדר זכות בזמן ההוא לא הושלם כלום, כי עם ישראל לא זכה להכיר דבר מהסימנים האמיתיים של ה"ריש". הפתיחה של ישוע יצאה בשל כך לגויים בלבד, אם כי במסגרת של תיאולוגיה משובשת ושקרית לגמרי. לפיכך במשך הדורות לקח העם הנוצרי הפשוט דברים משיעוריו של ישוע על הלב הטוב, ההתנהגות הישרה, עזרת הזולת, הצדקה, הרחמנות על האלמנות, על העניים ועל החולים וכו' אך כל זאת במסגרת תיאולוגית שגויה החסרה את חכמת התורה, חוקיה ודרכי ההלכה המחוכמות לשיפור חיי האדם. עם ישראל, לעומת זאת, נשאר בחכמתו אבל בלב חסר. דהיינו: עם ישראל יצא לגלותו הארוכה בעוד שהסימנים ההתחלתיים האוניברסאליים יצאו לגלותם בין הנוצרים, ועל כן לא יכלה דרך אמיתית אמצעית להתקיים עד הגאולה השלמה.

צעד 22 - למעשה עד ביאת הגואל האחרון והתגלות הסימנים השלמים של הגאולה השלמה, שהינם מתחת לשם "אהיה" האחרון, לא יכול היה השם "אהיה" האחרון להתגלות, כביכול, בעולם. התגלות זו באה רק כאשר נשלם השם "אשר" שקדם לו, כי הרי אין קיום לסימנים השלמים עד שמתקיימים הם על אמיתותם של הסימנים ההתחלתיים. עם זאת, עם ישראל עוד לא יודע כלום מכל ענייניהם, ומה שביד הנוצרים משובש כולו, ולכן בשנים הללו עיקר העבודה מצד ההסברים הוא בתיקוני ה"ריש" של השם "אשר", הוא תיקון הנצרות והסברי הסימנים ההתחלתיים וכל עניין מישרתו של ישוע, אם כי גם בתיקוני היהדות, במה שיש לתקן, והכול כאמור בהשלמת השם "אשר" מכוח השם "אהיה" האחרון, על מנת להשלים את השם המלא – "אהיה אשר אהיה". לא נשלם יעקב אבינו אלא בפחד יצחק אביו.

צעד 23 - דהיינו אין יעקב שלם, אלא אם כן יצחק נשלם בשלמותו. יצחק אבינו שלם הוא (למרות שישב בסתר ולא התגלה ממנו אלא מעט מאוד), ועל כן גם יעקב אבינו בנו הינו שלם, רק שלא מתגלה שלמותו של יצחק עד הסוף. למעשה לא מתגלה שלמותו של יצחק עד שיעקב עצמו מגיע לשלמות של "ישראל", דהיינו בגאולה השלמה. באופן זה המידות הרצויות המעניקות את הדרך האמצעית השלמה מתגלות רק עם ביאת הגואל האחרון, במסגרת התגלות השם "אהיה" האחרון, המשלים את השם "אשר" ואת הדרך האמצעית השלמה של הגאולה השלמה. על כן חשובות מאוד עשר המידות בסדרן על העמוד השני האמצעי: אמונה, ברכה, סגולות הלב, תפילה, השראה, תיקון, התקדשות, התחדשות, טעם ושתיקה.

צעד 24 - ואיזהו הצחוק האמיתי? הוא הצחוק האחרון. הצחוק משמחה של סימני יצחק אבינו בשם "אשר", שאינו מתגלה אלא בסוף בביאת השם "אהיה" האחרון. אז מתוקנים הסימנים ההתחלתיים שיצאו מה"ריש", ומתגלה הצחוק ההיסטורי האמיתי, הנקרא גם אחרון, מאחר שהוא הצחוק האמיתי אשר נשאר לכל יתר הזמנים. השם האחרון מגלה את הצחוק ההיסטורי בפתרון משרת ישוע, המשיח של הסימנים ההתחלתיים, ויצחק אבינו הוא בסימן הגבורות, כידוע. וכן מתגלה הכוח העצום והנורא, גבורות ה", שהתאפק והעלים את הכול במשך אלפיים שנה, וקנאת ה" עשתה כל זאת, עד שיתגלה בסוף, בביאת הגואל האחרון. ואמנם לא היו יוצאים לפועל הסימנים של צחוק יצחק אבינו, לולא בא האיל, והסתבכו קרניו בסבך, ונלקח במקומו של יצחק.

צעד 25 - הצחוק בשמחת סימני יצחק של השם "אשר" לא יצא לפועל במשך דברי הימים עד הגאולה השלמה, אך אילולא נלקח האיל ההיסטורי במקום יצחק, לא היה שום צחוק בכלל. הוא הוסתר מאיתנו באלפיים השנים האחרונות מתחת לסימן ה"ריש" של השם "אשר", שהייתה ב"גלותה" הארוכה עד לחיבורה עם השם "אהיה" האחרון. ישוע בן מרים ויוסף היה האיל ההיסטורי. הוא הבחור הצעיר שנלקח על מזבחו במקום עם יצחק, שבעת ההיא נדון לכליון, בר מינן.

צעד 26 - הסימנים של יצחק אבינו אינם סימני האיל, כמו שיצחק אבינו לא היה האיל, והאיל לא היה יצחק אבינו. ואמנם למען קיום ה"ריש" ביתר דברי הימים הוזמן האיל מאת ה", יצחק ניצל מעקידתו, והסתבכו קרני האיל בסבך ההיסטורי בן אלפיים שנות גלות אחרונה לישראל. לכן סימני יצחק אבינו עצמו נשמרו בעליונותם במסורת ה"אלף" של אליהו הנביא, זכרו לברכה, ובמסורת ה"שין" של מרדכי הצדיק, ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים בדורו, אך בבוא האיל לשם הצלת האור של ה"ריש" למטה בעולם, הסתבכו קרניו בשל העדר הזכות בישראל בחשכת גלות ישראל ובסיבוכי טעויות הנצרות.

צעד 27 - בסוף, עם זאת, מתגלה הצחוק האחרון האמיתי: ישוע היה האיל ההיסטורי שנלקח במקום עם יצחק, ובזכות האיל נשמרו הסימנים ההתחלתיים המשיחיים והגאוליים למען האנושות, עד כי "וּבָא לְצִיּוֹן גּוֹאֵל, וּלְשָׁבֵי פֶשַׁע בְּיַעֲקֹב" (ישעיהו, נ"ט, 20). לפיכך טוהרנו משנאת חינם ונפקחו עינינו בקנאת ה" שעשתה כל זאת, השפלנו את לבנו, שללנו את מחשבתנו הקודמת, החשבנו את עצמנו לחמורים כלפי חכמת האלהים המופלאה, חזרנו לאהבה וצחקנו בשמחה על אחינו היהודי, שנבחר לקרבן האיל של דברי הימים. הלא זהו הניצחון ההיסטורי האמיתי של היהדות המחודשת הבאה, כאשר עם ישראל מסביר לאומות העולם הנוצריות מי היה באמת ישוע בן יוסף ומרים!

צעד 28 - אז נתחיל להבין בעמקי דברי ישוע. לדוגמא, כשענה לפרושים שראו אותו פעם אחת אוכל עם תלמידיו בלי להנהיג נטילת ידיים, מאחר שבהתלהבותם הרגעית בשל היותם קרובים לישוע ובשל תאבונם ללימודיו שכחו לבצע נטילת ידיים טקסית, הפרושים לעגו לו וגידפו אותו (ישוע היה ה"חתן" באותה סעודה, ומאחר שלא תמיד ישב הוא איתם לאכול, התלהבו התלמידים מאוד מאותו מעמד). האמת שהפרושים לא הבינו כלום מכוונותיו. ישוע היה ה"חתן" של אותם הסימנים ההתחלתיים, אשר נגעו במידות המסוגלות האהובות של הלב. להלכה ענייניה ולמידות הפנימיות של הלב ענייניה, והם אינם דברים הסותרים אחד את השני, כי אם משלימים, ולא באים להכחיש את התורה ואת הנביאים, אלא סימנים של התורה ושל הנביאים הם. הדברים הללו היו חדשים ומשלימים לאיזון הנדרש בכדי להביא את הדרך האמצעית השלמה, שגם התורה הכלולה בה זקוקה לזמן התגלותה.

צעד 29 - זהו אחד מהטעמים שבגללם הוסתרה עלייתו השנייה של משה בתורה, כי לא ניתן לדעת מתי יבוא ה"חתן" של אותם הסימנים ההתחלתיים. אותם הסימנים קשורים במלכות השמים ובסימן תחיית המתים ובהבאת המידות הפנימיות שבלב, האהובות והמקובלות במלכות השמים. סימנים אלו חתרו להבאת הדרך האמצעית השלמה בקרב לומדי התורה, שתהיה כל חכמתם הגדולה מושלמת בלב האמונה, באהבת הברכה, בחקירת סגולות הלב, באהבת התפילה, בלב אמיתי, בכבוד הבריות, בדרך ארץ, בתיקון עצמי, בהתקדשות הרגשת הלב, בהתחדשות הרוח, בטעמי החיים ובחכמת המידות הפנימיות.

צעד 30 - חסרים היו הלב החדש והרוח החדשה, ובפשטות יכולים לומר הלב הטוב. בקומה החמישית של המנהג החדש ישנן מלים המתארות את הלב החדש הטוב הזה:

ברוך יהוה אל עולם מברך וממתיק את לב האדם בנחלת תפארת הברית: לב חדש של גאולה, לב חדש של ברית שלמה, (1) לב אמיתי של אהבה ויראה לה" אלהינו, (2) לב דורש צדק (3) לב פועל (4) ולב נדיב כלפי כל האנושות, (5) לב רחב וסובלני, (6) לב נאמן המתחשב בלב הזולת, (7) לב טוב (8) ולב נאמן שבו שורה מלכות השמים, (9) לב חיובי של חכמה, (10) לב של אור, (11) לב של תקווה (12) ולב של אמונה, (13) לב נקי כתינוקות עליו נאמר "ועל לבם אכתבנה", הלב של התחדשות השמים והארץ, שמים חדשים במוח חדש שפל וארץ חדשה בלב חדש של הגאולה השלמה.

ברוך יהוה אל עולם המברך אותנו במוח חדש שפל

ברוך יהוה אל עולם גואל את לבנו

ברוך יהוה אל עולם המברך אותנו בברכת אליהו הנביא להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם

ברוך יהוה אל עולם שנטע בעולם את טעמי עץ החיים

ברוך יהוה אל עולם המשרה עלינו את הרוח החדשה

ברוך יהוה אל עולם המגלה בנו את צורתנו

ברוך יהוה אל עולם המסתתר בענוי רוח.

 

לסיכום: הדרך האמצעית היא דרך אמצעית שלמה בין לומדי התורה ובין חלקי עם ישראל שאינם בקיאים בתורה, דרך אמצעית שלמה בין עם ישראל ובין האומות הנוצריות, דרך אמצעית שלמה בין עם ישראל ובין בני האסלאם ודרך אמצעית שלמה בהבנת כל דברי ימינו בכל שנות דור ודור.

.....................................

לוח י"ב - סגולת הברכה

 

צעד 1 - הגם שמקור הברכה הוא משבת בראשית, מידת הברכה מתחילה מאברהם אבינו ככתוב: "א לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ, אֶל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ. ב וְאֶעֶשְׂךָ, לְגוֹי גָּדוֹל, וַאֲבָרֶכְךָ, וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ; וֶהְיֵה, בְּרָכָה. ג וַאֲבָרְכָה, מְבָרְכֶיךָ, וּמְקַלֶּלְךָ, אָאֹר; וְנִבְרְכוּ בְךָ, כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה" (בראשית, י"ב, 1-3).

צעד 2 - שורש הברכה הוא גם באברהם אבינו וגם בשרה אמנו, דהיינו שורש המידה האהובה בשניהם היא הצניעות, ובגללה אהב אותם הבורא, ישתבח שמו לעד, וברך אותם. הצניעות הייתה עיקרית וחיונית אצל אברהם אבינו ושרה אמנו. שתי מידות מיוחדות וכלליות אהב ה" ברוך הוא יותר מכל המידות: הענווה והצניעות. שורש המידות האהובות באדם הוא הענווה, ושורש המידות האהובות באישה הוא הצניעות. האדם צריך להיות עניו וצנוע, והאישה צריכה להיות צנועה וענווה. אם חסרות מידות אלו - חסר הכל, ואם ישנן - יכולים להשיג את השאר.

צעד 3 - תמיד כשהצדיק, המורה חיים, היה מדבר על אברהם אבינו ועל שרה אמנו הוא היה חוזר על השיעורים בנוגע לצניעות אברהם ולצניעות שרה. מהמסורת ידוע שעד שבאו לרחוץ בנהר בלכתם מצרימה, אברהם אבינו לא הכיר ביופייה של שרה אשתו, ואף שם בנהר ראה רק את השתקפותה על המים ולא הסתכל ישירות עליה. בנוגע לשרה אמנו היה המורה חיים חוזר על מידת צניעותה ומסביר שאף אחד לא היה יכול לראות את פניה, כי תמיד כוסתה עד העיניים, וכאשר הייתה על הגמל הייתה בתוך אוהל מיוחד לגמל, בכדי שלא יסתכלו עליה.

צעד 4 - גם אסתר המלכה הייתה יפה מאוד, מאחר שנשמר יופייה בבית מרדכי הצדיק, באופן שאף אחד לא היה שם עיניו עליה מעת שנכנסה לביתו, ושנים רבות הייתה בביתו לפני בחירתה כמלכה החדשה. מלבד עשר המידות שאנו מביאים בלוחות אלו, ישנן י"ג המידות המסוגלות של אסתר, כי אסתר היא סמל לצניעות. הצניעות של האישה מתבטאת בכך שאינה מגלה את גופה לאחרים אלא נשמרת בתוכה ונמנעת מלחפוץ שאחרים יראו את יופיה חוץ מבעלה.

צעד 5 - צריכים להבין אפוא עד כמה הצניעות אהובה לפניו יתברך, באופן שאברהם אבינו נבחר להיות אב להמון גויים, ושרה אמנו נבחרה להיות אם כל צאצאי יצחק. עיקר אהבתו של ה" ברוך הוא להם היה בשל צניעותם הפנימית והתנהגותם הצנועה. "בַּקְּשׁוּ אֶת-יְהוָה כָּל-עַנְוֵי הָאָרֶץ, אֲשֶׁר מִשְׁפָּטוֹ פָּעָלוּ; בַּקְּשׁוּ-צֶדֶק, בַּקְּשׁוּ עֲנָוָה--אוּלַי תִּסָּתְרוּ, בְּיוֹם אַף-יְהוָה" (צפניה, ב', 3); "הִגִּיד לְךָ אָדָם, מַה-טּוֹב; וּמָה-יְהוָה דּוֹרֵשׁ מִמְּךָ, כִּי אִם-עֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֶסֶד, וְהַצְנֵעַ לֶכֶת, עִם-אֱלֹהֶיךָ" (מיכה, ו', 8)

צעד 6 - לא כתוב בעשרת הדיברות "היה עניו" ולא כתוב "היה צנוע", וגם בעשר המידות (אמונה, ברכה וכו') לא אמרנו ענווה או צניעות. זאת מאחר שהענווה והצניעות שורשים כלליים הם לכל מה שאהוב מה", ואם הם קיימים, האדם אהוב או האישה אהובה, וניתנת רשות מן השמים שיוכלו להשיג דברים רבים. לעומת זאת, אם אין אותם, לא מגיעים האנשים לשום דבר אמיתי.

צעד 7 - יומן החמור הלבוש כאריה: תפילה לצניעות החמור אוכל לחם: ריבון כל העולמים, ה" אלהינו, גם אני חפץ להיות צנוע ולהצניע לכת עם ה" אלוהיי. מרוב סימני החמור לא קל לי להחזיק בבגדים, כך שכמעט נעשה לי גופי כבגד עור, ושמחת חופשיותי מגרשת בגדי בני אדם ממני. השרה עלי מצניעות אברהם אבינו, כדי שאשכים בבוקר כחמורו החבוש, והשרה בפנימיותי מצניעות שרה אמנו, כדי שאשמור את בשרי מעיני אחרים. הבינני בצניעות אסתר המלכה, ואחכים בדרכי הסתר של מרדכי הצדיק. אמן וכן יהי רצון.

צעד 8 - תפילה ללווייתנית ממזבחה לסגולת הצניעות: תחייתי בציפור צנועה, והדג בקרבו מולבש קשקשות מלחמה; כבדות החמור מרוב בגדים, והצב המואר ללב צנוע מאיר; הג'ירף במלכותו אינו רואה בערווה וצנוע כגמל הוא לפני אחרים; כוכב התכנית מתגלה לצנועים, ומקלט ארמדיל יכסני מעין; אגם מלח יטהרני מן הפריצות הסרוחה, ועמק מרקורי ילבישני בגדי צניעות השכל בגוף מכוסה; הגענו אל סוף הדקה, ואין זמן לחכות, ובושם שמימי מריח טוב מטעם הצניעות האהובה; שואג ארי על נשים וגברים: הצניעו לכת עם נשמתכם, זה טוב לגוף, כך שתמצאו רוח נקייה, תירשו את יופי גן העדן והצניעו לכת עם ה" אלוהיכם. -

צעד 9 - הנשים המציגות שדייהן בפרהסיה נתלות מהשדיים בין עונשי הגיהינום וסובלות כאבים שאי אפשר לתארם, עד שהרוח של גופן מתה מרוב הכאבים, ומלאכי חבלה הממונים על העונשים מחיים את הרוח ותולים את האישה מהשדיים שלה מחדש וכך הלאה לפי זמן העונש שנגזר. וזה רק לשדיים! שיעור זה שמעתי מהצדיק חיים.

צעד 10 - דוגמא קטנה היא זו באשר לעונשי הגיהינום, וכמוסבר בלוח "אל תגנוב", לא היה הצדיק חיים מרחיב בנוגע לעונשים האלה אלא רק הביא מספר דוגמאות ללמדני, ראשית כל, שמתקיים באמת הגיהינום, שמתקיימים העונשים הקשים האלה, ושנוראים הכאבים שסובלים שם, בר מינן. מי שמכיר בקיום הגיהינום יפחד במעשיו שלא יחטא, והפחד המוצדק הזה יכול להציל אותו מתאוותו. הצדיק חיים לימד אותי את הדברים הנוגעים לעונשים בסתר ואף פעם לא לימד אותם לאחרים, מה גם שבאיטליה, שהינה מדינה קתולית, קשה לדבר בחוץ על דברים כאלה, מאחר שהכנסייה הפחידה תמיד את הציבור בפחד האינפרנו (הגיהינום) הנצחי. לפעמים הסביר הצדיק חיים לחברים קתוליים שעונשי הגיהינום אינם נצחיים אלא הם ניתנים לזמן מה על מנת לנקות את האדם מחטאיו אך לא הרחיב יותר מכך. אותי, עם זאת, היה המורה מפחיד ממש כשלימד אותי את אמיתות העונשים.

צעד 11 - הריני מזכיר פה את עניין העונשים, מפני שאם יש לב בדור הרביעי הפרוע הזה שרוצה להתנהג בפריצות, רק עונשי גיהינום יכולים לעורר אותו לשוב, להחזיק בדרכי הצניעות ולפחד מן הפריצות. בשמיעת העונשים על כך שגופו יכול להגיע לגיהינום, ירעדו עצמות האדם בתוך גופו ויפחד בנפשו. על מי שלא שמור מפריצות אני מדבר, מפני שהרגל עיקרי הוא בדברים אלה וקשה מאוד בכלל, ובפרט בדור הרע והערום הזה שכולו פריצות, לשמור על גדרי הצניעות בכל דבר ובכל עניין ולגדר גדרות, הנדמים ככלוב חיה.
***************

צעד 12 - חיוני הוא להבין היטב שמה שאנו מסבירים כאן לא בא לחרוג מהברכות האמיתיות ומהתפילות של המסורת האמיתית, וכמו שלא יכולים לדבר על סגולת האמונה בלי לדבר קודם כל על מצוות המסורת והאמונה באחדות ה", כך אין לדבר על סגולת הברכה בלי להכיר בשורשי המסורת בברכת אברהם אבינו. סגולת הברכה בלב, שבמונחים פשוטים היא האהבה לקבל את ברכת ה", דורשת את אמירת ברכות ותפילות המנהג החדש.

צעד 13 - אליהו הנביא, זכרו לברכה, הביא דרגות חדשות ונסתרות לברכת ישראל. העמידה של בית הכנסת היא התפילה שכל אחד אומר בלחש והיא התפילה הפנימית והאינטימית ביותר. אומרים אותה בעמידה, ולפני שמתחילים צועדים שלושה צעדים קטנים אחורנית ושלושה צעדים קדימה. זה נעשה על מנת לציין שהמתפלל מתייצב, כביכול, לפני כסא הכבוד כדי לבקש מה" את מה שהוא חפץ לבקש ולשבח את ה" במילים של שמונה עשרה ברכות. הקול הדק בלחש ב"שמונה עשרה" מקביל לחוויה הנבואית של אליהו הנביא, כאשר צעד להר סיני, בו נגלה אליו ה". שם הנביא הביע את חפצו לעזוב את העולם, וה" ציווה עליו את הציוויים האחרונים לפני שיעזוב.

צעד 14 - אליהו הנביא, זכרו לברכה, היה מבורך באופן מיוחד בברית שלום שקיבל פינחס בן אלעזר בן אהרן הכוהן. הסביר הצדיק חיים שאליהו הנביא קיבל את נשמתו של פנחס, ושבברכת ברית שלום לא מת אליהו אף פעם, כידוע מספר מלכים ב' וממסורת החכמים, זיכרונם לברכה. ברית השלום היא ברית נוספת ובסיסית במסגרת ברית התורה. הברית שנכרתה עם משה ועם כל ישראל הייתה ברית התורה בחוקים הקדושים לכל ישראל. ברית שלום שניתנה לפינחס ושנתקבלה כשש מאות שנים לאחר מכן על-ידי אליהו הנביא הייתה בעיקר ברית בסימן תחיית המתים ולכן היא קשורה לברית הסימנים של הגאולה השלמה.

צעד 15 - לפיכך נקראה היא ברית שלום, מפני שקשורה היא לדורות השלום המובטח של הגאולה השלמה. מעבר לכך קשורה היא לאיזון השלם בגוף בין ארבעת היסודות: אש, מים, רוח ועפר, איזון המונע את תהליך המוות. שני הדברים קשורים גם מפני שבזמנים המבורכים, כאשר העולם יגיע לתחיית המתים בפועל, ארבעת היסודות של הגוף החדש הקם לתחייה יהיו בהרמוניה שלמה, כפי שהיו עם פינחס ואחר כך עם אליהו הנביא. העובדה ששתי המסורות, של משה רבנו, עליו השלום, ושל אליהו, זכרו לברכה, הן הדרושות לגאולה השלמה, מוכחת מן הנבואה האחרונה המפורסמת מספר מלאכי: "כב זִכְרוּ, תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי, אֲשֶׁר צִוִּיתִי אוֹתוֹ בְחֹרֵב עַל-כָּל-יִשְׂרָאֵל, חֻקִּים וּמִשְׁפָּטִים. כג הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם, אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא--לִפְנֵי, בּוֹא יוֹם יְהוָה, הַגָּדוֹל, וְהַנּוֹרָא". (מלאכי, ג', 22-23)

צעד 16 - יש צורך בשתי המסורות בכדי לקבל את ברכת הגאולה השלמה. מובן מאליו ששתי המסורות קשורות לברכת אברהם ולברכות המיוחדות של האבות אברהם, יצחק ויעקב. שלושה סוגי ברכות - של האבות, של התורה ממשה רבנו ושל מסורת אליהו הנביא - קשורים יחד לברכה הגדולה של הגאולה השלמה עם ביאת הגואל חיים. לאלו נוסף סוג רביעי של הסימנים האוניברסאליים, החיוניים להתפשטות הברכות הגאוליות והמשיחיות אחרי שתוקנו מן הטעויות התיאולוגיות של הנצרות.

צעד 17 - כי הגם שדרך משרת ישוע לא נכנסו ברכות "אמיתיות" אל הנצרות בשל התיאולוגיה המשובשת שלה, הדת האוניברסאלית שהתפשטה עם הנצרות הייתה נחוצה מאוד בכדי להגיע אל הגאולה השלמה. דרך תיקון הנצרות "נכבשים" מחדש הסימנים האוניברסאליים עבור הגאולה השלמה, וכך מיליוני בני אדם ייצאו בסוף ממסגרת הנצרות ויקבלו את הברית השלמה הסופית. הסימנים האוניברסאליים ההם מאפשרים את ניסוח ברכות הגאולה השלמה לא רק עבור מזבח יהודה ומזבח אפרים כי אם גם עבור מזבח מלכיצדק. רק לאחר תיקון הנצרות מתאפשרת בעולם ההתפשטות המפליאה של הברכות המושרשות במסורת האמיתית.

צעד 18 - ברכת אליהו הנביא, זכרו לברכה, מוסיפה היבט חשוב נוסף לברכות הגאולה השלמה – זו של הצדיקים הנסתרים. זאת מאחר שבכל דור ודור אליהו הנביא הוא הראש לכל ל"ו הצדיקים הנסתרים, אם כי אינו נכלל בחשבון הל"ו. יש לנו הבקשה בתפילת שחרית של המנהג החדש: "תן לנו לב שפל כצדיקים הנסתרים". ביאת הגואל האחרון מתבצעת "ביחד" עם הנביא אליהו, שנבחר על-ידי ה" כמבשר הגאולה השלמה. לכן אליהו הנביא, ראש ל"ו הצדיקים בכל דור והגואל חיים, ראש ל"ו הצדיקים בדורו מאפשרים את הכרזות הגאולה השלמה יחד עם הסימנים השלמים, המסורת האמיתית הנוגעת לל"ו הצדיקים הנסתרים.

צעד 19 - עניין הקשר בין אליהו ובין הגואל והצדיקים הנסתרים מקדם מטרות חשובות לגאולה השלמה. הוא מאפשר את התרחבות מסגרת הגאולה, כי באור ידע זה של הצדיקים האמיתיים הנסתרים מזמן אליהו הנביא, שבסבלם התקיים העולם, מושגים דברים רבים. יובן בזמנים הבאים שהברכה הגדולה של דורות הגאולה השלמה נמסרה מדור לדור בידי ל"ו הצדיקים הנסתרים וליתר דיוק בידי ראש ל"ו הצדיקים בכל דור. ברכת הגאולה השלמה היא כמובן איזון חדש לגמרי בכל דרך.

צעד 20 - חכמת האיזון החדש נמצאת בהבנת צחוק יצחק. אם יצחק אבינו לא היה חושב שעשו הוא היורש הלגיטימי לברכה, אומות הנצרות לא היו מאמינות שישוע הוא היורש הלגיטימי לברכה. ואולם אם לא הסתבכו קרניו של האיל הנקרב אז, לא היה בא יעקב להשלים את הברכה לישראל ולעולם. בשל חוסר האיזון בדבר סוגית הירושה בנצרות, לא ניתן היה להבין שהאיל לא היה יורש הברכה אלא יצחק, אך גם שיעקב לא היה מקבל את הברכה, לולא הוקרב האיל במקום יצחק. ידרוש חכם כחכמתו, אבל אי אפשר לצאת מתכנית האל בדברי הימים.

צעד 21 - הברכה עצמה של סימני יצחק באה בזמן ובידי מרדכי הצדיק בגאולה הגדולה והנסתרת של פורים. מרדכי היהודי היה ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים בדורו, כמו שהסביר הצדיק עטרת ראשי חיים. ישוע לא היה אחד מהצדיקים הנסתרים. דרגתו ועניינו בכלליות הייתה "צדיק באמונתו יחיה", ואמנם איש הסימנים ההתחלתיים נלכד במפגש הגדול ההיסטורי של הסימנים ההתחלתיים ההם, שבאו להשלים את סימני יצחק למען ההיסטוריה.

צעד 22 - דרך סימני יצחק נשלמו סימני פורים בגאולת פורים, אלו הם סימנים הנסתרים במגילת אסתר, אבל סימני האור החדש של חנוכה, שהיו צריכים להתפשט עד קצווי תבל ושיצגו את הסימנים האוניברסאליים של יצחק, לא נשלמו בחנוכה ההיסטורית במלחמתם נגד ההלניסטים. האור התעקם בגלל התנהגות לא הגונה וכוונות לא הגונות ולכן לא יצא מבית המקדש, וגם במקדש לא נעשה לאור החדש המנובא עבור אומות העולם. משרת ישוע באה להשלים לפיכך את הסימנים האוניברסאליים של יצחק.

צעד 23 - עם זאת כוונת ה" ברוך הוא הייתה להפיץ את הסימנים האוניברסאליים. העולם היה צריך לדעת על בחירת האבות, על גאולת ישראל ממצרים ביד משה, על התגלות עשרת הדיברות והתורה בסיני, על ההבטחה לאליהו הנביא, על המסרים וההבטחות לנביאי ישראל ועל דברי ימי ישראל בכללותם. דרך משרתו של ישוע התקיים עניין זה.

צעד 24 - אם התנ"ך, דרך הנצרות, לא היה נפוץ בעולם בשש מאות השנים הראשונות של הנצרות, לא יכלו גם הקוראן ודת האסלאם להתבסס על יסוד היהדות. והוא טעם אחד שהאסלאם בא אחרי הנצרות. גם הקונפליקט בין היהדות והנצרות נתן למייסדי האסלאם מצב של שיפוט בכדי לחזק את האמונה הטהורה באחדות ה". ברכת האסלאם מכל מקום עומדת במסגרת הפירוד הנבואי של ישמעאל מבית אברהם אבינו. מדובר בברכה מופרדת, הרוכבת על טהרת אמונת אברהם, אם כי שנאת המוסלמים לעם ישראל בתקופות שונות של דברי הימים המעיטה מאוד ברכה זו.

צעד 25 - לנצרות לא הייתה ברכה אמיתית חוץ מברכת התפשטותה, שהיא חלק מירושת הסימנים האוניברסאליים הגאולים והמשיחיים ההתחלתיים. ואולם הסימנים האוניברסאליים ללא סימני החוק החדש הם בלתי שלמים לחלוטין. רק כאשר סימני החוק החדש באים יחד עם הסימנים האוניברסאליים, כפי שקורה בגאולה השלמה, לא מתאפשרת חריגה מהמסורת האמיתית ומהאמונה הנכונה.

צעד 26 - לפני פלישת השיטות המיסטיות של ספר הזוהר, שיצרו מסורת מזויפת המעקמת את חוקי התורה באמונה מוטעית, הייתה ברכה גדולה בעבודת בית הכנסת ובלימוד כל המסורת היהודית. העם היהודי עצמו היה זה שבכללותו החזיק את המסורת היהודית אך לא הצליח להחזיק בקדושת התורה, והחלק שהתעסק בהתקיימותה לא יכול היה להחזיקה באחריות על כל העם. בכל דור ל"ו הצדיקים הנסתרים (כולם זכרים שנולדו יהודים, נימולים בברית אברהם ושומרי דת ודין), היו אלו שהחזיקו בברכה למען ישראל והעולם, מפני שהעבודה הקדושה של הצדיקים הנסתרים עבור כלל העולם היא. הם עובדים את ה" לטובת האנושות, ואין משוא פנים במסגרת הצדק האמיתי. כל יתר היהודים בעבודת בית הכנסת ההולכים בדרכי התורה הקדושה מקבלים ברכה בזכות ל"ו הצדיקים הנסתרים, כי מהם ברכת ה" יורדת לעולם לכל אלו הזוכים לה.

צעד 27 - נסכם: הברכה הגדולה של הגאולה השלמה מושרשת ב- 1) ברכת אברהם 2) ברכת האבות אברהם, יצחק ויעקב 3) ברכת משה בגאולת מצרים 4) הברכות למשה על הר סיני 5) ברכת כל ישראל בקדושת התורה שבכתב והתורה שבעל פה 6) ברכת פינחס שנמסרה אחר כך לאליהו הנביא, היא ברית שלום 7) ברכת מרדכי הצדיק ואסתר המלכה בגאולת פורים 8) ברכת ל"ו הצדיקים הנסתרים בכל דור 9) ברכת ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים בכל דור.

צעד 28 - ברכת ראש ל"ו הצדיקים מובדלת לא רק מפני שברכתו נעלה בדרגה, אלא גם מפני שהסימנים הגאוליים והמשיחיים וברכתם נמצאים רק בידיו בכל דור. 10) עם ביאת הגואל חיים, הסימנים ההתחלתיים האוניברסאליים הגאוליים והמשיחיים שהיו בידי ישוע מתוקנים בכדי שייכנסו אל הסימנים השלמים. הדבר מאפשר שהברכה תימשך עד למזבח העמים, וכך יוכל ספר משנת חיים להתפשט לעולם ולהרחיב את הדעת הכללית של הגאולה השלמה עד ליצירת איזון אוניברסאלי חדש.

צעד 29 - האיזון החדש הזה מבוטא על ידי הגואל חיים בסימן בו הוא מחבק גברים ונשים מכל אומות העולם, ובאהבה אמיתית ומרגשת אומר לכל אחד ואחת: "כולנו בשר אחד". העובדה שהגואל חיים מתקרב לכולם בחיבוק וחוזר כל פעם על דבריו מצביעה על הברכה החדשה של הגאולה השלמה באיזון החדש והאוניברסאלי. הסימן האוניברסאלי של השופט המשוח במלכות השמים הוא הלב והחיים של הברכה החדשה, אשר נכנסה לעולם בזכות הצדיק שנבחר על ידי ה" בחייו ובתחייתו לטובת האנושות.

צעד 30 - ברוך אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב שבחר באהבה את הגואל האחרון חיים בכדי להוריש לאנושות את הברכה הגדולה החדשה של חיים נצחיים בסימן השלם של תחיית המתים. ברוך ה" אלוהינו המגלה את סגולות הלב בימים הנסיים של הדור הרביעי, אמן.

.....................................

לוח י"ג - סגולות הלב

 

צעד 1 - כאשר אהבת האמונה בה" ואהבת ברכת ה" קבועות בחוזק בלב, אז מוכן האדם לחפש בעצמו עוד סגולות עמוקות המוחבאות בלב. סגולות אלו הן נושא שאין לו סוף, וקשה למצוא את התחלתו, אך בכדי להתגבר קצת על הקושי הזה אני מציין את שמות כל אחת מי"ג הסגולות של אסתר במשפט קצר.

צעד 2 - דבר זה מועיל, מפני שדרך אזכור שם הסגולה או הביטוי המתאר אותה ניתן להבין את התוצאה שאליה מכוונת הסגולה. לדוגמא, הסגולה הראשונה נקראת: (1) "החמלה המתחדשת תמיד כלפי הזולת". התיאור הזה הוא גם השם של סגולה זו וגם מתאר את עניינה בכלליות. חשובים, אפוא, שמות הסגולות להתבוננות עצמית על מצב הלב, מפני שהם כלים להבחנה ומדריכים התפתחות פרטית.

צעד 3 - מתאים עניין י"ג סגולות אסתר ללוח י"ג זה על סגולות הלב. שאר תשע הסגולות או המידות (אמונה, ברכה וכו') שמן מתייחס לתכונות מסוימות בלב, ואולם לסגולה השלישית יש שם מיוחד: "הסגולות המכוסות בלב". ההיבט המוסתר הזה לא מתגלה בקלות, מאחר שכל הסגולות של הלב נסתרות בלב עד הגילוי.

צעד 4 - הרעיון הכללי של "הסגולות המכוסות בלב" בא להדגיש ולקבוע את התקדשות המידות הפנימיות ואת מטרתן לעבוד עם אחרים, ללמד אחרים, לעזור לאחרים, לרחם על אחרים וכו', כלומר הן הבסיס ל"מידות המעשיות" (THE APPLIED VIRTUES), הנראות במעשים גלויים ובדרך ארץ בפועל. בואו, אפוא, וראו כי אותם המעשים הטובים מושרשים בסגולות הלב המכוסות, שהן מידות אהובות לה" וגדול שכרם באור ה"אוצרות הנסתרים", הנקנים לנשמה באופן חלקי בעולם הזה ובשלמות לעולם הבא.

צעד 5 - ההסתכלות על המידות הגלויות ועל היותן מושרשות בסגולות הלב המכוסות מביאה את אותה הסגולה לדרגה של התקדשות. ישנם בני אדם רבים שמעשיהם הטובים מוכיחים שיש בהם אותה סגולה שורשית, אותה מידה הקבועה בלב, ואולם הם אינם מודעים לה. הזכרנו את הסימן של דומניקו מניגרסו, עליו השלום, בחלומו של בנו ג'יוזפה, שמהעולם השני, מפיו של דג, הסביר לבנו ש"תמיד הייתה לי האמונה בלב, אבל לא ידעתי את העניינים". זאת אומרת שהייתה לו סגולת האמונה המכוסה בליבו, אבל הוא לא ידע איך לתאר אותה. לכן בלי התיאור במילים, גם אם ישנה הסגולה וישנם המעשים הטובים היוצאים לפועל ממנה, חסרה התקדשות בעניין, כי להתקדשות נדרש שם ותיאור כללי, כי רק שבזכות אלו יש לאדם הכרה והבנה.

צעד 6 - אמונת מר דומניקו מניגרסו התקדשה אחרי מותו בתחייתו, בזכות תחיית הצדיק חיים. עם זאת, בחייו לא יכול היה "לקדש" את סגולת אמונתו בדיבורו. הוא שנא את הכנסייה הקתולית וכמריה ולא היה נכנס לכנסייה. במונחים המבולבלים של איטליה הקתולית הוא הכריז על עצמו כאתאיסט, אבל משמעות כוונתו הייתה כי הוא אינו מאמין בכנסייה הקתולית ולא שאינו מאמין באלהים. מפני שהיה הוא אדם פשוט ולא מלומד, לא היה יכול הוא לתאר את אמונתו בדרגה מובדלת מהדת הקתולית, ונשארה אמונתו בלי תיאור. אם היו שואלים אותו על האמונה היה עונה רק על אי-אמונתו בכנסייה[1].

צעד 7 - נניח לרגע למען ההבנה שמר מניגרסו היה יכול להסביר: "אין לי אמונה בכנסייה הקתולית, אבל יש לי אמונה באל אחד, בורא כולנו, בו אני מאמין, אבל לא בכמרי הכנסייה ובכל מה שהם אומרים". אם כך היה, יכול היה הוא גם ללמד זאת את בניו ובנותיו ואולי היה קובע מקום תפילה בביתו להתפלל. בקיצור, בזה היה יכול לקדש את סגולת האמונה בעצמו ובשביל אחרים.

צעד 8 - אך מה היה חסר? התיאור. במקרה של מר מניגרסו, נתקדשו חייו אחרי מותו בתחייתו בזכות אמונת שני בניו בסימנים השלמים של הגאולה השלמה. אני ראיתי אותו רק פעם אחת לפני שמת, בשנה הרביעית של הסימנים, כאשר הלכתי אליו עם דניאל וג'יוזפה וביקשתי ממנו שיעשה סימן ויניח את ידו על ראשי, לשם מחילת ה" על כל עוונותיי. סימן זה היה בתקופת משפט על החמור אוכל לחם, והחמור היה זקוק למחילה גדולה בכדי להמשיך את סימנו בעולם. מר מניגרסו אחרי מותו ועלייתו למלכות השמים נכנס לסימן המחילה, והרגשנו את נוכחותו בהזדמנויות בהן ירד לתפקיד זה, כי רבות הן הטעויות שנופל בהן החמור בדרכו החמורית המצריכה אלף תיקונים.

צעד 9 - הדוגמא שצוינה מספיקה כדי להבין בכלליות את כוונת המונח "התקדשות", מאחר שהפירוש של "קדוש" הוא: מובדל לתכלית עבודת ה". מטרה זו מצריכה תיאור של מילה או ביטוי על-מנת להוכיח שהאדם מבין. אותה המילה או אותו הביטוי "מבדילים" את ההשגה ההיא בצורה מוכרת המייחדת את הכוונה. י"ג הסגולות של אסתר הן ערכים חיוביים באדם. אומרים "מידות" אך גם "סגולות" או "סגולות מכוסות בלב". המילה סגולה בעצמה לא קלה לתיאור. בכל מקרה, המידה השלישית מתוך עשר המידות נקראת "הסגולות המכוסות בלב".

צעד 10 - "החמלה המתחדשת תמיד כלפי הזולת" היא הסגולה הכי כללית. חמלה היא באנגליתCOMPASSION  הקרובה מאוד ל"רחמנות" (MERCY). בעברית המילה רחמנות עמוקה יותר, כי היא הרגשת האהבה והרצון להפחית את הכאב של אלה הזקוקים לעזרה ולנחמה. חז"ל הבהירו שהזרע האמיתי של ישראל מובדל ומוכר בלב רחמן לאחרים. אנו אומרים "אל רחום" או "הרחמן" ובערבית "א-רחים". מה אהוב אצל הרחמן? הרחמנות והחמלה על אחרים. משה רבנו, עליו השלום, קיבל את י"ג מידות הרחמים, ויש לנסות ולהשיג ככל שניתן מן המידות הללו כרחמנות, חנינה, חסד, אריכות אפיים, נשיאת עוון וכו'. חז"ל הסבירו את הפסוק "וּבוֹ תִדְבָּק" (דברים, י', 20): האם אפשר לדבוק בקדוש ברוך הוא המתגלה באש אוכלת? משמעות "לדבוק" הוא לדבוק במידותיו. מהו רחמן? אף אתה היה רחמן, מהו חנון? אף אתה היה חנון, וכך תידמה לו לעשות הטוב לאחרים וכו'.

צעד 11 - (2) "האמונה המתחדשת תמיד להשליט את הטוב על הרע": כבכל המידות של אסתר או ברובן גם מידה זו אינה קלה ליישום. צריכים קודם כל ידע בסיסי על מהו הטוב ומהו הרע, ואחר כך צריך אופי חזק בכדי לנצח את המלחמות הרוחניות במחשבה ובהרגשות שכל אחד צריך לעבור בדרכו לשלמות. כי ככל שהאדם ירצה להתעלות יותר הוא ימצא יותר מכשולים בדרכו, ולכן צריך הוא אופי חזק של לוחם בכדי לנצח את אותם המכשולים ואת אותן ההפרעות, ונדרשת גם חכמת התחבולות הפנימית. צריך חכמה בכדי להסתכל על עצמנו כשופטים ניטראליים ולשפוט את החסרונות הנמצאים בנו. לא פשוט הדבר, ודרושה חכמה רבה. הסגולה השנייה קרובה לכלליות של הראשונה ולכן גם בה חוזר המונח: "מתחדשת תמיד". יש לחדש תכופות את אמונת הניצחון נגד הרע, מפני שאמונה כזו היא עצמה המקור והשורש לניצחון, וחיסרון בה הוא השורש והמקור להפסד.

צעד 12 - (3) "הכוח הפנימי הנקנה להשיג את הכוח החי של השגחת ה" ברוך הוא": זו חווית הניסיונות שחיים אותה, ואינה באה עד שהאדם קובע את מחשבתו בענייני השגחת ה" לשנים רבות ורואה איך ניצל כמה וכמה פעמים בחייו בשל השגחתו יתברך. האמונה פותחת את המוח ואת הלב לראות את השגחת ה" בפועל, כפי שהכריז הסימן שהתקבל אצלנו בחלום: "כל מי שיש לו אמונה יראה, וכל מי שאין לו אמונה לא יראה כלום, הי-הא!, הי-הא!, הי-הא!". ה"הי-הא" המגיע בסימן בא להדגיש שהאמונה המדוברת היא אמונה פשוטה, כאמונת החמור המוכן תמיד לראות את ניסי ה" הכול יכול. אנו אומרים אמונה פשוטה במובן שהיא אינה מוגבלת על-ידי חשבונות אנושיים, אמונה ישרה מן הלב בלי ספקולציה אנושית, ככתוב "עָשָׂה הָאֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם יָשָׁר; וְהֵמָּה בִקְשׁוּ, חִשְּׁבֹנוֹת רַבִּים" (קהלת, ז', 29).

צעד 13 - (4) "האהבה הפנימית להגנת אחרים": הדגש בכל הסגולות הללו בא לשם הדבקות הפנימית של כלל האנושות, ונוגעות הסגולות לנשמה הפנימית העליונה, שבכדי שתעלה במעלות, עליה להרגיש את הקשר הגלובלי לאנושות בכללותה. אנו כולנו אחים ואחיות, בני אדם וחוה משת. באמת "כולנו בשר אחד", ולכן צריכים להשתדל להרגיש כלפי אחרים מה שאנחנו בעצמנו מרגישים על בשרנו. כך אנו חפצים בהגנת ה" על גופנו וכך אנו צריכים לרצות בהגנת כל בני האדם.

צעד 14 - (5) "החפץ החזק לראות בעילוי דרגה בזולת": כדי להבין מידה זו צריכים להבין תחילה עליית דרגה מהי. עלייה זו מתבצעת לאחר שהאדם כבר נלחם בעצמו שנים רבות ומודע לכאב שבהפסד בקרבות כמו גם לעלייה בעקבות ניצחון בהן. העלייה באה דרך המידות והסגולות, והסגולות עצמן צריכות להיות לבושות בדרך ארץ. זאת מאחר שהדרך ארץ ראשית כל היא, והיא המעלה את הגוף (והנפש) ביחסים עם אחרים. הסגולות מייצגות את התעלות הלב. הדרך ארץ הנכונה ביחד עם המידות המסוגלות יוצרות את דרגת "צדיק באמונתו יחיה".

צעד 15 - (6) "הסבלנות הפנימית ללמוד מהן תחבולות ההרמוניה הפנימית ולחפוץ בהרמוניה לכל": גם כאן צריך ידע, חכמה וסבלנות רבה בכדי לגלות היכן נמצאת ההרמוניה, ומובן שצריך האדם ליישב ענייני בריאות, לב, מחשבה, בית, פרנסה, מין וכו' לפני שיוכל למצוא הרמוניה בעצמו. את תחבולות ההרמוניה צריך שכל אחד ילמד בעצמו, מפני שאין שני אנשים זהים בדיוק, והמידות של אחד אינן כמידות השני. אין הרמוניה עצמית בלי שיר, כי למוזיקה כוח כוכבי ולפעמים אפילו כוח מלאכי, המקשר להקה של חמישה כלי זמר לחוויה מוזיקלית של אחידות. אם האדם שונא את רגליו, הוא לא ימצא אף פעם הרמוניה פנימית, מפני שאינו מעריך את יסודות תנועותיו, אבל אם הוא אוהב את רגליו יותר מדי, ייצא מהמפתח ויעקם את ההרמוניה, מפני שביצע ניגון עיקרי במקום לבצע לווי מוזיקלי.

צעד 16 - אל תניעו את זרועותיכם בהגזמה כאשר אתם הולכים, לא יותר מן התנועה הטבעית. נפנוף מוגזם מצביע על כך שאין לכם כוח להחזיק במחשבות, וכמו שזרועותיכם מתנענעות בתנופה, כך תעשה גם לשונכם.

צעד 17 - אל תלכו כשראשכם פונה למעלה, פן נעליכם יתלכלכו מצואת חיות. אם אין לעיניכם יראה, ימרדו רגליכם נגד גאוותנותכם הטיפשית כדי להציגה לפני השמים.

צעד 18 - אם אתם רגילים לדבר עם ידיכם ביחד עם לשונכם, וודאו שידיכם מבינות מה שאומרת לשונכם, כי אם לא, ייתכן שאחרים לא יבינו את תנועותיכם. אלה חוקי דרך ארץ ואמות מידה של ההרמוניה הפנימית.

צעד 19 - אל תאמינו שאתם סבלנים מספיק, כי אמונה כזו מושרשת באי-סבלנות. אסטרטגיה עצמית דורשת שיפוט עצמי, ושיפוט עצמי דורש קנה מידה, פרמטרים וקריטריונים קבועים בכדי להחליט מה נכון ומה לא נכון. בשפה ברורה שמלמד אותנו הגואל חיים, הפרמטרים והקריטריונים יוצאים מסימן עץ הדעת טוב ורע המתוקן.

צעד 20 - (7) "האהבה לראות שאחרים יהיו שמחים": הוא הרצון המסוגל לרצות שאחרים יחיו טוב ובבתים הגונים. ישנם הרבה מכשולים עדינים המפריעים להתגלות סגולה זו בלב. נדרשת חפירה עמוקה בכדי להסיר את הלכלוך מן הלב כמו גם הבחנה מדויקת, מפני שידוע לכל אחד שישנם רבים שלא זוכים לחיות בטוב בגלל הרע שהם עושים. צריך לסגור אותם בתא בית כלא הלב, מובדלים משאר האנושות, עד שיתחרטו. לא צריך להעניש את שאר האנושות בגללם.

צעד 21 - (8) "האהבה לדבר את האמת, להבחין באמת ולדקדק בדיבור, במחשבה ובמעשה בביקורת עצמית אובייקטיבית וניטראלית": - קיבלנו את הסימן: "ממה ניזונה הגאולה? מן האמת. ממה ניזון החוק החדש? מן הצדק". - זו האמת, ואמנם כל אדם ימצא את האמת לפי הקריטריונים שלו בנוגע לאמת שהוא יודע ומבין. לכן מתקיימות דרגות רבות באמת הפרטית, המיוסדות על האמת המקובלת, ואין סוף לחקירת האמת. הכול יודעים שה" אחד, ואמנם כל אחד משיג את האמת המקובלת הזאת לפי תכונותיו ומוצא בעצמו שלבים של אמת, המיוסדים על האמת שה" אחד. לכל השגה המבוססת על האמת יש שלב של אמת. גדול ורחב עולמו אשר ברא אותו האלוהים, לא קטן וצר הוא.

צעד 22 - (9) "התכונה הפנימית לעורר את המוח לרצות בהבנה, בידע ובחכמה": לא ניתן להגיע לחכמה לבד, חוץ מאשר, ככל הנראה, דרך שיעורים שמלמדים החיים. החכמה היא יישום הידע המקובל. ה" אחד - זו היא החכמה הנעלה ביותר. "רֵאשִׁית חָכְמָה, יִרְאַת יְהוָה" (תהילים, קי"א, 10) - זו חכמה מקובלת. לא מוצאים אותה בהיגיון עצמי. אנו מאמינים בכך אחרי שקיבלנו זאת מן המסורת. היישום של חכמה זו מביא את האדם לחכמה. ההבנה רוכבת על החכמה כדי לעבור מרעיון אחד לרעיון שני והלאה, כי גמישות ההבנה לא תיתן תוצאות ברורות, אם עמודי החכמה אינם קבועים בתוקף. ה" אחד - זה העמוד הגדול של החכמה. "בַּיּוֹם הַהוּא, יִהְיֶה יְהוָה אֶחָד--וּשְׁמוֹ אֶחָד" (זכריה, י"ד, 9) - זו חכמה מקובלת. שם ה" אינו עבור עצמו יתברך, כי לעצמו, כביכול, הוא אינו צריך שם, אלא שם ה" הוא עבור בריאותיו, שצריכים לקרוא לו. כאשר תהיה האנושות מאוחדת בדת האמת של אל חי האמיתי, אז יוכר ה" אחד, ושמו יהיה אחד בעולם כמו שהוא בשמים. זאת היא הבנה הרוכבת על עמודי החכמה.

צעד 23 - כאשר עמודי החכמה נקבעו, וההבנה הביאה את התוצאות הרצויות, הזיכרון התמידי והיישום הנמשך יביאו לידע ששוב, כאשר יימצא, לא יישכח. זה בא כשלפחות ארבעה דברים בידע ההוא קשורים לאותה הבנה: 1. מורה הצדק, מייסד בית הספר האיסיי, היה ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים בדורו. זהו ידע שחלקו מקובל וחלקו מובן מעניינו. 2. מכיוון שבכל דור ראש הצדיקים הנסתרים קשור לאליהו הנביא, זכרו לברכה, ואוחז בסימנים הגאוליים והמשיחיים, בית ספר האיסיים, לזכותו הגדולה, נעשה מקום התגלות לסימנים ההתחלתיים. זהו ידע מקובל הנודע באור הסימנים השלמים.

צעד 24 - 3. שלוש שנים היה ישוע חבר-תלמיד בבית ספר האיסיים, ומשם למד כמה סודות מהקבלה המעשית שבהם השתמש אחר כך במשרתו הטרגית. את העובדה הזו קיבלתי מהצדיק חיים. 4. מהרגע שישוע בחר לעצמו לעזוב את בית הספר ולקיים את אותה המשרה, אז המשך הסימנים ההתחלתיים הגאוליים והמשיחיים נפל בגורלו. הדבר מוכח מחלקי הידע המקובל ומהידע של הסימנים השלמים.

הסימנים ההתחלתיים שהיו בידי ישוע הוסברו בטעות ונשתבשו, מפני שאבות הכנסייה הנוצרית פירשו אותם כאילו היו הסימנים השלמים, מה ששיבש כל פירוש אפשרי בנוגע למשרתו. זהו ידע המסביר כיצד האמונה הטהורה של הסימנים ההתחלתיים נשתבשה להיעשות אמונה מוטעית. כאשר חלקי הידע מגיעים יחד ונותנים הבנה מאוחדת, הידע ייקבע לתמיד. החלקים המוזכרים מעניקים הבנה אחת ומאוחדת, המסבירה את הידע על מקורות הנצרות.

צעד 25 - (10) "הסגולה להיות תמיד בתיקון עצמי": כל הסגולות שדיברנו עליהן זקוקות לאהבה מיוחדת בלב כדי להשיג את אותה המידה הרצויה. לא תתקנו את עצמכם אם לא פיתחתם את טעם המתיקות המעולה הבאה אחרי מרירות התיקון. אם אתם לא יכולים להתגבר על הפחד הפסיכולוגי או על אי הרצון בשל פחד פנימי או חולשה, שלא מרשה לכם להסתכל על החיסרון כמות שהוא, אזי לא תעלו מעל השער החיצוני, שהוא הרצון הכללי להיתקן. במצב זה כשבא התיקון עצמו הדורש עימות ישיר, תברחו לכל עניין אחר בכדי להתחמק ממנו.

צעד 26 - מרבית האנשים היו רוצים את המתיקות הבאה אחרי התיקון מבלי לעבור את התהליך המר של התיקון, כפי שמרבית האנשים היו רוצים ידע רחב בלי לעבור על התהליך המעייף של הלימוד, הקריאה וההתבוננות. אם, מאידך גיסא, עוברים כמה תיקונים ומבינים מהם את המעלות הגדולות של התיקון, אז מוסיפים כוח שלא לברוח מתיקונים אחרים כל פעם שיש צורך כזה. כל תיקון נעשה ממרכיבים חדשים לבשל מהם תבשיל חדש בטעם חדש ומסגולה שלא מוכרת קודם לכן. רק אז יובן מדוע נולדנו עם חסרונות רבים ומדוע צריכים להילחם נגד היצרים הרעים כדי להיות אהובים לפני ה". לולא החסרונות והעוונות, לא הייתה מעלה באדם המושגת דרך התיקון. הטיפש המתחמק מהתיקון חושב שהוא נמצא על האדמה, אבל למעשה הוא מצוי מתחת לאדמה כחולדה במנהרה שמתחת לארץ.

צעד 27 - (11) "המידה להפוך את חולשת העוונות והטעויות הקודמות לכח ולבושם של המעשים": מובן מאליו שסגולה זו מגיעה אחרי תיקונים של טעויות קודמות. כאשר תתוודעו למתיקות תיקוני החסרונות והטעויות, כך שמידת התיקון תחייה בכם ותיווכחו שהתיקונים שביצעתם יציבים ולא מסתלקים, תינתן לכם האפשרות לחזק את נשמתכם הנשמה הקרבות הפנימיים ותכיפות התיקונים המושגים. מכך באים כוח השליטה העצמית, כוח ההחלטה והיכולת לעבוד את ה" במעשים מבושמים באור תיקון האנושות.

צעד 28 - (12) "המידה לתקן ולבקש מחילה מפני התנהגות בלתי הגונה לזולת": גם זו תיעשה לסגולת הלב, אם אוהבים את ענווי הרוח ושפלי הרוח, האהובים לפני ה".

צעד 29 - (13) "המידה להיות נקיים במחשבה הפנימית": אם אדם רואה שמחשבותיו נוטות תמיד לחשוב על דברים נעלים, הדבר מראה שמחשבתו הפנימית פועלת ושאור נשמתו מצא כבר תעלות במחשבתו כדי להתגלות בהן ולהשפיע עליו. זה דורש הבנה אמיתית המושגת במאמצים (אלא אם התכונה טבועה בנשמתו ומתגלה כבר מלידתו – ראו צעד 30). הבנה אמיתית אין פירושה הבנה שטחית כי אם הבנה קבועה, שממנה מסתעפת עוד הבנה ועוד אחת, עד כדי הבנות רבות, ואין זה בא עד שנקנית סגולת האהבה להבנה פנימית, ופועלת סגולה זו בלב.

צעד 30 - ייתכן שחלק מן המידות שהוזכרו נולדות עם האדם. לכל אדם יש מידות חיוביות ומידות שליליות מלידתו, גם מירושת הדם וגם מצד הכוכב שנולד תחתיו. ועוד יותר מאלה היא הנשמה הפרטית שכבר הייתה בעולם כמה פעמים ושיש לה כבר דברים מסוגלים, שנרכשו בחיים ההם. ואולם ירידת הנשמה בעולם תבוא גם בעקבות נפילתה בחיים אחרים, כשאותם החסרונות שלא נתקנו באים כעת לשם תיקונם. לכן בין שלבי הלידה, הירושה, השפעת הכוכבים והנשמה הפרטית, כל אדם ימצא בעצמו (או בעצמה) נטיות שליליות ונטיות חיוביות. עבודתנו היא בתיקון ובעלייה.

.....................................

לוח י"ד - סגולת התפילה

 

צעד 1 - בוראנו ברוך הוא וברוך שמו לעד אינו זקוק לתפילות האנושות כמו שאינו צריך כלום בכל הבריאה, כי אין בו חיסרון שיצטרך להתמלא בו. ה" הוא הכול יכול ולא יתגדל ולא יתקטן בגלל תפילותינו או עבודתנו אליו בשום אופן. לנו הזכות והטוב לעבוד אותו בכל מה שנוכל ולהתפלל אליו ביום ובלילה.

צעד 2 - אנו זקוקים לתפילה, לא ה" אלוהינו. אנו צריכים עזרה, אנו צריכים את ברכתו. לנו, לכל האנושות, ניתנה הזכות לקרוא לו, לשבח אותו ולהתחנן אליו שיענה לבקשתנו. אנחנו זקוקים להגנתו, לישועתו ולהצלתו כאשר אנו נמצאים בסכנה. אנו אלו שצריכים להרגיש את קרבתו ואת שכינתו. אנו מרוויחים ממנו יתברך ולא הוא מאיתנו.

צעד 3 - האם ישנה זכות גדולה מזו לתקשר עם ה" אלוהינו, בורא כל העולם? אנו שופכים את ליבנו, והוא שומע תפילת כל פה, כל פה המדבר איתו בכנות וביושר. לפני שאנו מתפללים, ואף אם לא מתפללים, הוא מכיר בכל צרכינו ובכל חפצנו יותר ממה שאנו מכירים בעצמנו. הוא שומע כל תפילה, עונה אל ליבנו ופועל בהתאם למה שהכי טוב עבורנו. ה" צבאות אוהב את תפילתנו אליו. הוא רוצה שנשתמש בזכות התפילה למען טובת עצמנו.

צעד 4 - מההתחלה רצה אל שדי שתבוא האנושות לתקשר איתו ולכן הוא נתן את השפה הראשונה לאדם ולימד אותו איך לתקשר במילים עמו, בורא העולם. בכך יוכל אחר כך כל אדם לדבר מליבו אל ה" ולדעת שה" שומע לתפילתו: "ה מָה-אֱנוֹשׁ כִּי-תִזְכְּרֶנּוּ; וּבֶן-אָדָם, כִּי תִפְקְדֶנּוּ.
ו וַתְּחַסְּרֵהוּ מְּעַט, מֵאֱלֹהִים" (תהילים, ח', 5-6). זו עטרת התפילה, המתנה הגדולה של תקשורת עם ה" אלוהינו.

צעד 5 - בכדי לדבר איתו יתברך, ה" נתן לעצמו שמות המתייחסים אליו, ושאנו יכולים לפנות אליו באמצעותם. למעשה אין שום שם שיכול לכלול את האל, והוא ישתבח בשלמותו האבסולוטית אינו זקוק לשם, אך בכדי לתקשר עם בני האנושות, איך היו קוראים לו לולא גילה להם שם? כבר בעבר הקדמוני קראו לו אל ואל שדי, ואנשים יחידים ידעו שמות אחרים שנתגלו אחר כך בתורה.

צעד 6 - התורה הקדושה מייצגת את הספר הגדול של הקשר בין האל הכול יכול, קדוש ישראל, לבין עמו הנבחר ישראל, בזכות הבטחותיו של אל שדי לאבות אברהם, יצחק ויעקב. למשה רבנו, עליו השלום, התגלתה הדרגה הכי פנימית בתקשורת בין האל ובין האדם, שיחה ישירה, במילים שיכולים לכתוב להבנת כולם. כמו כן, כל ישראל שמעו את קול ה", כשאמר להם את שני הדיברות הראשונים. החשיבות הגדולה של נביאי ישראל עומדת בעובדה זו שהם יצגו את המשך הדו-שיח בין ה" ובין ישראל. זו הייתה דרגה נעלה וקרובה של הקשר בין ה" ובין ישראל (היו אלפי נביאים בזמנים ההם), סגולת ה" שנשארה עד הנביא האחרון מלאכי.

צעד 7 - אחרי חורבן בית שני, קבעו החכמים ז"ל תפילות במקום הקרבנות הקדושים המצווים בתורה. כאשר יצא ישראל לגלותו המנובאת המרה והארוכה בין העמים, רק תקשורת הלב בתפילה נשארה, ובית הכנסת נעשה מקום לשיחה, מקום מרכזי לעם ישראל הנודד, כשסדר התפילות שאחרי המצאת הדפוס נעשה לסידור המוכר.

צעד 8 - ה" אל חי אוהב שישיחו איתו בני אדם דרך תפילות. אברהם אבינו היה הראשון לשאול את פי ה" בשיחה ישירה בינו ובין מלאך ה" ולקבל את דרכי הצדק לפניו. הוא שאל את ה" במונחים פשוטים מהו צדק האל במקרים כמו המקרה שבו ישנם אנשים צדיקים באותן הערים שעליהן נגזר כליון גמור. ענה לו אל שדי דרך מלאכו על כל שאלה ושאלה (בראשית, י"ח). לרוב הקשר בין אל שדי ובין האבות בא בחלומות נפלאים וחזקים, אך האמצעי פחות חשוב מההקשר עצמו ותוכן המסר המקובל. כמעט כל הנבואות של נביאי ישראל באו בחלומות לילה.

צעד 9 - עתה בזכות הגואל חיים, אל שדי מתקשר איתנו דרך חלומות נפלאים נבואיים וחזיונות אמיתיים ומגלה לנו בהם את הסימנים השלמים הגאוליים והמשיחיים. הסידור החדש של המנהג החדש של הגאולה השלמה (הנקרא אצלנו גם "סדר משולם") מיוסד על שפת הסימנים האלה. יש למנהג החדש מה שניתן לכנות "השער השלושה עשר". שער זה מייצג את נוסח התפילה הכללי לכל י"ג שבטי ישראל, הכולל גם מיליוני נוצרים ששורשם מהצאן הנאבד של בית ישראל ואת מנהג מזבח העמים (מזבח מלכיצדק). תפילת המוסלמים, לעומת זאת, מופרדת על מחצלת האסלאם בבית התפילה בן שבע הקומות, שלושה עשר מזבחות התפילה ומחצלת האסלאם, שיוקם בעתיד בירושלים ובבאר שבע.

צעד 10 - עם ביאת הגואל חיים וירידת הסימנים השלמים כל התפילות החדשות רצויות לפני ה". אפילו בית הכנסת יצטרך להכיר בברית החדשה השלמה ובתקינות המנהג החדש בכדי שעם ישראל יוכל לקבל את הגאולה השלמה, ולכן גם בסידורי המסורת יהיו שינוים והוספות המותאמים לגאולה השלמה. המנהג החדש הוא עבור כולם. מילותיו וביטוייו נבחרים הם, ומובטח הוא שהם אהובים לפני השמים.

 צעד 11 - נחזור עתה לעניין תכונת התפילה בלב. דברי תפילה עניין אחד הוא, בעוד שתכונת הלב הכוללת את סגולת האהבה להתפלל היא מידה מכוסה בלב בכל בן אדם מן הלידה. בכדי לגלות את הסגולה הזאת יש צורך בתפילות, הגם שבעיקרה סגולה זו אינה דורשת תפילות קבועות. גם במסורת, לפני קביעת התפילות, התקיימה דעה חזקה שכל תפילה צריכה להיות ספונטנית ומלאה בתחנונים ובבקשת רחמים ולא תפילה קבועה. באמת עיקרה של תפילה היא כך, ואולם היה צריך למצוא פשרה תקינה בין אותו העיקר ובין הדרישה לתפילות קבועות עבור בתי הכנסת והקהילות היהודיות המפוזרות בגלות. עיקר התפילה הספונטנית הבאה מן הלב היה צריך להתגלות בתוך מסגרת של תפילות קבועות, כי רוב בני האדם מתבלבלים ללא מדריך, לא יודעים איך להתפלל ולא בקלות מוצאים את המילים הרצויות. חיוב של תפילה ספונטנית אינו דבר שהרוב יכולים לעמוד בו.

צעד 12 - סגולת הלב היא הלב האוהב להתפלל לה", כי תמיד קולו מבקש את ה" מבפנים. הכרת הסגולה שורה בלב מלא אמונה. זורמת היא בדרכה העצמית והיא עמוד פנימי המקשר את מחשבות האדם לה", כפי שהיא מקשרת את עיני השגחתו הפרטית לרגע העכשווי של קיום האדם. כמו-כן סגולת התפילה מקשרת את הלב למלכות השמים כפי שהיא מקשרת את מלכות השמים אל לב האדם. בלי תפילה חסר קשר המתקשר. בלי תפילה שאיפת הנשמה חסרה. לא תוכל הרוח להיות שבעה בלעדיה. בלי תפילה גם האמונה עצמה נעשית בלי טעם ובלי פירות.

צעד 13 - [2]נעלה תפילה לה" אלוהינו, תפילה לישועה ולהחלמה: רחם נא על ג'יורדנו לוי, ה" צבאות והצל אותו בניתוח ליבו מגידול רע הדובק מבחוץ בחלק הימני. זכור את שמחתו ואת גילתו בסימן תחיית הצדיק חיים. מחול לו על עוונותיו ועל טעויותיו ועל בחירותיו המוטעות. עשה נס גדול, אל שדי, והרם את ג'יורדנו בהחלמה בכדי להרים את סימן תחיית הצדיק חיים לתחייה בעולם, חי ובבריאות טובה. זכור את אהבתו השמחה לצדיק חיים, סלח לו על טעויותיו ברחמיך הרבים ושלח לו את הרפואה השלמה שהוא זקוק לה. הרי הימים האלה הם ימים של שמחה נסתרת במלכות השמים בשל החג החדש של תחיית הצדיק חיים בתשעה באב. הראה לנו את הנס הזה, אהיה אשר אהיה, בזכות הסימן השלם של תחיית המתים. שיחיה ג'יורדנו לוי פה בעולם ברפואה שלמה. אמן.

צעד 14 - התפילה היא גם המספריים הגדולים לחתוך בהם גזרות. בני אדם מבצעים טעויות המצטברות עם הזמן. טעויות בבחירה מביאות לעוונות מתקבצים, שבגללם יוצאות מבית הדין של מעלה גזרות של עונש בכדי לנקות את האדם מהם. הגזרות יכולות לבוא בצורת מחלה או אפילו מוות ובכל צורה שגוזר בית הדין לפי העניין. הרבה פעמים קורה שהגזרות נגזרות למעלה ואולם אינן יוצאות עוד אל הפועל למטה, כי ניתן זמן לפני הירידה בכדי שהאדם יתחרט על דרכיו המוטעות, יתקן את עצמו וישוב אל ה". תפילות יכולות לעזור לחתוך גזרות כאלה, אם התפילות מלוות במעשים טובים, צדקה והחלטה אמיתית להשתנות.

צעד 15 - גדול ורחב מאוד הוא הסוג הזה של גזרות שניתן בעדן עוד זמן לתיקון האדם, שהלוואי וישנה את כיוונו בדרך של תשובה ותפילה. רבות הן הטעויות של בני אדם בכלליות, ורבים הם מוקשי עוון שנופלת בהם האנושות. אנו לא מדברים כאן על בעלי עבירות העושים רעות וזוממים מזימות יומם ולילה בתכנית חטא, כי אלה ייכרתו עד סוף הדור הרביעי הזה אם לא יתחרטו בדרך נס או מפחד. אנו מדברים על בני אדם רגילים שעיקרם טוב, אשר נופלים לטעויות שאפילו אנשים טובים נוטים ליפול בהם: טעויות הלשון, טעויות של כעס על אחרים, טעויות המין, טעויות של דעות מוטעות ויותר מכל טעויות של ממון. בני אדם נופלים גם להרגלים רעים וחיים את חייהם בהם. ההרגלים הללו מורידים את האדם בסוף ומחלישים את הרוח, עד שנעשה כמעט בלתי אפשרי שיעלה בדרגה.

צעד 16 - בני האדם אינם יכולים לדעת בדרך כלל אילו גזרות נגזרו עליהם ולכן צריכים לפחד משגגות וטעויות. לשם הדרכה לתכלית זו ולטעם זה מסדרים את החוק החדש של ספר משנת חיים. צריכים גם להבין שכאשר ה" ברוך הוא בחר בגואל האחרון כשופט המשוח במלכות השמים, בחירה זו היא לטובת האנושות. באהבת ה" לצדיק הנבחר כל אלה המכירים בבחירתו יתברך ומחליטים ללכת בדרך הברית השלמה של הגאולה השלמה יכולים בקלות יתרה למצוא חן בעיני ה" ולזכות להגנתו. מטעם זה שם הגואל חיים נמצא בתפילת המנהג החדש לשם זכות, כפי שמזכירים את זכות האבות, את זכות משה ואת זכות אליהו הנביא.

צעד 17 - הזכרת הגדולים הנבחרים מעשירה את התפילה בזכויות אמיתיות של עבדיו האמיתיים. גם במנהג החדש ובכל כתבינו אנו מזכירים את שם הגואל חיים לזכות, מפני שהוא אהוב מאוד לפני ה" אלוהינו. לכן כשמזכירים את זכותו בכבוד, בטוב, בענווה ובשמחה, יש זכות בהזכרה זאת.

צעד 18 - למרות זאת הגיע סימן בחלום בו נאמר: "אוי לאלה המזכירים את שם הגואל חיים". טעם אחד לכך הוא כי בנוגע לתפילה בה אנו מזכירים שמות של ה" ברוך הוא, חל איסור מוחלט להזכיר את שם הגואל חיים כאילו מדובר בשם קדוש של הקדוש ברוך הוא, ואיסור מוחלט הוא להתפלל לגואל חיים או להשתמש בשמו בשביל להתרפא וכיוצא בזה. רק במקומות מתאימים בתפילות יש לנו רשות לקשר את זכותו לברית השלמה וזאת בשווי משקל תקין ומותר. עם זאת אוי למי שמשתמש בהזכרת שם הגואל חיים לכוונה אחרת. הצדיק חיים הוא הגואל השלישי האחרון. אסור להתפלל אליו. החפצים לזכות את עצמם ילמדו את שיעוריו בכל ספרי משנת חיים. הגואל חיים מלמד אותנו להתפלל אך ורק לה", בורא עולם היחיד, ברוך הוא וברוך שמו לעד.

צעד 19 - לבני אדם נדרשות תפילות מוסכמות מלמעלה, כתפילות של המנהג החדש, כדי לעזור להם לשלול גזירות פרטיות, להתעורר ברוחם, להכיר בטעויותיהם ולתקן אותן. מטרה גדולה בתפילה היא ההדרגתיות לקראת הגאולה השלמה, וראשית כל היא ההכרה בטעויות עצמיות ותיקונן. עיקר רצון ה" בדור הזה הוא התיקון, כאשר כל ספר משנת חיים בא לשם תיקונים היסטוריים ופרטיים, כי הדור הרביעי הזה הוא בעצמו יום התיקונים הגדול. כל אחד זקוק לתפילה באריכות כל הדרך לתיקון הפרטי שלו או שלה.

צעד 20 - התפילה אינה רק תיקון, כי אם שבח והודיה לה", לטובו ולחסדו שהוא עושה איתנו. התפילה היא גם התעוררות הרוח בשמחה להיות חי לפני ה". התפילה מעוררת את סגולת הלב לאהוב את התפילה. התפילה היא רגע המפגש, הרגע החי והמרוכז להרגיש בשכינתו יתברך. התפילה מאירה את הלב לרצות בסגולות הלב, מפני שדרכה מרגישים שהלב יותר עמוק ממה שגלוי. אם אתם לא מרגישים כלום, זה כי אינכם יודעים עוד את מה שיש להרגיש, אבל אם אתם מרגישים את הדבר הזה ומכירים בחיוביותו ובאמיתותו, אז תדעו בעצמכם שישנה עמקוּת אחרי עמקות, שאינן פוסקות אחרי השגה אחת.

צעד 21 - אין הלב עומד על קומה אחת. יש לו עומק, והרגשותיו מגיעות למקורות עליונים של הנשמה. הרגשות עמוקות ונעלות כאלה מושרשות בנשמה ודרך התפילה וההתבוננות יכולות הן להתגלות ולגלות את סגולות הלב. כיהלומים וכאבני חן יכולות ההרגשות האלה להימצא בגלוי כשתחפרו מתחת לשכבות המכסות אותן. מטעם זה, במסורת, התפילה נקראת "עבודת הלב", מכיוון שדרך התפילה האדם עובד עם עצמו לגלות את ההרגשות הפנימיות של הלב. זו עבודה.

צעד 22 - צריך גם כן מקום קבוע וזמנים קבועים לתפילה, כמו בבית הכנסת בו מתפללים שלוש תפילות ביום. כמובן שמותר להתפלל גם בבית או בכל מקום נקי שאין בו עבודה זרה. אם האדם מתפלל בבית, טוב לקבוע מקום לתפילתו וטוב שיהיה מקום זה קרוב לקיר, מפני שהמתפלל מרוכז יותר אם המקום צר לפניו. עדיף גם שלא יתפלל בחדר השינה אם אפשר לעשות זאת במקום אחר. מותר לשים מחצלת על הרצפה שמיועדת רק לתפילה. אם האדם מתפלל בבית, טוב לקבוע זמנים לתפילתו. באופן זה הוא מקדש את הזמן ואת המקום, את התפילה ואת ההרגל הטוב.

צעד 23 - תפילת בית הכנסת מיוסדת על ארבעה שלבים, בדומה לגילוי השכינה אל אליהו הנביא בסיני (מלכים א', י"ט). לראשונה הנביא העיד על "רוח חזקה" ובהמשך על קול חזק מרעיד הרים, על קול אש נורא ובסוף על קול דק מאוד (דממה דקה). העמידה או השמונה עשרה או תפילת לחש של המסורת הקדושה מקבילה לשלב הרביעי שהוא ה"קול הדק". במנהג החדש יסוד התפילה הוא שבעת המעגלים הנבואיים המתגלים עם הסימנים השלמים. כל מעגל מקושר בשם אחד משבעה שמות ידועים של ה' (ישנם לפחות עשרה בתורה ובנביאים), והרי סדרם מהמעגל הראשון עד המעגל השביעי: (1) אל שדי (2) ה" אלוהינו (3) אל עליון (4) אל חי (5) ה" אל עולם (6) ה" צבאות (7) אהיה אשר אהיה.

צעד 24 - כל השמות הללו מצביעים על ה" אחד, בורא שמים וארץ, ובזה אין שום הבדל ביניהם. ואמנם גילוי שם האלוהים הוא לפי צרכי האנושות, וידוע במסורת שבתחילה ה" גילה את עצמו לבריאה בשם אלוהים. לאחר מכן בבריאת האדם הוא גילה את עצמו בשם ה" (יהוה), מפני ששם זה מראה על רחמנותו יתברך. מצד הבריאה עצמה לא היה זקוק האדם לרחמים, כי כל חלק מהבריאה עמד בציווי אליו, ולא הייתה חריגה מציווי ה". עם זאת מאחר שבבריאת האדם וביצירת חוה ניתנה להם גם סגולת הבחירה החופשית המאפשרת עוון, נדרש ה", כביכול, לגלות את שם הרחמים שלו, הוא השם בן ד' האותיות.

צעד 25 - להלן מספר דברים בקיצור נמרץ על שמות שבעת המעגלים. ה" גילה את עצמו לאברהם, ליצחק וליעקב בשם אל שדי. הצדיק חיים הסביר שהאבות נחשבו ל"תמימים" באמונתם, שאנו מפרשים אותה תכופות "האמונה הפשוטה שבלב". האבות היו "פשוטים" באמונתם באל שדי וחיכו לאותותיו, לחזיונותיו ולמסריו. משה רבנו, עליו השלום, לא כמו האבות, רצה לדעת את דרכי ה", את דרכי רחמנותו, את דרכי צדקו וכו', ואליו התגלה ה" בשם הרחמים.

צעד 26 - השם "ה" אלוהינו" מראה קודם כל על ה" שהתגלה לישראל. השם הוא "אלוהינו", כי הוא, כביכול, הרשה לעצמו להיקרא "אלוהי ישראל", ודרך ישראל מגלה העולם את האמת על הר סיני, את האמונה האמיתית ואת הגאולה האמיתית. דרך ישראל, אלוהי ישראל נעשה "ה" אלוהינו" לכל מי שמכיר בבחירת ה" בעם ישראל ושדבק באחדות ה" האמיתית. בגאולה השלמה הכול יכולים לקרוא לה" אלוהינו.

צעד 27 "אל עליון" הוא השם הנמצא בתורה אצל מלכיצדק, כוהן לאל עליון, ולכן שם זה מקושר ל"כהונה האוניברסאלית" של הסימנים השלמים. בכך ישנו לימוד הנוגע לסימנים המשיחיים האוניברסאליים מסימני יצחק אבינו. שם זה מראה על כך שהוא האלוהים למעלה, למעלה מכל האנושות ביחד, אם כי הוא גם האלוהים השומע תפילת כל פה, הקורא לו בכנות הלב.

צעד 28 - סבור אני שאזכור בתורה ל"אל חי" נמצא בפסוק בשירת האזינו: "כִּי-אֶשָּׂא אֶל-שָׁמַיִם, יָדִי; וְאָמַרְתִּי, חַי אָנֹכִי לְעֹלָם" (דברים, ל"ב, 40). כמו-כן אמר הנביא אליהו, זכרו לברכה: "חַי-יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר עָמַדְתִּי לְפָנָיו" (מלכים א', י"ז, 1). המונח אל חי הוא מכאן. שם זה מראה על הנוכחות והרגע העכשווי.

צעד 29 - השם "ה" אל עולם" הוא השם שאברהם אבינו הגה בעת בניית המזבח שבנה בבאר שבע: "וַיִּטַּע אֶשֶׁל, בִּבְאֵר שָׁבַע; וַיִּקְרָא-שָׁם--בְּשֵׁם יְהוָה, אֵל עוֹלָם" (בראשית, כ"א, 33). אפשר לפרש זאת "ה" אלוהי העולם" או "ה" האל הנצחי". יש בשם זה עניין להקים מלכות ה" בעולם ולהקים בזה עולם שיש לו ערכים נצחיים. השם ה" צבאות מייצג את ה" בהתגלויותיו בהמוני בריאותיו עד אין מספר, בצבאות ה", שהם מלאכיו, מיליונים על גבי מיליונים עושי רצונו, ובצבאות הכוכבים, מיליונים על גבי מיליונים, השולחים את השפעותיהם. והוא יתברך לבדו האל לכל צבאותיו שברא.

צעד 30 "אהיה אשר אהיה" הוא שם ה" כגואל ישראל ובסוף כגואל כל האנושות דרך גאולת ישראל. שם זה התגלה למשה רבנו, כאשר ביקש מה" לדעת כיצד יענה כשבני ישראל ישאלו אותו מי הוא השולח אותו: "וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל-מֹשֶׁה, אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה; וַיֹּאמֶר כֹּה תֹאמַר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל, אֶהְיֶה, שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶם" (שמות, ג', 14), דהיינו: בבוא משה אל בני ישראל אמר להם רק "אהיה שלחני" וכו', וטעמו הוא, הסביר רש"י: "אהיה עמם בצרה זו אשר אהיה עמם בשעבוד שאר מלכויות. אמר לפניו: רבונו של עולם, מה אני מזכיר להם צרה אחרת, דים בצרה זו! אמר לו: יפה אמרת "כה תאמר" וגו'".

.....................................

לוח ט"ו - סגולת ההשראה

 

צעד 1 - השראת אור ה" על האדם נקראת בלשון הקודש גילוי שכינה. השכינה הקדושה שורה רק על בן אדם שמצוי במצב של שלמות לפני ה" וליבו מצוי במצב של שמחה אמיתית בעבודת ה". מובא בתלמוד שישנם שלושים ושישה צדיקים בעולם, המקבלים בכל יום את פני השכינה. מדובר בל"ו הצדיקים הנסתרים הסובלים בכל דור ודור, בני עלייה מועטים השלמים בעבודתם לה" וחיים בדרגה עליונה מאוד ובשמחה עמוקה ממטרתם.

צעד 2 - לא פשוט כמובן להבין מהי השכינה, כי רק אלה שמתגלה עליהם השכינה מבינים זאת, אם כי ישנן כמה דוגמאות במסורת העוזרות להבין את מהותה. אומרים, לדוגמא, שרק בשבע עשרה השנים האחרונות של יעקב אבינו בארץ גושן שרתה עליו השכינה. בכל השנים לפני כן, בגלל הצרות שקרו לו - העימות עם עשו, עשרים השנים עם לבן הערמומי, מעשה דינה שלקח בכוח שכם בן חמור, הנקמה של שמעון ולוי, מותה של רחל אמנו, מעשה מכירת יוסף והרעב בארץ כנען - לא היה יעקב אבינו במצב של שמחה שלמה הנדרשת להשראת השכינה.

צעד 3 - ישנם מאות אזכורים של השכינה במסורת. אומרים למשל שמעל למיטת החולה שורה השכינה. עם זאת, על אף כל הדברים הנאמרים קשה מאוד לתאר מהי, מפני שלא ניתן לה תיאור. גילוי מיוחד הוא מקרבת האלוהים, מאור ה" ממש. נעלה מן העולם היא וכאשר היא שורה בעולם, העולם הגשמי נעשה בטל ביחס אליה. אחרי ששמעון ולוי הרגו את כל אנשי שכם, כל שלושים ואחד המלכים בארץ כנען נתאספו ויצאו להילחם נגד יעקב וכל ביתו. פחד מאוד יעקב אבינו מעניין זה ובשל כך כעס על שמעון ולוי. השכינה הקדושה ירדה אז מן השמים והראתה לחיילים הצועדים לקראת מלחמתם רבבות של חיילים מצד יעקב, מה שגרם לנפילת פחד גדול עליהם, והם שבו לעריהם.

צעד 4 - לפעמים במסורת התלמודית ובמדרשים משתמשים במונח "הקדוש ברוך הוא" במקום המונח "שכינה". כשאומרים, לדוגמא, שבים סוף ראו אותו (את הקדוש ברוך הוא) מלובש כשליח ציבור, מדובר באמת בגילוי שכינה של אותו הרגע, לא על האל עצמו. למעשה ה" גורם לכך ששכינתו תשרה ותתגלה בצורה שהוא חפץ. באופן זה מי שזוכה יכול להרגיש את השכינה ולהתהלך יחד עמה (כי לפי רצונו הוא משרה את שכינתו על היחיד, לפי כוח המקבל ובצורה המתאימה למקבל).

צעד 5 - נושא עמוק הוא ולא נאריך בו, מה גם שאריכות אינה עוזרת להבין לעומק את המהות אלא למי שכבר חי חיים נעלים ופנימיים. השכינה אינה תמיד פועלת בצורות גלויות. כאשר היהודים היו בגלות בבל, מסבירה המסורת על בסיס הנביאים, שרתה השכינה איתם. לא תמיד, אפוא, היא נראית לעיניים. מי שהולך ישר לפני ה" במחשבותיו, בדיבוריו ובמעשיו הולך הוא עם השכינה, הגם שאינה נראית באופן גלוי ואולי אף לא מורגשת. ואמנם השכינה איתו, מגנה עליו ומדריכה את מחשבותיו ואת מעשיו. צדיק אמיתי נסתר הרואה את האדם ההוא יראה אותה עליו אבל ישתוק, מאחר שאסור לו לומר שהשכינה שורה על אותו אדם.

צעד 6 - במסורת נאמר שכל יהודי המנהל את חייו בהתקדשות חוקי התורה מתהלך עם השכינה, וכנגד זה יש סוג של דברים שליליים שהעוון בהם "דוחף רגלי שכינה". כך הוא, לדוגמא, הכעס, וכך הוא ניבול פה. קלות ראש ושיחות הבל כשאוכלים ליד השולחן גם הם מסוג זה. השכינה שורה מתוך שמחה ונדחפת מעצבות. השכינה שורה מתוך נקיון ונדחפת מאבק, מלכלוך או מטומאה מכל מין. בדרך כלל חוקי הדרך ארץ, הכבוד, ההתנהגות ההגונה עם בני אדם והדרך ארץ כלפי הקודש מגנים על הערכים הכי אהובים לשכינה הקדושה. מאידך גיסא, חסרון הדרך ארץ דוחף יותר מכל את רגלי השכינה.

צעד 7 - בברית השלמה מטרת לימודנו היא לעלות על מדרגות השיש הלבן בסגולות מלכות השמים. הסגולה החמישית הקשורה בהשראת השכינה מקבילה לדיבר החמישי של כיבוד אב ואם: "לְמַעַן, יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ, עַל הָאֲדָמָה" (שמות, כ', 11). יש קשר ישיר בין הדיבר החמישי, כיבוד אב ואם, השכינה ("השראה") והדרך ארץ. צריך להבין את הקשר. הדיבר החמישי הוא זה המתייחס לדרך ארץ המתחילה בכיבוד אב ואם. דרך החוקים של הדרך ארץ השראת השכינה שורה על האדם ובעולם.

צעד 8 - הדרך ארץ אוחזת את המפתחות להתקרב לאל שדי. צריכים לנהוג בכבוד כלפי כל גבר וכל אישה. צריך לדעת איך לקבל פני אדם, איך לשוחח עם בני אדם, איך לשבת ליד השולחן לאכול, איך להתלבש לפני אחרים, איך להתלבש לתפילה וכו'. גם חז"ל הבהירו שדרך ארץ קדמה לתורה ושבלי דרך ארץ אין תורה, כי רק בדרך ארץ ישנם המפתחות להבין מה שאהוב לפניו יתברך, וללא דרך ארץ לא תשרה תורתו באדם אפילו אם למד האדם תורה שמונים שנה.

צעד 9 - הצדיק הנסתר חיים היה מסביר: מה זאת אומרת שמי שמכבד את אביו ואת אימו יאריך ימים? האם הכוונה היא שחייו של האדם יתארכו? למעשה אין לחשוב שהאדם יחיה יותר שנים ממה שהוקצב לו מכוכבו, כפי שהכריזו גם חכמי ישראל בהסברם ש"חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא" (כלומר: מספר הבנים, מספר שנות חייו, ופרנסתו, תלויים בכוכב שלו) (תלמוד בבלי, מועד קטן, כ"ח, א'). אם כך, מה פירוש "לְמַעַן, יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ"? הכוונה היא שהימים עצמם, שניתנו לאדם לחיות בהם, יהיו יותר ארוכים מבחינת בריאות תקינה, שלווה פנימית ותענוג החיים. יחיה, אפוא, בשלמות ימיו.

צעד 10 - לא מתנה קטנה היא מאת ה" אלוהינו, כי אם עושר החיים האמיתי הוא ולא רק מספר הימים. והלא הסבירו חז"ל שכאשר יעקב אבינו ביקש מה" בתפילתו "לֶחֶם לֶאֱכֹל וּבֶגֶד לִלְבֹּשׁ" (בראשית, כ"ח, 20) לא דבר קטן ביקש הוא. הסביר הצדיק חיים שכאשר מבקש האדם לחם לאכול, זוהי בקשה לבריאות טובה שיוכל לאכול כמו שנעים לו, וכאשר מבקש הוא בגד ללבוש, זוהי בקשה לבריאות תקינה, שיוכל ללכת ולפעול כרצונו.

ראו, אפוא, את השכר העצום המגיע בעקבות כיבוד אב ואם, שיש לכבד אותם בכל דרך אפשרית ולמלא את רצונם (אלא אם כן היא מנוגדת לרצון ה"), לעשות להם טוב ולהביא להם תענוג ככל שיכולים.

צעד 11 - כיבוד אב ואם הוא מקור הדרך ארץ. אצלנו הסגולה החמישית היא הדרך ארץ, וכשאנו מדברים על "השראה" מדובר בהשראת השכינה. זאת מאחר שגילוי קרבת ה" היא התוצאה הרצויה בעקבות ההתנהגות בכבוד. הדרך ארץ היא האמצעי, וההשראה היא התוצאה הרצויה. מובן הוא שהדרך ארץ אינה מוגבלת לאב ולאם והיא מתפשטת גם להורי האישה או להורי הבעל, ובכלל, מצווה בתורה היא לכבד מבוגרים או כל מי שהוא מבוגר ביחס אליכם בשנים או בחכמה.

צעד 12 - האם ידעתם מדוע זכה מתושלח לאריכות ימים[3], יותר מכל הנזכרים בתורה, לכמעט אלף שנה? היה זה בגלל מעשה של דרך ארץ אותו ביצע לכבוד השמים. הוא ראה בתקופות ההן שבני אדם עזבו את הצרכים שלהם בכל מקום ולא כיסו אותם. הצטער מתושלח על חסרון הדרך ארץ כלפי השמים, שהם מקום מגוריו, כביכול, של שכינת מלך העולם, ולכן התהלך הנה והנה עם יעה בידו בכדי לכסות על צרכי בני אדם בכל מקום שהיה מוצא אותם. בשל מעשה הכיבוד הזה ניתן לו כבוד מאת ה" ברוך הוא, כך שכל האלמנטים של הבריאה ברכו אותו בבריאות שלמה ואריכות ימים. אם אחד היה עוזב את כל יתר הכתבים, הספרים והלימודים והיה רק מתבונן על הרגשת הדרך ארץ של מתושלח, אז היה הוא מבין מה רצוי לפני ה'.

צעד 13 - אותה ההרגשה, להרגיש את הכבוד הראוי ולשנוא את העדר הכבוד לה", לשמים, לארץ, לכל הטבע, גם לבעלי החיים, וכמובן לבני אדם אחרים, היא היא חיי הדרך ארץ, וצריך להיות עניו בכדי להשיג אותה. צריך האדם לזוז הצידה בכדי להרגיש את חשיבות האחר, וההפך הוא מהקרירות הטאוטונית-גרמאנית, מהקור הוויקינגי או מדרך הקאובוי האמריקאי. האסיאתים מרגישים יותר את אהבתם לטבע ושואפים למצוא הרמוניה עם מציאות העולם, אך רוב הכבוד שלהם מופנה לאלוהים אחרים ולמנהגי תועבות. יש מבני האסלאם המתקרבים יותר להרגשות כאלה אם לא מורעלים הם בשנאת ישראל, שאז כל הרגשותיהם ותפילותיהם הם להבל ולריק.

צעד 14 - ביקשתי לראות דבר בחלום בנוגע לדרך ארץ ונעניתי בחלום שתמציתו: בין היהודים, ואני מדבר על זמננו, חסרה הדרך ארץ בחלק ניכר מן האשכנזים המעודדים את הכיוון ההפוך לפי המנגנון האמריקאי של כבוד הכיס. בין היהודים הספרדים ניתן עוד למצוא דרך ארץ ומושפעים הם בדרך חיובית מהתרבות הערבית, ואולם היום, בפרט בארץ ישראל, הדרך ארץ של ספרדים רבים היא כמו קרם קרמל מתוק, המכסה אבנים קשות שמונחות בקופסאות ונמכרות כדברי מתיקה. יכולים הם לפתות, עד שאוכלים מהם[4].

הייתה לי הזכות הגדולה ללמוד על הדרך ארץ התימנית בי"ג השנים עם עטרת ראשי, הצדיק חיים. דרך ארץ תימן היא חוט של המסורת העתיקה מסיני, והלוואי והעולם יזכה למשהו ממנה.

צעד 15 - חבל שאני לא סופר שיכול לתארה, אף על פי שהיא אינה תורה פשוטה שבעל פה שמילים מספיקות לתארה. יש צורך לראות אותה בכדי להבינה. מדובר על חוש מיוחד בדם היהודים התימנים המושרש בענוות משה רבנו. דבר מורגש הוא בלב, מקודש באהבת התורה, מושלם בידע הטבע ומהולל בחכמה נסתרת בתוכן כל פעולה הנבראת מכל מילה. היא הצורה הנעלה ביותר של הדרך ארץ הפותחת חיים על חיים בכל דרגה. היא מעוררת את הצמחים להרגיש את יופיים וקוראת לכוכבים להשתתף בסעודת הרגש האנושי, האחד כלפי השני. תפארת לה" אלוהינו היא לראות את בניו המכבדים את כל בריאתו.

צעד 16 - נולדתי בארצות הברית. אולי דיברו שם על נימוסים לפעמים, אבל לא ראיתי הרבה מהם. כך היה שלושים שנה. ומכל מקום החשיבות של הדרך ארץ גם בארצות הברית בחלקי חברה שונים משתפרת בחמש עשרה השנים האחרונות. עם זאת אין עדיין כיבוד אב ואם ראוי, ובלי הבסיס הזה קשה ללמוד את הכבוד לאחרים. מרבית האמריקאים לא מרגישים בנחת עם צורות הדרך ארץ הפורמאליות. לא יודעים כמעט כלום משפת הדרך ארץ של האסיאתים או של הערבים, ששפתם מלאה ועשירה בביטוי דרך ארץ ובמילים מכובדות כלפי השמים וכלפי בני אדם. האמריקאים הם עשירים במובנים רבים, אבל עניים בחוכמה הגדולה של הדרך ארץ.

צעד 17 - מוכרים האנגלים כבני דרך ארץ, אוהבי שפת המלכה, שיחה מנומסת והתנהגות נכונה. יש להם מסורת חזקה ויקרה במובן זה, שהיא עמוד השדרה של החברה האנגלית, בפרט באופן שמחונכים בה הילדים מהפסיעה הראשונה. לדאבוננו, המסורת של כיבוד אב ואם נשברת בדור הרביעי הזה, כאשר הטכנולוגיה העולמית ועולמות המחשב החדשים מגדילים את הפער שבין "מסורת" ההורים ובין חיי הצעירים, כך שהחלק המשוגע של חברת הצעירים והצעירות באנגליה כיום הוא אף גרוע ממקבילו באמריקה. לחלק המשוגע הזה יש מקבילות בכל חלקי העולם, אם כי יותר באירופה, בצפון אמריקה ובדרום אמריקה. אי אפשר לדבר עם אותם צעירים על דרך ארץ, על כבוד או על נימוסים בכלל.

צעד 18 - צריך לקבל כל בן אדם ובת אדם כאילו מקבלים את השכינה, כמו שאמר יעקב אבינו לעשו אחיו: "כִּי עַל-כֵּן רָאִיתִי פָנֶיךָ, כִּרְאֹת פְּנֵי אֱלֹהִים--וַתִּרְצֵנִי" (בראשית, ל"ג, 10).

כל אדם ההולך ביראת ואהבת ה" ראוי שתלווה אותו השכינה. הבורא ישתבח אמר לעולמו שברא "נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ" (שם, א', 26), ועל כן כל היקום השתתף בבריאת האדם, כל חלק נתן מעצמו בכדי שהאדם יכלול בתוכו את כל האלמנטים של היקום, המיקרוקוסמוס. לפיכך כאשר האדם הולך בישירות עם ה" ומודד את מעשיו, את מחשבותיו ואת דבריו בכדי לקיים את רצונו של אל שדי, כל העולם שמח בו. כך הוא יהיה אהוב בפני בורא הכול, ותשרה עליו השכינה.

צעד 19 - לדעת איך לקבל בן אדם בדרך של חן ובכבוד הוא מעשה שיש בו הכרה של אהבת הבורא לאנושות. באותו הרגע כל הבריאה צוהלת בכבוד הזה שניתן לבני אדם, כי כל אדם נשקף ביקום. כאשר אתה מראה כבוד לאדם, באותו הרגע אתה מראה כבוד לכל העולם הנברא של אל שדי. לכן הזהירו חז"ל בנוגע לחשיבות הכבוד הזה ואמרו "הֱוֶי מְקַבֵּל אֶת כָּל הָאָדָם בְּסֵבֶר פָּנִים יָפוֹת" (מסכת אבות, א', ט"ו).

צעד 20 - ראו שמדובר ב"כל אדם", ללא הבחנה אם יהודי הוא או לא, מפני שהדרך ארץ היא אוניברסאלית, לכל בני האדם, לכל אומה ואומה. המונח דרך ארץ עצמו פירושו "הדרך של הארץ", דהיינו: הדרכים הטובות והנכונות האהובות לכל האנושות. הצדיק חיים היה חוזר ואומר פעמים רבות מאוד: "דרך ארץ קדמה לתורה". לפני שנתגלתה התורה היו נוהגים בכל מקום במנהגים טובים, כמו כיבוד אב ואם וכיבוד זקנים וכו', ובזכות המנהגים ההם יכול היה העולם להתקיים, כי אין קיום לעולם אם אין עמודים של צדק אצל בני אדם, והמנהגים הטובים ההם נחשבים לצדק לפני השמים.

צעד 21 - הצדיק חיים היה מרחיב על עניין זה בכדי לתת לי תמיד עמקות גדולה יותר בהבנתו. נכון הוא שהעולם היה עומד על זכות הדרך ארץ הקדמונית לפני התורה, ושאחרי גילוי התורה בסיני העולם עומד על זכות התורה. התורה היא גילוי חוקי האל בעולם וקיום החוקים שבמסגרתם מתקיימת ההרמוניה עם הטבע ועם כל הבריאה. בהתגלות התורה הקדושה, הפרמטרים של הצדק נקבעו בעולם לתמיד. כל זאת אמת, ואולם העולם בכללותו ועד זמננו מופרד מן התורה. האסלאם מכיר בה אך לא נוגע בה. הנצרות מכירה בה אבל מסלפת את כל פירושיה. ומה לומר על כל האומות הרחוקות עוד יותר מאמיתות דברי הימים של ישראל וגאולת ה", עד כמה הן רחוקות מהידע האמיתי הנוגע לאמות המידה של חוקי הצדק של התורה!

צעד 22 - נאמר זאת בסגנון פשוט יותר: עם ישראל מצווה בכל חוקי התורה. האסלאם מאמין בקוראן והוא מופרד מן התורה אבל במקורו מבוסס על גילוי עשרת הדיברות על הר סיני ועל האמונה הנכונה. כל אומות הנצרות, מאידך גיסא, וכל שכן האומות הרחוקות יותר מהנצרות ומן המסורת האמיתית, אינן אף בגבול האמונה באחדות ה". השאלה היא אילו זכויות יכולות להיות להן? המענה לכך הוא הדרך ארץ, והיכן שנעשים מעשים בדרכים נכונות ובכבוד, ויש לבני אומות אלו לב טוב, אהבה לאחרים, נדיבות ועוד, נעשים אותם מעשים לזכויות לפני בית דין צדק של מעלה גם ביחס לפרטים וגם ביחס לאומות עצמן לפי מעשיהן.

צעד 23 - הצדיק חיים היה ראש ל"ו הצדיקים בדורו והיה חי בידע התמידי של גזרות בית הדין של מעלה. עניין עצום הוא הדרך ארץ של העמים וחיוני לעבודה הקדושה של הצדיקים הנסתרים בכלל ולאומות הנצרות בפרט. הרי לנוצרים אין זכויות בהליכתם לכנסייה ביום ראשון או בכל יום, וכל תפילותיהם הנסובות על השילוש ועל האלהתו של כריסטו כמו גם פולחניהם לבתולה ול"קדושים" תועבות הם. כמו כן אין בצדקה הניתנת לכנסיה שום זכות, אלא אם כן הכסף מיועד להלביש ערומים או לעזור לזקנים ולחולים.

צעד 24 - הנצרות עצמה מצויה לפיכך מחוץ לגדרי הזכויות האמיתיות, כשלא הדוקטרינות התיאלוגיות הן אלו שזיכו את הנוצרים, כי אם המוסר הגבוה היהודי בדברי ישוע: האהבה אחד כלפי השני, נתינת הצדקה לעניים, חוש החמלה והרחמים על אחרים וגם הפחד שלא ליפול בעוונות ובתועבות. כל אלה עזרו ליצור בין הנוצרים שהלכו בדרכים הנכונות דרגה גבוהה של דרך ארץ. חברות שלמות נקבעו לפי כללי המוסר הנוצרי. מנהגי הדרך ארץ, אהבת הזולת ונתינת הצדקה עומדים לזכות למען העמים כעורכי דין המגנים מפני גזרות קשות שעלולות ליפול עליהם. בנוסף, כל אדם נוטל זכות עם עשיית מעשים טובים כאלה, וידועה השמחה הפנימית לעושה טוב.

צעד 25 - צורך הוא בעולם שאנו חיים בו היום להבין שאין הדרך ארץ "שולחן ערוך" של תנועות מלומדות ודיבורים פורמאליים. שלא ייראה כאילו אנו נותנים שיעורי מוסר. חוקי הדרך ארץ הם הדרכים בין בני אדם האהובות לה" אלוהינו. אלו הן דרכים בהתנהגות, שכאשר מצויות הן בלב נאמן - הן אבנים טובות ויהלומים של אור לפני השמים ולפני בני אדם. אלו הן דרכים הגורמות תענוגות אמיתיים ונעימים בכל חברה בה הן נמצאות. מדובר במעשים של ענווה, שפלות וצניעות, הכוללים כוח שמימי המקשר את לב האנושות בקשר של שלום ומחזק את ההערכה האנושית שכולנו בשר אחד.

צעד 26 - אלו הן הדרכים הכוללות את המסגרת בה כל הסגולות מתגברות בפנים ומביאות למעשים חיוביים ולדרכי נועם. נתנו דוגמא כיצד יש לקבל פני כל אדם והסברנו איך הדבר מייצג כבוד ותפארת לבורא ולכל בריאתו. לכן המעשה ההוא משפיע ומרחיב את האמונה הטובה אצל המקבל, כאברהם אבינו, שמעשיו האהובים, נדיבות ליבו ומתן החסד בשם אמונתו באחדות הבורא נעשו למקורות אמונה לנוודי הדור ההוא. אמרו לעצמם הנוודים: "אם אברהם, עבד לאלוהיו, כל כך חסיד ונדיב לב, על אחת כמה וכמה גדולים הם הטוב והאהבה של אלוהיו!".

צעד 27 - כן הסברנו שהשכינה שורה במעשה הדרך ארץ. זו ברכה גדולה, המברכת את האדם שמקבלה. הדרך ארץ מעוררת את הסגולות לרצות בביצוע ממשי של מעשה בפועל. הדרך ארץ עצמה מייצגת את תיקון האנושות. במסגרת לוחות החוק החדש ניתן לקרוא אודות הדרך ארץ להתקדשות התפילה, הדרך ארץ כלפי מורים והתקדשות הלימוד, הדרך ארץ להתקדשות השולחן, הדרך ארץ להתחדשות הרוח והדרך ארץ הנותנת טעם בחיים. כאן אנו מדברים על החכמה הכרוכה במושג הדרך ארץ.

צעד 28 - תכופות באה הדרך ארץ במעשים פשוטים, ואמנם המעשים הקטנים הללו כוללים חכמה נעלה נסתרת המושרשת בחוכמת הבורא, ישתבח שמו לעד. המעשים ההם שוכנים בתפארת ההרמוניה השמימית, וכך גם עתה בגאולה השלמה מקשרים מעשי דרך ארץ את מלכות השמים לארץ ומשרים הרמוניה אהובה למטה ולמעלה. למזלנו הגדול נולד הצדיק הנבחר חיים בלב הדרך ארץ התימנית.

צעד 29 - לדורות הבאים תהייה תועלת גדולה מעובדה זו שהגואל חיים הוא המורה שלנו, המראה לנו את הדרך. הוא מלמד אותנו ועוד ילמד וידריך את הדורות הבאים אודות דרכי הדרך ארץ האהובות. עבודתי היא רק לפתוח את הלוחות בצעדים יסודיים שקיבלתי מהצדיק חיים, כשמהיסודות הללו יבוא הגואל חיים אל חיי בני האדם הזוכים, ילמד אותם וידריכם כיצד ללכת בדרכים נעימות לפני ה" ולפני אנשים.

 צעד 30 - אומות העולם לא מבינות את המונח מצווה מאחר שהן אינן מצוות במצוות התורה כישראל. הגואל חיים ילמד אותן כיצד להשיג זכויות וכיצד להבין את ערך מעשיהן לפני אל שדי. הוא ילמד אותן את ערך האהבה, שישנו כבר בלב, וידריך אותן כיצד להביא את האהבה ההיא לידי זכויות, על מנת שתאריכנה את ימיהן על האדמה ותגדלנה את התענוגות הגדולים של הנשמה כאשר תזכנה לעלות למלכות השמים. כן יהי רצון, ונאמר אמן.

.....................................

לוח ט"ז - סגולת התיקון

 

צעד 1 - איננו מדברים על עשו שלא ניתן לתקנו, ככזה שאין לו אמונה. לעשו יש אמונה. הוא מודע שה', בורא כל היקום, קיים. אנו מדברים ליתר דיוק על מי שישוע כינה "אנשים קטני אמונה".

צעד 2 - איננו מדברים גם על עשו ששונא את בני ישראל. שנאה כזו היא מן ה"לב" של עשו חסר התקנה, אשר אינו נכד של אברהם או בנו של יצחק אלא צאצא עמלק, שדמו מקולל. אין תיקון ל"דם" זה, ואדם מסוג זה ייעקר מן העולם לפני סוף הדור הרביעי.

צעד 3 - אנו מדברים על נכדו של אברהם ובנו של יצחק שהינו בעל פגמים וחוסרים ביחס למידות יעקב. איננו מדברים על עשו ששנא את יעקב אלא על עשו אשר חיבק ונישק את אחיו. בכל עשר המידות: אמונה, ברכה, סגולות הלב, תפילה, השגחה, תיקון, התקדשות, טעם ושתיקה, אנו אומרים שעשו פגום וחסר.

צעד 4 - הוא מאמין בגאולה של הדיבר הראשון, לדוגמא, אך אינו חי באור אותה אמונה וכאשר הוא מוצא את עצמו בקושי בעניינים גשמיים הוא פותח את פיו ואומר מילים המונגדות לאמונה האמיתית, גם אם הוא אינו מודע תמיד לתכנים המשתקפים מדבריו.

צעד 5 - יעקב, לעומת זאת, חי באופן פעיל באמונתו, בדרגה פנימית, בתקוותו הגאולית במסגרת הדיבר הראשון, ובכל מקרה הוא חי בפחדו מאל שדי ושומר על לשונו מביטויים שיכולים להצביע על מחסור באמונה. מן הפחד לטעות, יעקב יושב באוהלו ולומד את חוק ה'.

צעד 6 - כמו כן איננו מדברים על עשו או על יעקב אבינו ההיסטוריים אלא על פגמי עשו ועל מידות יעקב הטובות שנמצאים בבני אדם. בתורת הסימנים, שהיא לימוד השפה והטרמינולוגיה של התורה ביחס לשפה החדשה הברורה של הסימנים השלמים, פגמי עשו ומידות יעקב הם "סימנים" ונקודות התייחסות. כלומר: לסימני עשו ולסימני יעקב אין שום קשר למוצאם האתני של הצאצאים.

צעד 7 – על כן אין קשר אם מדובר ביהודי או בבן עשו. בלימוד זה יהודי המתהלך עם פגמי עשו הוא "עשו" ועליו להיתקן, ובמקביל לא יהודי מבני אומות העולם שאוחז במידות יעקב הוא "יעקב" או "עשו המתוקן", מונח שיש לו שלמות ייחודית גם ביחס למידות יעקב. זאת מאחר שפגמי עשו מנוגדים למידות יעקב אך הם הכרחיים ליצירת כוח ניגוד לאותן המידות. כאשר אותם פגמים מתוקנים במסגרת שדה הקרב, שבו נמצאות מידות יעקב, אותם פגמים מתוקנים והופכים לבעלי יתרון משמעותי בשל היותם מעניקי כוח, עוצמה, תנופה ורוח לאותן המידות של יעקב. למעשה, רוב האנשים חשים בתוכם את המאבק בין פגמי עשו למידות יעקב. המטרה היא להגיע ולהיות "עשו מתוקן".

צעד 8 - ידע זה הוא הכרחי. אנו בשדה קרב, ודרוש רצון חזק כדי להילחם בו. נקודה חשובה: יעקב מוכן לקרב פנימי. עשו ייתכן ויהיה מוכן למלחמה פיזית נגד אויבים מבחוץ "וְעַל חַרְבְּךָ תִחְיֶה" (בראשית, כ"ז, 40), אך ככל שמדובר במלחמה פנימית, הוא אינו חפץ בכך. פגמים אלו מנוגדים בוודאות למאבק מסוג זה. הקרב מגיע כדי להרוס את אותם פגמים, בעוד שהפגמים שואפים לקיום עצמאי ולא לביטול. מידות יעקב, מאידך גיסא, שונאות את הפגמים של עשו ורואות אותם כפולשים. לפיכך יעקב יוצא בנחישות נגדם. עשו הפגום, לעומתו, אומר לעצמו: מדוע אני צריך להטריד את עצמי בעניין ולהתעייף? הרי אמות בסוף בכל מקרה!

צעד 9 - אנחנו מדברים על עשו ויעקב שנמצאים בתוך כל אחד מאיתנו. המידות של יעקב מגיעות כדי לחתור לתיקון עשו. הקרב, עם זאת, מגיע לא על מנת להרוס את עשו אלא "להמיר" אותו אל הדרכים הצודקות והמועדפות האהובות על ה'. פגמי עשו חייבים להיהרס על מנת ש"עשו" שיישאר יהיה "עשו מתוקן", מונח המייצג את סימן הניצחון של הקרב וה"המרה". גם יעקב אבינו לא קיבל את ברכת יצחק אבינו עד שלבש את בגדי עשו: "הַקֹּל קוֹל יַעֲקֹב, וְהַיָּדַיִם, יְדֵי עֵשָׂו" (שם: 22). זהו סימן התורה: ברכת יצחק תגיע, כאשר פגמי עשו יתוקנו בקול יעקב - בתוך האדם עצמו!

צעד 10 - שתי נקודות התייחסות לכך בתורה הן: 1. ברכת יצחק ליעקב התקבלה בבגדי עשו. 2. הנשיקה והחיבוק בין שני האחים הוא בסימן פיוס הלבבות. ראשית נדרשת ברכת יעקב, מאחר שהברכה צועדת יחד רק עם המידות. פגמי עשו אינם יכולים לקבל את הברכה. הקונפליקט מתחיל כאשר הפגמים נאלצים להכיר בכך שרק מידות יעקב אהובות ומבורכות. לפיכך הקרב הפנימי לא מתחיל עד אשר האדם מודע לקיום המידות, עד שעשו מודה בעליונות אותן מידות ועד שהוא חפץ בברכה הקשורה למידות יעקב.

צעד 11 - בשל אי היתכנות דו-קיום בין הפגמים ובין המידות, רק יעקב יכול לקבל את הברכה. זהו העניין כאשר מדובר על ברכת יעקב, אך באדם באופן כללי קיימים הן הפגמים והן המידות, מה שמאפשר קרב פנימי, אמונה עליונה מול אמונה שטחית, התעלות הרוח מול נטיות אחרות של "אני" שקרי ופגמים הנוצרים מסביב לאגו. ניתן אולי לחשוב כי הרוח נמצאת בקונפליקט עם הגוף או כי הרוחניות נמצאת בקונפליקט עם הגשמיות של העולם, אך הבחנה מסוג זה יכולה לנטות לקיצוניות לא רצויה. אין אנו מבטלים את הגוף או את פעולות הגוף ואין אנו מבדילים את עצמנו מן הקיום הגשמי של האדם.

צעד 12 - מדובר על שאלה של מידה, של חיפוש הדרך האמצעית. הידיים יכולות להיות ידיים המעורבות בפעולות של העולם הזה, אך הקול חייב להיות קול יעקב. אלו שתי קטגוריות שלמעשה הינן נפרדות, נבדלות ומנוגדות אלא אם הן באות יחד בהבנה הדדית. בנשיקה ובחיבוק, שני האחים היו עדיין נפרדים, אך ההבדלים ביניהם נפתרו דרך פיוס הלבבות גם אם האחד מיועד ללכת בדרך ייחודית. פגמי עשו שנואים והם חייבים להיות מומרים ומסולקים, אך קיים גם עשו שחייב להישאר, כי גם יעקב חייב זאת לעצמו לשם שלוותו הנפשית וברכת קיומו. כל הקונפליקט בין יעקב ועשו נוצר למטרה זו. השגחת ה' עצמה יצרה את כל זאת, מאחר שהיתרון שנובע מעשו הוא מהותי לבסוף לשם הגעה לאיזון הנכון. עשו הוא נכד אברהם, בנו הבכור של יצחק, ואיתו מתגשם הסימן הגדול של הפיוס דרך הנשיקה והחיבוק בין האחים.

צעד 13 - לא כך המצב עם לבן, האיש הרמאי החושב רק על השגת יתרונו, על השגת מאווייו הכספיים ללא נקיפות מצפון או על שמירת כבודו העצמי, השגת כמה שרק אפשר. אין בלבן פיוס אמיתי אלא רק עדות להפרדה, כאשר הסכם אי התקפה הדדית הוא המקסימום שניתן להגיע איתו. לבן כולו שקר והוא משתמש בכל האנרגיות שלו לרווח עצמי, גם אם הדבר כולל פגיעה באחרים. אין לבוש של לבן שיכול למצוא חן בעיני יצחק, ולא יכולים להיות נשיקה וחיבוק של פיוס בין יעקב ובין לבן. אין למעשה שום דבר ראוי שניתן לקבל מלבן.

צעד 14 - בכל מקרה יש צורך בטרמינולוגיה של עשו ויעקב על מנת לייסד את הפרמטרים של עמדה ועמדת נגד. המסורת הקדושה מעצבת אותנו עם מפתחות של הבחנות: יעקב מעוניין יותר במידות פנימיות ולכן יושב באוהלו כדי ללמוד ולהרהר בחוק ה', בעוד שעשו הוא צייד, אדם של מידות חיצוניות. יעקב מפחד מקללה באמירת שקר לאביו, בעוד שלעשו יש כבוד להוריו אך הוא מביע אותו רק בפניהם. בחוץ הוא עושה כל מה שעולה על רוחו ומתפנק בתענוגות בשרים, הכוללים ניאוף. הוא חושב, באופן מסולף, שכבוד להורים מצדיק כל דבר אחר.

צעד 15: ראשית לכל, יש לו "אגו" שקרי אותו הוא אינו רוצה לבטל. מסיבה זו הוא תמיד נשאר עם אותו פגם, מאחר שכל דרגה של תיקון אישיותי דורש "יציאה" מן ה"אגו", ביטול עצמי, ביטול של מה שאני חושב שאני ביחס לדרך שאני רואה את עצמי, לדימוי העצמי שלי, אשר ראיתי אותו עד כה כחיובי. הנשיקה והחיבוק הם הסימן לכך שעשו יכול להגיע לביטול ה"אגו", כאשר ממש בנקודה זו עשו לא שונא יותר את אחיו אלא שואף לסייע לו ולהגן עליו מן הרשע. ראש עשו נכנס למערת המכפלה, לא ראשו של לבן.

צעד 16 - מוסר ההשכל: אלו שחיים למען הכסף לא מגיעים אף פעם אל המידות. לעומתם, אלו אשר יש להם פגמי עשו אך גם מידות יעקב יכולים להרוס את פגמיהם ואף "להמיר" את חלקם באופן שימושי כדי להגיע לפיוס עצמי המשלב את היתרונות של עשו ויעקב יחד תחת הדומיננטיות של מידות יעקב.

צעד 17 - עשו משמעותו "עשוי". גם ברמה הפנימית, הקושי הגדול של עשו הוא השינוי. זאת מאחר שהוא מסתמך על ה"אגו" אותו הוא רואה בעצמו כגורם שכבר "עשוי". כלומר: "זוהי הדרך בה אני חי, זהו האופי שלי, איני יכול לשנותו".

צעד 18 - יעקב הוא י-עקב, מחכמה ויראת ה' ועד לעקב של תיקון ההתנהגות. זהו סימן של גמישות פנימית, ההבנה של "וְנָתַתִּי לְךָ מַהְלְכִים בֵּין הָעֹמְדִים הָאֵלֶּה" (זכריה, ג', 7). ה"יוד" של יעקב לא מאפשרת "אגו קבוע", מאחר שהחכמה עצמה מחפשת שינוי עצמי. אני חייב להשתנות לטובה וכאשר אשלים את השינוי, אני עצמי אשתנה, ועל כן כל מה שאני מחשיב כעת כ"עצמי" לא יהיה זהה ל"עצמי" שלאחר השינוי. לפיכך עלי לנהוג בדרך של ניתוץ, ביטול ופירור ה"אגו הקבוע" שלי כדי לעלות על דרך ההגעה לשלמות העצמית.

צעד 19 - איני עוזב את עצמי, אני חוזר תמיד לעצמי. אני הוא זה שנמצא בפנים, לא מישהו אחר. עם זאת, ה"עצמי" משתנה ביחס למה שאני הופך להיות, בעוקבי אחר חכמה והתנהגות הולמת. אני גם מי שאני מבין וחש. ידע רחב יותר, רגשות מעמיקים יותר ופעולות מתוקנות יותר משנות את ה"עצמי" או את מה שהחשבתי קודם כ"עצמי". ביטול ה"אני" הקודם גורם לי לאבד את ה"עצמי" הקודם. הוא מאפשר לי למצוא "עצמי" נעלה יותר, אך גם ה"עצמי" החדש, כאשר אעצב אותו באופן שלא אפול ממנו, יצטרך להשתנות ולהיות מבוטל כדי להגיע ל"עצמי" המשופר הבא.

צעד 20 - קיבלתי את הבסיס ללימוד זה מן הצדיק חיים בדרך הבאה: המורה חיים הסביר שמרבית האנשים חושבים שביטול עצמי בנוגע לכל עניין מפחית את ערך האדם בעיני עצמו. "אין זה נכון", הסביר המורה, "היצר הרע גורם לאדם לראות זאת, אך אין זה נכון. האדם לא מפחית בערך עצמו אלא עולה בדרגות בתוך עצמו". מילים אלו של הצדיק חיים הן יקרות מאוד. זוהי הזדמנות ייחודית מאוד, שבמסגרתה דיבר המורה על ה"אגו" או על ה"עצמי" של האדם.

(אסור לנו להתבלבל בין עניין זה לבין המיסטיקה של המזרח הרחוק המתייחסת ל"ביטול עצמי". שם ניתן אכן ללכת לאיבוד בין הפילוסופיות המיסטיות, שבמסגרתן האדם לא יקיים הרבה אלא יתנתק מעצמו ומגופו כדי לקבל "אורות" חיצוניים שלא נשארים בזמן. סוגייה נוספת היא ה"אגו" של הפסיכולוגיה ובייחוד הפסיכואנליזה. הן אכן פותחות אפיקים הנוגעים ל"אגו", אך אפיקים אלו מבלבלים לבסוף את האדם עוד יותר וגורמים לו לחשוב על עצמו כל הזמן).

צעד 21 - אנו מדברים על ההרגשה העצמית המכשילה גמישות. האדם "מגדיר" עצמו באומרו: "כך אני" ואז פועל בהתאם להגדרה זו. אני חייב לעשות כך או אחרת בדרך כלשהי, מאחר שזו הדרך במסגרתה אני חי. דרך זו של מחשבה מכשילה את האדם מלהתקדם ברוחו, כי הוא לא מניח בצד את הרגשתו הפנימית כדי להבין, לדוגמא, מה רצוי בפני ה', אלא הוא שופט את מעשיו לפי מה שהוא מכנה כ"עצמו". יעקב אבינו, עם זאת, לא הסתמך על הרגשתו הפנימית, אלא ניסה להבין מה נדרש הוא לעשות. ההבדל עצום, הבדל של שמים וארץ. עשו מודע רק לתחושתו, וזוהי נקודת המשען לכל פעולותיו.

צעד 22 - גם כאשר עשו ביצע פעולות מוצדקות, הוא עשה זאת מאחר שראה צורך לעשות זאת. הוא אמנם קיבל זכות מכך אך לא היה עקבי, הואיל ופעל רק לפי רגשותיו. אם הוא לא חש שהוא צריך לבצע פעולה הוא לא היה מבצע אותה. הוא הוגבל על ידי הרגשותיו. עשו לא מבין, אך יצר הרע כן מבין והוא משליך אותו מטה תוך שהוא משחק באופיו השביר והמשתנה שמבוסס על רגשות.

צעד 23 - פעולות יעקב נועדו כדי לעבוד את ה', לשם שמים, מאחר שהוא חי באמונה לפיה הוא חייב לעשות את מה שרצוי בפני ה'. עשו, עייף מחיי היום, מכר את בכורתו ופעל לפי רגשותיו הרגעיים. הוא תמיד התפאר בבכורתו, אך ברגע קשה רגשותיו השתנו בהתאם לאותה נקודת זמן והוא התנהל לפיהם, כך שהוכיח כי בכורתו לא הייתה מטרה אמיתית אלא רק אמצעי להאדרה עצמית. עבור יעקב התקשרה זכות הבכורה לברכת יצחק ולכן הוא חפץ בה. הוא לא הזדקק לה כדי לממש את האינטרסים הפרטיים שלו.

צעד 24 - לפיכך עשו הוא הראשון לומר ביודעו את האמת: 'אני מוכן לכל מאורע ולכל מכשול ואני מוכן לצאת נגד כולם כדי לשמור על נאמנותי במשימה שניתנה לי על ידי השמים' אך למעשה הוא גם הראשון לפנות לכיוון הנגדי כאשר יש קשיים או אף חמור מכך - כאשר ישנן רגשות מנוגדים, אפילו אם הם נובעים ממניעים טפשיים וחסרי משמעות. ה"אני" של עשו הוא תמיד יציב, ונקודת המשען הרגשית שלו היא מעל הכול. אין לו נקודת מבט היסטורית, הואיל והרגשות אינן מכירות בזמן ההיסטורי. הן מכירות רק בזמן הרגעי העכשווי והרגשי, כאשר אותו הרגע הופך מיידית לגדול, כי  הרי כל השקפתו של עשו היא בעייתית ומהותה: שום דבר, רק הרגע. גם שנים של מילים חיוביות נוספות מסתלקות, אם הן היו בכלל קיימות, מאחר שעבורו, ה"עצמי" המנצח, אין עבר ועתיד, יש רק הוא ורגשותיו.

צעד 25 - יעקב אינו מסתמך א-פריורית על הרגשותיו, מאחר שההרגשות נובעות ממשתנים רבים שיכולים להיות צודקים או לא צודקים, גלויים או נסתרים, שלא מאפשרים הערכה מאוזנת. הוא בוודאי גם אינו נשען על מסקנות המבוססות על ידע חסר. בשל כך יעקב לא שופט במהירות אלא עושה זאת עד שחקר היטב ובאיטיות את הדברים על פי קריטריונים הנובעים מחכמה, שהתקבלה באופן מבוסס ולא על סמך דעות לא מבוססות המסתמכות על השערות ורגשות. יעקב איטי בשיפוט והוא יושב באוהלו להתבונן.

צעד 26 - לעשו אין הסבלנות, הרצון או הכוח להישאר נייטראלי כדי להבין את מקור רגשותיו. מבלי לדעת זאת, הוא כבר נחלש מתוצאת נוקשותו, מאחר שהוא לא נותן מקום לשיפוט עצמי. שיפוט עצמי משמעותו להעניק את האפשרות למצוא את הניגוד לרגשות הרגעיות מבלי לפחד שביטול רגש מסוים יצביע על יציאה נגד עצמך. באופן זה יימנע מעגל שוטה של חולשה פסיכולוגית: עשו אינו יכול להתמודד עם עצמו, הואיל ואינו מוכן לבקר או לצאת נגד "מבנהו" הפנימי.

צעד 27 - הדבר מונע את היותו שיפוטי, מה שמצריך נייטראליות מקסימאלית. ההיצמדות ל"עצמי" מסתיימת בכך שעשו לא יכול לנפץ את ארמונות הזכוכית ששומרות על האגו. ה"עצמי" שלו פוחד אפילו מאבן קטנה של ניגוד, ולפיכך הוא אינו רוצה שאדם אחר ידבר וינזוף בכעס על מחשבותיו. אם הוא מוכרח להקשיב הוא סוגר את אוזניו מהקשבה אמיתית, ואם הוא צריך לדבר הוא אינו מוכן לקבל את דברי האחר. הוא אינו יכול, לפיכך, להיות תלמיד אמיתי, הואיל ותהליך הלמידה של התלמיד תלוי ביכולתו לבטל את מה שחשב עד אותה עת כדי לקבל את מה שהמורה מלמד, כפי שגם אותו מורה נהג לפני שהפך למורה.

צעד 28 - בשל כך, במקום בו פגמי עשו עדיין שולטים, גם אם קיימות מידות יעקב, אותו אדם יהיה עד לנפילת יעקב ולהתחזקות עשו. יעקב מחזק את מידת האמונה בכך שהוא מפחד בכל דקה ואף בכל שנייה פחד עצום מאי עקביות אמונתו. עשו לא עקבי ולא מחזיק באמונה ברגעים קשים. יעקב מחפש את הברכה ופוחד ממה שיהיה מנוגד לברכה, ועל כן גם לומד את חוק ה' כדי להבין יותר את התנאים לשמירה על הברכה ולהימנעות מכל מה שמנוגד לברכה. הוא נלחם בפגמי עשו ככעס, חוסר סבלנות והליכה אחרי רגשות רגעיים או אחרי רצון להשגת ברכה שלא ממוטיבים אמיתיים, שבעטיים היא ניתנת.

צעד 29 - יעקב יודע שאל שדי מביט בלב כל אדם אל תוך רגשותיו האינטימיים, ושהוא אוהב את המידות הפנימיות של הלב. פגמי עשו נובעים מגורמים חיצוניים, ונוכחותם מכשילה קבלה של מידות מעודנות, מידות של רחמים ואהבה אודות מה שנחשב טוב. הם בורחים ממנו אף על פי שהוא יכול לזהות פעולות טובות, רחמים ואהבה, לנסות לעשות טוב ואף להיות מתוגמל בשל מעשיו.

צעד 30 - אפילו התפילות עלולות להיות כלואות בפגמי עשו. באופן זה הן אינן נענות אלא אם קול יעקב קורא אליו ממעמקים. פגמי עשו פוגעים בענווה האהובה על ידי ה', ועל כן פעולותיו אינן מקודשות באור השגחת ה'. יעקב יודע מהו הכבוד הנכון לה' ובעקבות כך גם מה אהוב על ידי ה' ועל ידי בני אדם, מאחר שכל אדם הוא בריאה האהובה על ידי אל שדי, בורא היקום. פגמי עשו, עם זאת, מכשילים כל תיקון עצמי ובאופן זה כל התקדשות, חידוש הרוח, טעם אמיתי וסגולות חכמה, ההכרחיים לשם החזקה קבועה במידות יעקב.

 

.....................................

לוח י"ז - סגולת ההתקדשות

 

צעד 1 - אלה המילים הראשונות שאני כותב בבית זה (רח' פרובינצ'יאלה 50, קסטלנואובו מאגרה, ליגוריה, איטליה), 18 באוגוסט 1997, ט"ו במנחם אב התשנ"ז. - הגיעו בתקופה זאת כמה חלומות על הצניעות ועל ההתקדשות של מזבח מלכיצדק ולכן אני מביא אותם פה בלוח ההתקדשות. -

(וכאן אני באינזאגו, איטליה, יולי 2004, י"א במנחם אב, התשס"ד, מתרגם מאנגלית לעברית ומעדכן) -

צעד 2 - (וכאן אני בבאר שבע, 21 באוגוסט 2016, החלטנו אני ומשה לוי שלוח י"ז כפי שנכתב בשנת 1997 ושוכתב בשנת 2004 אינו מתאים כל כך, ולכן אני מנסה לשנות ולעדכן את הטקסט הקודם תוך התבססות על דברים שהיו כתובים בו). לפני שלושה ימים חלמתי שנטשתי את הטלית הישנה שלי ועטיתי עלי טלית חדשה. אצלנו הטלית היא בסימן הקדושה החדשה של הציצית, וסימן הוא שלוח זה על דבר הקדושה החדשה של הגאולה השלמה בא.

צעד 3 - ברכת הטלית החדשה היא על הקדושה החדשה של הציצית. הציצית מצביעה על מצוות התורה בכלל, כי בכלליות המצוות הן אור מלמעלה המקיף את האדם מסביב לכל גופו, ולפי זכות היהודי מאותו האור המקיף, ייכנס האור לתוכו, אל מוחו וליבו, וירגיש היהודי אור קדוש.

צריך קודם כל להבין בלימוד זה שלא מדובר חלילה על דבר מטאפורי, מליצתי או סתמי. נכון הוא שכל השגה שכלית חדשה יכולה להיקרא "אור השכל", ובמסגרתה השכל מתעורר בשמחה על מה שלא ידע לפני כן ו"מואר" בהבנה חדשה. כמו כן כל המסורת שואפת להתחדשות השכל ולהתעוררות הלב ממנה. הרי דרך המסורת לעורר שאלות, אם מרש"י או ממפרשי התורה ומרבותינו זיכרונם לברכה בתלמוד הבבלי, כי השאלות מעוררות את פעולות תהליך ההשכלה, וללא שאלות האדם הוא כישן שאינו מתעורר.

צעד 4 - אלא שהאור הקדוש אליו אני מתייחס כאן אינו אור המכוון רק להתעוררות תכונות השכלת המוח או רגשי הלב, אלא הוא אור ממש שהינו אור קדוש, ענני כבוד הנראים לעין. הרי אנו, בני ישראל, שמענו את קול ה" מתוך האש הנוראה והגדולה, שמענו את קולו יתברך ולא ראינו כל תמונה, ואחר כך בכל השנים במדבר כל בן ישראל שהתהלך ביראתו לה' השתדל להידבק בכבוד משה על מנת לקבל ממנו את דברי ה', מאחר שמעל משה שרר ענן קדוש. הענן היה מעליו ומסביב לו, ומשה ראה אותו וחש בו. היה זה ענן קדוש אשר התנועע עם משה לפי תנועותיו ודיבורו ואשר השפיע עליו במחשבות נעלות וקדושות. כך היה בדור דעה של המדבר - חוץ מן הנסים הגדולים של המן ושל הבאר (בזכות מרים), התהלך איתם הענן הקדוש ממסע למסע ועשה פלאים.

צעד 5 - ברצוני להסביר שהענן הקדוש היה ענן ממשי, לא דבר הנתון רק להבנה שכלית. היה זה ענן ממש, ענן קדוש שנראה לעין. במרבית דברי הימים בעקבות רבבות מאורעות בחיי עם ישראל, כמעט ונשכחה הממשות של גילוי הקדושה. הכוהנים בחנוכת בית המקדש שבנה שלמה לא יכלו להיכנס פנימה, כי ענני הכבוד ירדו ומילאו אותו. לא היה מדובר בחלום ולא באגדה, אלא לא ניתן היה להיכנס אל ההיכל בשל העננים של כבוד ה' ברוך הוא, האל הקדוש. חכמי המסורת כולם מכירים בעניינים האלה.

צעד 6 - בהתייחס לענייננו בהתקדשות, הרי שמדובר באדם המתקדש בקדושה החדשה של הגאולה השלמה. אחרי שאמונתו נכונה באחדות ה' ברוך הוא, חפץ הוא בברכת ה' תמיד, משתדל לשפר את תכונות ליבו ולמצוא בו סגולות של אהבת הלב, שומר שבת אם הוא יהודי ומכבד את השבת לישראל אם אינו יהודי, מתנהג בדרך ארץ עם כל בני האדם ומחפש את חסרונותיו בכדי לתקן את עצמו, אז יהיה הוא מוכן לחשוב על הדרכים שבהן הוא מתקדש לפני ה'.

צעד 7 - זיכרו שאנו מדברים על הקדושה החדשה, כי אם נדבר על קדושת המסורת אז ניכנס לתחום הרבנים בעבודת ה' בתפילה המסורתית ובלימוד התורה, המשנה, התלמוד, המדרש והפוסקים. אנו לא שוללים כלום מן המסורת, אבל תפקידנו להעניק את הדרך לכל הבאים לבית התפילה של הגאולה השלמה, והכול במסגרת זו הוא חדש, אשר לא ידעתם ולא שמעתם, חוק חדש ומנהג חדש וסימנים חדשים ולוויתן חדש ביחס לכל מה שנאמר עליו במסורת. בבוא העת יכירו גם בעלי המסורת בגואל חיים וירצו להשתתף גם הם בקדושה החדשה, מפני שיבינו שאי אפשר שתהיה גאולה שלמה בלי קדושה חדשה. רבים הם הטעמים בעניין זה.

צעד 8 - תפקידנו הוא להעניק דרך לבעלי המסורת החדשה של הגאולה השלמה, כאמור, ולא דרך קטנה היא. התורה הקדושה הציגה לנו את האבות אברהם, יצחק ויעקב, והגאולה השלמה מחדשת את סימניהם בקשר לשם המשולש "אהיה אשר אהיה". התורה הקדושה הציגה לנו את קדושתו של משה רבנו, את כל נבואתו ואת כל ענוותו, ובגאולה השלמה מתגלה ספר משנת חיים שכתביו נכתבים בקדושה החדשה, והאדם הקורא בהם ולומד אותם לפי תנאי האמונה ותנאי ההתנהגות מתקדש בהם ומשרה קדושה חדשה על עצמו. כמו כן אם האדם מודע כבר לענייני המסורת החדשה של הגאולה השלמה, הרי יש בכך כבר שכר גדול.

צעד 9 - אם אותו אדם מרגיש בקדושה החדשה הזו אשריהו ואם הוא זוכה לראות ממש את אור הקדושה החדשה, אז קשור יהיה הוא לקדושה בעולם הזה ובעולם הבא ולא יתנתק מהמשך התקדשותו. הוא לא יפסיד דבר מקדושת בית הכנסת אם יתקדש בבית התפילה החדש, וזאת לפי הסימן שהתקבל אצלנו בשנים הראשונות ולפיו בבית התפילה החדש יכולים לקיים את כל המצוות כמו בבית הכנסת המסורתי. בתורה הקדושה ישנה מסורת הכהונה הקדושה של אהרן הכוהן הגדול ובניו אחריו, ובבית התפילה בן 13 המזבחות ישנה הקדושה החדשה של הכהונה החדשה והיא באחריות השופט המשוח של מלכות השמים, הגואל חיים.

צעד 10 - במסורת ישנם העניינים של משיחות כוהנים, משיחות מלכים (כדוגמת משיחות דוד ושלמה), ומחכים לביאת משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. בגאולה השלמה אנו חמורים העוברים דרך סימני האתון, אשר רכב עליו ישוע בסימני משיח בן יוסף, ודרך סימני חמור משיח בן דוד, ומתוודעים לכל הסוגיות החדשות בענייני המשיחות הארצית של בית התפילה החדש, התלויה בגואל במלכות השמים, הוא השופט המשוח, שכולם, למעשה, מחכים לו. חשוב להבין כי הקדושה החדשה משלימה במובנים רבים את דברי המסורת, ולכן מי שבקיא במסורת אך אינו חפץ לדעת ולהבין בענייני המסורת החדשה, חסרה לו השלמות בכוונות ה' ברוך הוא להביא את הגאולה השלמה לעולם.

צעד 11 - אהוב מאוד דברו של ישוע על משל הסופר (דהיינו: המלומד בתורה; מתי, י"ג, 52) ולפיו בן אדם עשיר בבית גדול יכול להוציא את הדברים הישנים כאשר הוא רוצה, וכן את הדברים החדשים, אם חפץ הוא בכך. - רק כעת, בהתגלות הגאולה השלמה, ניתן להעריך בשלמות את המשל הזה. ההולך לפי המסורת הישנה אינו מפסיד כלום מכך שהוא מתעסק בדברי הגאולה השלמה, כאשר גם ההולך לפי המסורת החדשה אינו מפסיד כלום מכך שהוא מתעסק בדברי המסורת הישנה. הי-הא!, הי-הא!, הי-הא!, ומי שיש לו אוזני חמור יראה כיצד הן מזדקפות מהכרת שמחת סימני יצחק בקשרי סימניהם.

צעד 12 - נחזור לעניינינו. ניתן לעמוד על מהותו של האור השורה מהקדושה החדשה או מהרגשתה, ולהעלות אלף השערות, אך העניין לא יסייע למי שרחוק מדבריה. התחלתי בלוח זה לספק הבנה על ממשות הקדושה בהופעתה בפועל לפי זכות העם כרצון ה' במצרים ובים סוף ובסיני, ובזכות הענן הקדוש ששרה על כל המתעסק במחשבת הקדושה. לאחר מכן הדגשתי את העובדה שאין הקדושה הישנה והקדושה החדשה סותרות זו לזו, וסיימתי במשל ישוע המחוכם מאוד והמפליא שנאמר לפני אלפיים שנים.

צעד 13 - יש לבחון את ענייני ההתקדשות בהתייחס לדברים השליליים המפריעים לה. את האמת יש להשיג דרך מניעת המונעים והמפריעים, כי אם תשרנה תכונות או מידות לא טובות, לא תשרה שום קדושה כלל ועיקר. בענייני המידות יש שיוויון בין המסורת העתיקה למסורת החדשה, כי הכעס הוא כעס והקמצנות קמצנות ומחשבות קנאה ושנאה הן זהות בכל הזמנים, וגם הדרך ארץ שהיא הכבוד להורים, למורים, לשולחן, לחכמי ולומדי התורה, לקשישים ולכל דברי קודש היא זהה בכל התקופות.

צעד 14 – ועוד עניין משותף לשני סוגי הקדושה הוא שאם אין צניעות, לא תשרה הקדושה. בלימוד דברי הגאולה השלמה ובתפילה, כמו במסורת, צריכים להיות מכוסים ולא להסתובב בחזה חשוף או במכנסיים קצרות מדי, אבל יכולים להיות יחפים. גם הכוהנים בבית המקדש היו יחפים בעבודתם. צריכים לכסות את הראש בכיפה או בכובע, כי מנהג ישראל זה הוא עתיק ויפה המסמן על הענווה לפני ה'. בהקשר זה נציין כי הכיפות הקטנות שאותם חובשים כסמל לא מכסות כמעט כלום ומחטיאות את מטרת הכיסוי. גם כשמברכים על האוכל או על השתייה "בורא פרי העץ", "בורא פרי האדמה" או "בורא כל היקום" צריכים להיות בכיסוי ראש, אבל אם מוצא האדם את עצמו ללא כיסוי ראש, יכול הוא לברך גם ללא כיסוי, כי אין בכך עוון, והברכה מתקבלת.

צעד 15 - את ברכת המזון אחרי אכילת סעודה חשוב להתרגל לומר בכיסוי ראש. ניתן להתפלל בטוניקה, כי בבית התפילה יהיו בעתיד טוניקות מיוחדות בצבעים המתאימים למזבחות, כטוניקה ירוקה לכהן המשוח על מזבח הכהן המשוח, טוניקה לבנה לכהן על מזבח יהודה, טוניקה אדומה מבריקה למזבח אפרים, טוניקה סגולה למזבח מלכיצדק וכו'. המלבושים הללו יהיו מסוגלים בהשראת הקדושה החדשה.

צעד 16 - עניין ההתקדשות הוא בכך שהאדם צריך לקיים את המעשים המקדשים, כמו התפילה, שנקראת מעשה (מעבר לכך שהיא עבודה שבלב). המתפלל בשפתיו מנענע את לשונו ואת כל כלי הדיבור ולכן נחשב הדבר למעשה. עוד מעשים מקדשים הם כיסוי הגוף בצניעות וניקיון הגוף, כי האדם מתחדש בקדושה בכוונותיו לעבוד את ה' בניקיון. למעשה כל מעשה או הימנעות ממעשה מצד ה"לא תעשה" יש בו התקדשות.

צעד 17 - כאשר כוונות האדם מכוונות לשם שמים, והשכל מכוון לדברי קודש, של המסורת ושל הגאולה השלמה, מתקדשת רוח האדם מתוך הכוונות ההן. טוב לומר לפני כל לימוד "וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ" (תהילים, צ', 17), כי זוהי סגולה לעשיית המעשה או לכוונות הלימוד שיהיו לשם שמים, ואת זאת קיבלתי ישירות מהצדיק חיים. העיקר הוא שהאדם יזכור בכל דבר שהוא עושה כי הוא ניצב מול ה', הנקרא במסורת מלך מלכי המלכים. ה' ישתבח הוא המלך היחיד השולט על כל המלאכים ועל כל הכוכבים, ובידו יתברך לעשות כרצונו בכל עולמו אשר ברא.

צעד 18 - בענייני ההתקדשות מצד האדם דיברנו על כוונות נכונות לשם שמים, על מעשים רצויים לפני ה' ועל המניעה מהדברים האסורים והבלתי רצויים לפני ה'. בכל הדברים ישנן דרגות פנימיות וחיצוניות, ובעיקר הכוונות הן פנימיות, והמעשים חיצוניים יותר. ההתקדשות תהיה מעורבת משניהם, כאשר הכוונות הן בפנים, וה' ברוך הוא רואה אותן ודן אותן, בעוד המעשה לא יתקדש אלא אם כן כוונתו לשם שמים.

צעד 19 - יש גם מעשים שעצם עשייתם קובעת קדושה. לדוגמה: מעשי הדרך ארץ, האהובים מאוד לפני ה' ברוך הוא. באופן זה כל פעולה טובה שעושה האדם על מנת לכבד את אביו ואת אימו נחשבת למצווה עצומה בעיני ה'. לפיכך דווקא במצווה הזאת קבעה התורה את שכרה, מה שלא קבעה במצוות אחרות: אריכות ימים. בכיבוד אב ואם הפעולות המתבצעות מתקדשות מאוד, ולאדם יש שכר עליהן. למדנו הרי אודות עשו, שבחוץ ביצע עוולות רבות אבל לפני יצחק ורבקה הראה כיבוד אב ואם, מה שגרם לבני עשו לזכות מכך. זו ראייה לכך שעצם פעולת הדרך ארץ להורים דבר גדול הוא לפני השמים.

צעד 20 - מכל מקום יש הבדל בין התקדשות הפעולה מצד עצמה ובין היות האדם מקדש מצד עצמו, ומנסתרות ה' להבחין בין סוגי המעשים, הרגשות הלב והכוונות לשם שמים. במסגרת נסתרות ה' ומשפטו השלם באמת ובצדק, לא מונע ה' שכר אפילו מן הרשעים בנוגע לחלק מפעולותיהם ומשלם להם על הטוב שהם עושים.

צעד 21 - מובן שגם בפעולות הדרך ארץ, שהן אהובות מצד עצמן, ישנם הצדדים הפנימיים שרואה אותם רק ה': הכוונות הטובות של האדם בפעולות ההן, הכוונת לשם שמים, המחשבות הטובות והרגשות הלב האהובות. לא ניתן תמיד להצביע עליהם כי פנימיים הם ועמוקים, ורק ה', ישתבח שמו לעד, מסתכל על האדם ויודע את הכל. לפי מה שייעשה הגבר או האישה ולפי שאיפותיהם להתקדש בפעולות ההן, כן תרד הקדושה עליהם ותשרה בליבם, במוחם ובכל הוויתם. כך הוא כשהאדם משתדל להשתלם בחייו ונזהר מעוונות, כי ידוע שהעוונות מבדילים בין ה' ברוך הוא ובין האדם.

צעד 22 - בכל עניין הקדושה צריכים להיזהר מאוד ממה שהפוך לקדושה. ידוע במסורת שקדוש פירושו מובדל ועל כן בכדי להתקדש צריכים להיות מובדלים ממש מכל מה שהוא טמא, אסור או פגום. הרוצח לא יתקדש, הנואף לא יתקדש, הגונב לא יתקדש, המעיד עדות שקר לא יתקדש והחומד את מה ששייך לזולת לא יתקדש. ישנן, כאמור, פעולות המתקדשות מצד עצמן וישנן פעולות המרחיקות כל אפשרות להתקדשות. עניין זה מוסבר בהרחבה בלוחות עשרת הדיברות. בנוסף מוסברות הלכות הנידה בלוח נפרד במסגרת לוחות החוק החדש, וכך גם הלכות הדרך ארץ. כשהאדם נוהג היטב באופן כללי, אין כמו הדרך ארץ שמקדשת אותו.

צעד 23 - ישנם מעשים שמצד עצמם לא מקדשים ולא מטמאים, אך אופן ההתנהגות בהם יכריע האם המעשה נכלל בצד הקדושה או בצד הנגדי. מדובר בעיקר בדבר הזיווג ובדבר האכילה (ראו לוחות המתייחסים לכך בספרי החוק החדש). בשניהם צריך האדם להתמודד עם הנפש הבהמית.

צעד 24 - הפליגו חכמינו זיכרונם לברכה בטהרת המשפחה אשר נועדה בכדי להתרחק מן הטומאה ולקיים את הייחוד בריחוק מהנפש הבהמית כמה שרק אפשר. השתדלות זו נועדה על מנת להתקדש בדבר הזיווג. נפשו של האדם בהמית מטבעה, וטבע זה כולל את התאווה המתבטאת הן בזיווג והן באכילה, שכן טבע הבהמה הוא הזדווגות בחשק עז ואכילת המאכלים המתאימים לטבעה. בשל כך דווקא בשני עניינים אלו יש להגיע להתקדשות, כי ההתקדשות תפריד את האדם מן הבהמה ותקדש אותו בהיבדלות גמורה ממעשיה (ראו את הלוחות המתייחסים לדרך ארץ ליד השולחן וליחסים בין אדם לאישתו)[5].

צעד 25 -  בשבת "וילך" תשע"ז (8.10.16), שבת שובה, חלמתי חלום העונה על השאלה: מה רצוי בזמן הזה לפני ה' לשם התקדשות הלב. החלום הגיע בדיוק היום, כי בענייני הקדושה וההתקדשות אפשר לכתוב ספרים, אבל אנחנו פשוטים ומשתדלים לדעת באופן פשוט מה רצוי כעת בכדי להשיג התקדשות. העניין המסויים והמרכי הוא מידות הלב, והוא דרוש לנו בפרט עכשיו על מנת ללכת בדרכו של הגואל חיים במסגרת הגאולה השלמה. הרי כל מה שנוגע למעשה נמצא כבר במסורת וגם המידות הטובות נמצאות במסורת, אבל זמן הגאולה השלמה דורש לב חדש עניו ומוח שפל לפי המציאות החדשה של הסימנים השלמים.

צעד 26 - בחלום האמור היו איתי חברי הגאולה השלמה, כאשר מולי ניצב אדם חרדי עם זקן, ולידו עמדו חבריו החרדים. החרדי הראה כלפינו שנאה, מפני שלא ביצענו את כל הדברים כפי שהם עושים, ובגאוותנות השפיל אותנו. ברגע מסוים אמרתי לו: "טיפשות גמורה הם דבריך, וטעות גדולה היא הרגשתך. מה ההבדל בינינו? אנחנו מכירים בה' ברוך הוא כמוך ומשתדלים לשרת את ה' כמוך. אנחנו מתפללים אליו ואוהבים אותו ויראים ממנו. מה יש לך נגדנו?". החרדי שמע את דבריי אבל לא השתכנע והלך לחדר אחר. נכנסתי אחריו לאותו חדר ואמרתי לו: "אתה טועה! אתה צריך להודות רק לה' על המזל שלך! אם אתה יודע הרבה ולומד ומקיים מצוות, זה רק מפני שיש לך מזל ולא בגלל שאתה משהו או מישהו! הודה לה' על מזלך במקום לשנוא אנשים שלא היה להם המזל הזה!". עזבתי אותו אבל כעבור זמן קצר הוא בא אלי, אחז בי, נישק אותי על לחיי כמעט בדמעות ואמר: "התרגשתי מאוד מהדברים שלך. אתה צודק!". - אז התעוררתי מהחלום.

צעד 27 - הגואל חיים השולח לנו את החלומות הגאוליים ממלכות השמים נותן פה תמונת מצב לפיה צריך תיקון בבני ישראל ובכלל בכדי להגיע להתקדשות. חלום זה מראה ומלמד דבר עצום, ואולם צריכים להבינו. החרדי הזה מקיים כפי ראותו את כל דברי המסורת באופן ראוי, בצדק, באהבה, ביראת שמים ובשמחת חיי הצדק והאמת של מסורת ישראל. מאידך גיסא הוא מגלה שנאה לכל מי שלא נוהגים כמוהו אף כי מדובר ברוב בני האדם (לדוגמא הנוצרים שלא קיבלו את ענייני המסורת מאבותיהם, מכמריהם או ממוריהם). בא חלום זה להבהיר שכל  פעולותיו ומחשבותיו הקשורות אליהן לא תועילנה ולא תעלנה לרצון לפני ה', כל זמן שהוא חושב את עצמו לנעלה על אחרים.

צעד 28 - זמן הגאולה השלמה הוא של השבת הלבבות, במסגרת תפקידו של אליהו הנביא להשיב לב אבות על בניהם ובביאת הגואל, לו אתם מחכים. בגאולה השלמה יורדים הסימנים הנותנים את הכוחות לפיוס הלבבות לכל אלה שיכולים להיתקן בליבם. החרדי הזה שמע את דבריי, התחשב בהם ומצא אותם נכונים. באופן זה חזר בו מטעותו, ובזאת קיים את שבת שובה זו. השינוי הרצוי אינו רק להרבות בתורה ובאמירת תהילים אלא גם בשינוי הלב למען השקפה סובלנית של אהבת הבריות, ההפוכה משנאת חינם. דווקא שינוי כזה יביא להתקדשות, ונראה היה מנשיקתו ומהרגשת ליבו שהוא התקדש בשינוי הזה.

צעד 29 - חזק מאוד השיעור הזה. בכל הדורות והתקופות דרשו חכמים ורבנים אודות הצורך בשינוי מן החיצוניות אל הפנימיות, אבל זמן השבת הלבבות לא היה אפשרי, עד שפתח אליהו הנביא את הגאולה השלמה עם ביאת הגואל הנבחר. יש לומר בקול רם וברור את החידוש העצום הזה: בזמן הגאולה השלמה אין התקדשות אלא בשינוי פנימיות הלב בסובלנות ובאהבה. זה מה שיגרום להסרת המסכים המכסים על הנשמה של כל המחשיב את עצמו ל"מקודש" בלימודיו ובקיום מצוותיו, אך ליבו סגור ומלא שנאת חינם לכל מי שאינו נוהג וחושב כמוהו.

צעד 30 - ברוך ה' על הבשורה הנפלאה הטובה בחלום זה, הבא בשבת שובה, שלושה ימים לפני יום הכפורים (הנקרא אצלנו גם יום התיקונים). חלום זה משמח את אליהו הנביא, זיכרו לברכה, כי בא הזמן להשבת הלבבות, אבות על בנים ובנים על אבותם, בזכותו. החלום מייצג פתיחה חדשה של "בא הזמן" כמו גם שלב בסגירת הפינה הרביעית של מה שכבר הגיע לארץ דרך ספר שושנת משנת חיים. כלומר: הסימנים והסבריהם השלימו שלב חשוב, המרשה לנו לפתוח את הבשורות בחוץ דרך אתר האינטרנט שלנו. נפתח זמן כוכבי חדש המאפשר זאת, כי לא דבר קטן הוא שהחרדי הזה שמע בקולי ובסוף הבין ואף נישק אותי על הבנתו ותחושותיו החדשות המעלות אותו להתקדשות אמיתית. הנשיקה מרמזת גם על נשיקת עשו ויעקב, כי השבת הלבבות תתפשט גם לבני עשו, דהיינו לצאן האובד מבית ישראל ודרכם לאחרים באומות העולם.

.....................................

 

לוח י"ח - סגולת ההתחדשות

 

תוכן התחדשות הרוח, היחס בין הסימנים ההתחלתיים והסימנים השלמים במפתח ההתחדשות. -

 

צעד 1 - התחדשות הרוח היא סגולת הלב. הלב יתחדש ברוחו תמיד אם תכונה זו מתגלה בלב. לברית החדשה השלמה יש כוח חדש בכל דבריה לעזור בהתחדשות הרוח, כפי שכתוב בנביאים על הרוח החדשה אשר תבוא בזמן הגאולה השלמה. תודה לאל שדי, אל שדי גדול, אל שדי אחד. נודה לה" אלוהינו ששלח לנו את הדרך להתחדשות הרוח והזין אותנו בלחם הסימנים השלמים בזכות הצדיק השלם והגואל האחרון, חיים.

צעד 2 - העולם הולך בחושך. לא היהודים ולא הנוצרים יודעים את האמת בנוגע לישועה. בלי הידע שישוע שהה שלוש שנים בבית ספר האיסיים, לא ניתן להבין דבר מאמיתות משרתו. עובדה זו מחדשת את דברי הימים והיא תסייע לרוח האמת להתפשט בעולם. המקור למשרת ישוע היה במערכת המשיחית שהייתה בבית הספר, היא המערכת המשיחית שיסד מורה הצדק, אשר היה בעצמו ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים הסובלים, בני עלייה בדורו, הדור שלפני ישוע. בית ספר האיסיים נוסד על האמת.

צעד 3 - עכשיו ישנה התחדשות באור האמת, הנוגע לתכנית האל עצמה, תכנית שאי אפשר היה להבין אותה לפני זמן התחדשותה, הוא זמן התחדשות הרוח המנובאת בדור הרביעי הזה. התיקון הגדול של הנצרות היה צפוי כבר מאת ה" והוא תיקון הגורם להתחדשות הרוח גם ליהודים וגם לנוצרים. משרתו של ישוע הייתה ה"קשר" של דברי הימים. התיקון, כאשר הוא מובן, מסלק את כל הקשרים של אי ההבנה.

צעד 4 - אין עניין זה רק עניין נוצרי. עניין יהודי הוא בשווה. עד הברית השלמה אף אחד לא ידע באמת מה עניינה של משרת ישוע. מה שהיה נחשב לאמת עבור הנוצרים היה מסולף לגמרי בשקרים ובחושך, שאותו כיבדו כאילו היה אור. בעקבות כך לא יכלו היהודים להתקרב אל הנצרות או להחשיב את משרתו של ישוע למשרה בכלל, ואמנם באור האמת של הגאולה השלמה ידוע בלי שום ספק שמשרתו הייתה חלק מהתכנית האלוהית בכדי להגיע לגאולה השלמה. הידע החדש הזה מחדש את כל ההשקפה על ההיסטוריה.

צעד 5 - כשמובן שמשרתו של ישוע הייתה משרה משיחית, יכולים למצוא את המקום שלה בנביאים. ערכה הנבואי מושרש בתורה, כאשר נמצא שישוע מקביל לאיל ההיסטורי שהוקרב במקום יצחק. לפיכך עניין יהודי הוא בהחלט ומן התורה הוא. כל זאת מחדש את הבנת הנביאים, מחזיר את היראה לכבוד אבות העולם ולסימניהם, מבריק באור חדש גדול את עקידת יצחק אבינו, מסביר את המטרות הסופיות של העימות בין עשו ובין יעקב ומרחיב ומעמיק לישראל את הבנת דברי ימיו.

צעד 6 - האיל שהוקרב היה הקשר שקישר את האפשרות בתכנית האלוהית להשלים את שלושת האבות, כי בלי האיל לא היה מושלם קרבנו של יצחק. אם היה יצחק עצמו עולה קורבן, לא היה יעקב אבינו בא לעולם, ויעקב גם הוא חלק מן התוכנית האלוהית. כך גם בעניין הקשר של משרת ישוע, שהוא קשר שקישר את הסימנים ההתחלתיים לסימנים השלמים של הגאולה השלמה כאשר יבואו, והוא קשר האוניברסאליות להמון גויים. ללא הסימנים ההתחלתיים הגאוליים והמשיחיים, אי אפשר היה להבין את הסימנים השלמים הבאים לבסוף, וללא משרת ישוע לא היה נוצר מקום מקלט לצאן הנאבד מבית ישראל, עד שבבוא הברית השלמה יכול הוא לחזור הביתה.

צעד 7 - משרתו של ישוע לא נוגעת כלל לתיאולוגיית[6] היהדות, מאחר שאינה נוגעת באמונה הטהורה באחדותו יתברך. עובדה זו תעורר אצל יהודים בכול העולם הבנה גדולה ונפלאה על משרתו של ישוע. יתפלאו אז על הפירושים האמיתיים של משרתו, והעניין יוליד רוח של התחדשות אצל היהודים, התחדשות עצומה כל כך שנוצרים בקושי יוכלו לקבלה. זאת מאחר שהשקפת כל דברי הימים משתנה כשמתפענחת "מיסטוריות" ה"קשר" של אותה המשרה להבנת הכול. איזו רוח תוכל להישאר בקרירות לפני חכמת ה" המתפענחת רק בסוף ומראה את תקופות הדורות באור חדש ממש? דברי תורה שרק עכשיו אחרי 3500 שנים יכולים לדעת ולהבין! ה"וַיִּשָּׁקֵהוּ" (בראשית, ל"ג, 4) בין עשו ויעקב אבינו חי ממש עכשיו בהשבת הלבבות של ששת הסימנים הגדולים השלמים של הגאולה השלמה.

צעד 8 -היינו מעטים אמנם אך נעשינו לעם עצום בשיבה לציון, הצאן הנאבד מבית ישראל. היינו מעטים יחסית אבל נעשינו למאוחדים עם המון גויים, כאשר אומות העולם הנוצריות חוזרות לאמונה הנכונה, אמונת אברהם אבינו, ומכירות את ההיסטוריה האמיתית של ישראל, עם נבחר מאל שדי להיות כלי הישועה לעולם כולו. כך גדלה שבעתיים רוחו של ישראל כאשר השגתו מחבקת את האוניברסאליות של הגאולה השלמה, כי ה" אלוהינו הוא אלוהי כל האנושות ואוהב את הרוח המחודשת בכל בן ובת אדם. הידע במסורת האמיתית היה חסר אצל העמים, אבל בביאת הגואל האחרון הידע ההוא נכתב בכתבים ומתפשט לעולם בהפצת המסר החדש, כשכל אלה המקבלים אותו מתחדשים לגמרי ברוחם.

צעד 9 - יומן החמור הלבוש כאריה: 28 באוגוסט 1997, 5555 יום מפטירת הצדיק חיים. דניאל קיבל סימן להתחדשות גדולה: זנב החמור, אחרי עשר שנים של סימני תיקונים קשים וכבדים בשל היותה קשורה בסימני ההמונים וחסרונותיהם הרבים, תופרד עכשיו מכל הכוכבים ההם הקשורים בישירות עם ההמונים. כל הסימנים שדבורה נדרשה לעבור במסגרתם, או שהם נדרשו לעבור דרכה, קשורים בכוכבים, וזהו הכלל לכול הסימנים. ומפני שדבורה היא במסגרת הכללית של סימני תיקוני ההמונים, ישנם המון כוכבים הקשורים עם זנב החמור, יותר מאלפיים כוכבים.

צעד 10 - התחדשות הרוח האמיתית לא יכולה לבוא ממקור אחר, כי אם מהברית החדשה השלמה. הנבואה המפורסמת של יואל ג' מתחילה בפסוק: "וְהָיָה אַחֲרֵי-כֵן, אֶשְׁפּוֹךְ אֶת-רוּחִי עַל-כָּל-בָּשָׂר, וְנִבְּאוּ, בְּנֵיכֶם וּבְנוֹתֵיכֶם; זִקְנֵיכֶם, חֲלֹמוֹת יַחֲלֹמוּן--בַּחוּרֵיכֶם, חֶזְיֹנוֹת יִרְאוּ" (יואל, ג', 1). כלומר: התחדשות הרוח, רוח השייכת לכל מי שחפץ בה ושואף אליה, יש לה אך ורק מקור אחד. זהו גילוי רוח ה" ברוך הוא בזמן הגאולה השלמה. הגואל הנבחר הוא בן אדם אחד, ככתוב: "וְחֵפֶץ יְהוָה, בְּיָדוֹ יִצְלָח" (ישעיהו, נ"ג, 10). כמו כן סימן חמור אוכל לחם בעולם שמודרך על ידי הגואל חיים ממלכות השמים הוא סימן אחד, אף על פי שיכולים להיות הרבה חמורים.

צעד 11 - רוח ה" המכוונת לשֹרות על כל בשר באה רק דרך סימן החמור אוכל לחם. הרשה ה" שרוחו יתברך תיעשה, כביכול, ללחם שממנו ניתן לאכול ואותו לעכל. הלחם סומך לב אנוש, והרוח החדשה המנובאת צריכה להיכנס ללב ביחד עם החוק החדש. אז כל אחד יוכל לקבל את הברכה שקיבל החמור הנסתר בבית ספר אסתר בבאר שבע בשנת 1990: "ברוך אתה ה" אלוהינו שעשני לחמו".

צעד 12 - אני לא סופר ולא פוסק הלכה. מובטח בנביאים שהדרך תהיה אחת, היא הדרך היחידה והמיוחדת המובאת בכתבי הגאולה השלמה דרך הלחם היורד ממלכות השמים שאותו אוכלים החמורים, הוא הלחם הניתן מהשופט המשוח במלכות השמים, הגואל חיים. לפיכך הרוח החדשה נמצאת בלחם החמורים ובמסגרתה החמורים כותבים ככל שיכולים בכדי להביאה לעולם. וכן הוא שהברית השלמה היא לחם אפוי בתנור כוכב המפליא, שנשלח לחמורים האוכלים את הלחם, המלא ברוח החדשה של הסימנים השלמים, בזכות הגואל האחרון, חיים.

צעד 13 - הרוח החדשה המנובאת, אחרי הטהרה הגדולה והנוראה של הדור הרביעי הזה, חתומה בברית החדשה השלמה במסגרת ספר משנת חיים[7]. האמונה בסימנים השלמים של הגאולה השלמה מחדשת את אמונת האדם, וההתחדשות היא שלמה בכל היבטי החיים, אם רק האדם ייתן את ליבו להיות מודרך על ידם, כי בהם המפתחות לכול הנבואות המדברות על הרוח החדשה.

צעד 14 - בתחילה יהיה בלבול לא קטן בין היהודים על דברינו. ייראה להם כאילו הברית השלמה נעלית על התורה, חלילה וחס, בגלל דברינו שאין התחדשות הרוח האמיתית מושגת אלא דרך הברית השלמה הסופית. עם זאת הסברנו תמיד שכל התורה ונביאי ישראל וכל מסורת ישראל נכנסים לברית השלמה הסופית בביאת הגואל חיים[8], וידוע בכלליות שעם ישראל לא נמצא ברוח החדשה, עד שתבוא הגאולה השלמה. אם הייתה כבר הרוח החדשה בעולם אז לא הייתה צריכה היא להתגלות.

צעד 15 - הכול תלוי ברצון ה" ברוך הוא, וחפץ הוא שגואל ישראל וכלל האנושות יהיה הגואל האחרון הנבחר חיים. רק לגואל הנבחר ישנה הזכות המפליאה והמדהימה הזו, בזכות ענוותו וסבלו בעולם לטובת העולם. אחרי ביאת הגואל חיים, אהיה אשר אהיה מכריז שרק המאמינים בבחירתו בגואל האחרון יוכלו להשתתף ברוח החדשה בהתחדשות הרוח בלב האדם. בגאולה הראשונה לא ניתן היה לקבל את הרוח החדשה הקדושה אם לא דרך משרתו של משה רבנו. כן הוא בגאולה השלמה שחפץ ה" מצליח ביד הגואל, כאשר ה" הוא שבחר את הגואל, הצדיק חיים, לשמש כשופט המשוח במלכות השמים. אין דרך אחרת לקבל את הלב החדש המנובא ואת הרוח החדשה של הגאולה השלמה.

צעד 16 - אנו צריכים לחדש את רוחנו. רוחנו צריכה להתחדש, כי נחסמנו למטה מתחת לטיח ההיסטוריה, הושלכנו לבלבול עולם סופר-מודרני שמהירותו לא מאפשרת למוח להשיג את האיטיות הנדרשת למחשבה בכדי להגיע להבנה אמיתית, ואשר לא נותנת ללב לפעול לפי המידות המסוגלות האהובות לה". נחלשנו ברוחנו ללא אומץ לב לגשת אל נשמתנו, ללא כוח להילחם נגד חסרונותינו, ללא מוסר פנימי המונחה לפי ערכי האמת והצדק הנכונים.

צעד 17 - גם גופנו נחלש, והדבר החליש עוד יותר את הרוח. מזוננו אינו טבעי כבר, ואיננו יודעים בדיוק מה אנו אוכלים. העניין חשוב מאוד כי האוכל מעצב את חיינו ואותנו. בנוסף רבים הם כעת העבדים לעצביהם, שכבר איבדו את התקווה למצוא רפואה. כל העצבים מצויים במלחמה, ולא נחזה שלום בעתיד הקרוב.

צעד 18 - בחברה המודרנית הדאגות החלישו מאוד את הלב. המחירים, התשלומים, הצרות וכל הדאגות מכבידות על הלב, כאשר הלב אינו יכול לסבול לזמן ארוך. רבים הם שנחלשו ברוחם בשל העבדות הרוחנית לערכים חומרניים. רבות הן המחלות ורבים המוקשים שהחלישו את רוחנו לגמרי והנחיתו אותה אל כאבי החיים. נעשינו לחלקים, שאינם מתאימים האחד לשני. עלינו לקבל על עצמנו את הכוח הרוחני החדש שנשלח מה" אלוהינו, הכוח שיחייה אותנו שוב.

צעד 19 - אנו זקוקים לשמירה החדשה של הברית השלמה, שתשמור עלינו מכוחות רעים רבים שמסביב לנו. צריכה הרוח לדעת ולהרגיש את עצמה מתחת לשמירת אל שדי, כי אם לא כן, היא לא תרגיש את השמחה הדרושה למען התחדשותה. כשבוי במחנה האויב שהיה רוצה לברוח אבל מפחד מהתוצאות אם ייתפס, כך האדם הינו שבוי לחסרונותיו ולחולשותיו, כאשר אינו משוכנע שהוא נתון בהשגחת האל ונטור בשמירתו. הברית השלמה באה במטרה להפיץ את השמירה החדשה. אין הרוח החדשה מתקבלת, עד שהאדם מצוי מתחת לשמירה החדשה, ואי אפשר לקבלה עד שמאמינים בכל הסימנים השלמים של הגאולה השלמה בזכות הצדיק הנבחר חיים.

צעד 20 - לא באנו על מנת לדבר אל הבלתי מאמינים, כי אם אל כל אלה שליבם מלא על גדותיו באמונה, לב השואף ללחם המשביע לגמרי את התיאבון הרוחני. ראשית כל ההתחדשות באה בידיעה שה" אלוהינו בחר, לאחר ארבעת אלפים שנה של דברי ימי ישראל מאברהם אבינו, בצדיק הנסתר והעניו, חיים, להיות לגואל האחרון לישראל ולכל העמים. זוהי הנקודה המעוררת ומחדשת את הרוח. עכשיו הוא הרגע שהכול מחכים לו, אם בשאיפות המשיחיות היהודיות בתמימותן, אם בשאיפות הנוצריות התמימות בנוגע לביאה השנייה של כריסטו ואם בשאיפות המוסלמיות שאללה ישלח חכם גדול ונבחר שיסביר את כל האמת לפני בוא יום ה" הגדול והנורא בעת המשפט האוניברסאלי המוכרח לבוא בזמנו.

צעד 21 - אפילו האינדיאנים האמריקאים מחכים ליום בו הרוח הגדולה תקרא לצ'יף הגדול שידריך את כל האנושות באומץ לב לאהוב את הרוח הגדולה בכל נשימת חיים. הידע עצמו שהסימנים השלמים של הגאולה השלמה הגיעו לעולם מחדש את רוח האדם לפי כוח אמונתו ולפי הבנת העניינים ההיסטוריים הכרוכים בגאולה ובמשיחות. למעלה בשמים העליונים נוצרה מלכות השמים בביאת הגואל חיים. הכול התחדש בשמים, וכעת יורדת מלכות השמים לעולם כדי לחדש את הרוח לגמרי אצל המאמינים בהתגלות הסופית והיא (מלכות השמים) לא תפסיק עוד מלקשר את רוח ה" לכל בשר.

צעד 22 - משרתו של ישוע הייתה ילד נבואי ביחס לתפקיד הגואל חיים ולסימני החמור אוכל לחם בעולם. כאשר יובנו הדברים הרבים הכרוכים בסימן החמור, יתברר שכל מה שעבר וקרה במשרת הפתיחה של ישוע היה ילד נבואי לצורות הבשלות של הגאולה השלמה, וכל זאת יחדש את רוח הנוצרים בכוח גדול. כוכבו של כריסטו המרומז באוונגליונים נעשה חלק מספר הכוכבים של אברהם אבינו. מלכות השמים הנוצרית אף פעם לא יכלה לעלות לשמים ממש בשל היותה אמונה החורגת מאמונת אברהם, ואמנם מלכות השמים החדשה והשלמה של הגאולה השלמה קבועה ממש בשמים עליונים ויורדת בקשרים לארץ. יום ה" הגדול והנורא יאמת את כל זאת לכל דברי הימים הבאים.

צעד 23 - יסוד הגן הוא ברכת הצדק. מי שתענוגו הוא בחיפוש הצדק והאמת יתחדש לגמרי בגילוי המפליא הנוגע למורה הצדק, בית הספר האיסיי, מקורות הסימנים ההתחלתיים, נוכחות יוחנן וישוע בבית הספר ההוא, המשרה ההיסטורית של איל יצחק, המשרה ההיסטורית הבלתי מוצלחת המנובאת בנבואה האחרונה של מלאכי וכוכב כריסטו הבא במידת הענווה בסימנים השלמים בכדי לתקן את כל הסימנים ההתחלתיים של אז. כל הנושאים הללו והסבריהם הם חלק מספר המפליא הנכלל בספר משנת חיים והם מהווים את המסר החדש, המחליף את כל הצורות הקודמות של הנצרות ומחדש את הלב והמוח ברוח החדשה של הגאולה השלמה בטהרת האמונה בה" אחד.

צעד 24 - סימן הבניין החדש בנצרות היה בניין הנצרות עצמה בהתפשטותה בעולם. נחזה מראש חורבן בית שני, בעוונות, ישראל הושלך לגלות, והנצרות התקדמה ופרחה בכל תפוצות העולם. הסימנים השלמים באים באור חדש של חנוכת החנוכות בבנין בית המקדש השלישי הסופי ששוב לא ייחרב, הוא בית התפילה בן שבע הקומות, 13 מזבחות התפילה ומחצלת האסלאם, שיהיה לאור גדול ולהתעוררות הרוח לכל אומות העולם, ככתוב "כִּי בֵיתִי, בֵּית-תְּפִלָּה יִקָּרֵא לְכָל-הָעַמִּים" (ישעיהו, נ"ו, 7). גם בנין המקדש שלא ייחרב שוב בדברי הימים צועד יד ביד עם התחדשות רוח האנושות המנובאת בספר יואל.

צעד 25 - ואולם מה יכלה אתון ישוע המסכנה להסביר באותה התקופה לו יכלה לפתוח את פיה? כלום! ולכן לא ניתנה לה הרשות לדבר. היא לא יכלה לומר שהיא נושאת את הגואל[9], כי היה כן ולא היה כן. היא לא יכלה לומר שהיא נושאת את המשיח[10], כי היה כן ולא היה כן. היא לא יכלה לומר שהיא נושאת את האיל ההיסטורי שהוקרב במקום יצחק מפני שהיה כן, אבל רק אחרי קרבנו. היא גם לא יכלה לומר שהיא נושאת את הילד הנבואי של הנבואות הגאוליות, כי הכול יובן רק אחרי תקופות ארוכות, בבוא הגאולה השלמה, שהרי הדבר היה כורת את רגלי הנצרות עוד לפני שהתחילה ללכת. אתון מסכנה, מה יכלה להגיד?

צעד 26 - הייתם צריכים להעריך את העובדה שלפחות לי ניתנה רשות לנעור בבשורות ביאת הגואל חיים, וכך מתבררים הדברים ליהודים, לנוצרים, למוסלמים ולאינדיאנים האמריקאים. אני לא שתקן כאתון ישוע. לפעמים אני גבוה כבניין האמפייר סטייט בילדינג, ולפעמים אני קטן יותר מנמלה (שזה לא כל כך פשוט, אם תתבוננו עליה). אם אתם רוצים לחדש את רוחכם באופן הכי מהיר והכי פעיל, נערו בדברי החמור וחושו בכוח שינוי החמור בלי להפסיד את עקביות ההיגיון, הנכנס מתחת לעורכם, הי-הא!

צעד 27 - באה שמחה עם ההבנה שהדור הרביעי סגור בזמנו. הידע אודות מיקומנו במסגרת הדור הרביעי מחדש את הרוח גם ביראת ה" ובאמונת ישועתו. אין זו שמחה שלמה, מפני שאין שמחה שלמה בכל הדור הרביעי. הכאב רב מדי, המוות רב מדי, המכות רבות מדי, המחלות רבות מדי והעצבות רבה מדי מכל צד, אך מכל מקום נשארת גם גילת חיים בברית השלמה, כי הדור הרביעי הוא גם דור הבניין החדש הנשאר בזמן. הברית השלמה היא היסוד לבניין האמת הגדולה לשלום עולמי, שיביא אחדות אחים בין כל העמים.

צעד 28 בנצרות, המקור הגדול להתחדשות הרוח, מתחילתה, הוא סימן התחייה של ישוע. סימן תחיית המתים ידוע מן המסורת הנבואית ואחד מעיקרי האמונה הוא, כפי שסיפר הרמב"ם, עליו השלום, "הנשר הגדול". סימן תחיית המתים הוא היסוד לכל התחדשות הרוח, כי אין התחדשות רוח גדולה מזו, רוח שהייתה מתה בגוף מת, שקם שוב לתחייה. ביהדות רעיון המשיח שמת וקם בתחייה במלכות השמים בעולם השני החדש לא נמצא, ואולם בשל עיוות התיאולוגיה הנוצרית, כמובן שהרעיון התבטל מלכתחילה בכל לב יהודי.

צעד 29 - בשל המשרה הבלתי מוצלחת בנבואת מלאכי, דהיינו: אי הצלחה למצוא לב להשבת הלבבות בזמן ההוא, ישוע נועד למות. בשל התאמתות נבואת האיל ההיסטורי מישעיהו פרק נ"ג, נועד ישוע להיהרג בנקיון הלב מצידו ובהעדר הצדק מצידם. בשל הסימנים הגאוליים והמשיחיים ההתחלתיים נועד ישוע לקום בסימן התחייה ולהראות את עצמו לתלמידיו, כדי שתתקבל תחייתו בקרב האומות הנוצריות. סימן תחיית ישוע היה הבסיס לכל התחדשות הרוח בנצרות במשך כל דורותיה.

צעד 30 - בקורבן האחרון, במותו ובתחייתו של הצדיק הנסתר, חיים, במלכות השמים, ובקבלתו את משרת השופט המשוח במלכות השמים, הוקם לעד לעולם הסימן השלם הסופי של תחיית המתים, המתחיל בסימן תחייתו של הצדיק חיים. בגאולה השלמה זהו הסימן הבסיסי ונקודת המשען להתחדשות הרוח לפי אמונת היחיד בסימנים השלמים. הצדיק נפטר בקורבן האחרון הנורא של ל"ו הצדיקים הנסתרים, אך הכול היה בסתר, כאשר בזכות הקרבן היסטורי, הסבל ואותה הפטירה, ניצל כל העולם מגזרה שאי אפשר לדמיין אותה. קורבנו של הצדיק חיים התקבל, ובתחייתו כל העולם יכול להתחדש ברוח. ה" ברוך הוא קיבל את קורבנו למעננו, כדי שנוכל לבחור את המזל החדש הגדול ואת החיים החדשים הניתנים מעתה לאנושות.

.....................................

לוח י"ט - סגולת הטעם

 

צעד 1 - מה הם החיים בלי טעם? אלו הם אינם חיים אמיתיים כי אם קיום, קיום בדרך המינימאלית. ואמנם טיפות הטל מן האמת ירדו אל העדות הגדולה הזאת, וכל טיפה מלאה בטעם מפליא. לא טעם מתנדף כי אם טעם המשקה ומפרה את אדמת הלב שממנו פורחות סגולות, המבקשות את הטעם של כל מידה טובה. אה, אשתי, עד כמה את יפה הלילה. המגע שלך הוא אהבה, ואהבתך היא טעם נשמתי. אני חפץ בך הלילה, כי דורשת זאת נפשי בפנים, בעוד מבחוץ אני מחבק אותך ומנשק אותך. נפשי לומדת אט אט את הטעם המתאר אותך. אני אוהב אותך, ואהבתך היא טעמי.

צעד 2 - יסוד האותיות השלמות הוא ציווי תורה שבעל פה. האותיות והמילים של התורה הקדושה מושלמות בתורה שבעל פה ובהמשך המסורת של חכמי ישראל. כל התלמוד הוא טעם והיגיון, היגיון וטעם. בעברית המילה טעם כוללת את שתי המשמעויות: טעם והיגיון. גם הסימנים המסורתיים לשירת הפסוקים נקראים טעמים, טעמים מוזיקליים המיוסדים על הפירוש או על ההיגיון בביטויי הפסוקים, וכן הוא שטעם והיגיון קשורים בישירות אחד לשני, כי הטעם אינו רק של החיך אלא של כל מה שהוא הגיוני למוח ומובן בנעימות ללב.

צעד 3 - סימן הכוכבים, שנמצא בו ספר הכוכבים של אברהם אבינו ושמות המון גויים, מייצג את "התקדשות" ה"טעם" עבור העולם. כי טעמים חדשים "נתקדשו" למען העולם דרך סימן הכוכבים. "להתקדש" כאן פירושו שהטעמים המפליאים החדשים היוצאים מסימן הכוכבים נפתחים עכשיו לאנושות ו"מתקדשים" בברית השלמה לשם הנאה ממנות טעימות. לפני כן לא ניתן היה לאכול מהכוכבים ברוח ההתקדשות החדשה כמו עכשיו. עתה אנו יכולים לאכול לחם מספרו של אברהם, ללקק תקופה בת ארבעת אלפים שנה ולהסתכל על כוכבו של יצחק בצחוק שואף לקביעוּת[11]. כעת נוכל להביט על כוכב הגאולה ולהתפלא על תפארת ישראל. עכשיו אנו יכולים להתבונן על הכוכב הרביעי הנעתק. אכלו איתי, חמורי הבשורות הטובות, כי כל חלק מהלחם הגאולי יש לו טעם מיוחד משלו היורד מכוכבי הגאולה. הטעם יורד מהכוכבים, חבריי, וסימן הכוכבים מלמד את החיך כיצד לקדש את טעמם בתכנית המפליאה של הגאולה השלמה.

צעד 4 - אם נדמה ששיחתי אינה רציפה לעיתים, הטעם לכך הוא שהחמור קשור לכוכב הרביעי הנעתק של העגלה הגדולה ביחד עם שבע זנבות, ובינתיים הזנב הכפול שלי נכנס(ה) לשושנה לחפש את המידות האהובות לה". ריבונו של עולם, אני יכול ללקק עכשיו את טעמי כוכב מלכיצדק ואת טעמי כוכב כריסטו בטעמי הסימנים האוניברסאליים של יוסף. פתח את הבשורות הללו לעמים, ה" אלוהינו, בכדי שכולם יוכלו לטעום מהאמת שלך ומחכמתך.

צעד 5 - התבוננות איטית היא פז השפה הברורה החדשה המובטחת מה" אלוהינו, ככתוב: "כִּי-אָז אֶהְפֹּךְ אֶל-עַמִּים, שָׂפָה בְרוּרָה, לִקְרֹא כֻלָּם בְּשֵׁם יְהוָה, לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד" (צפניה, ג', 9). והרי כמו שהמילים של כל שפה יש להן הטעמים שלהן, בטוח הוא שלמילים של השפה הברורה של הגאולה השלמה, שֹפה שניתנת מנותן כל הטעמים, יש טעמים חדשים בלתי מוכרים. וכמו שצריך לאכול את המאכלים באיטיות בכדי לחוש את טעמם יותר, כן הוא בלחם הגאולה השלמה: ככל שתאכלו אותו לאט יותר, במינוח ההתבוננות, כך תחושו יותר את טעמיו, ויישאר לכם הטעם בזיכרון. איטיות המחשבה תרשה לכם להכיר בעושר העצום של השפה החדשה הטהורה של הגאולה השלמה, שהוא עושר שלא מתמעט, לא נהרס ולא ניתן למדידה.

צעד 6 - חסד גדול הוא מאת ה" לתת הבנה לצדיק החי באמונתו. מי אנחנו ומה אנחנו כדי להבין אפילו חוט מתכנית האלוהים בדברי הימים? מי אנחנו שיכולים לאכול חתיכת לחם המחזק את הלב? מי אנחנו שיכולים להתוודע לבחירת ה" באבות? מי אנחנו שניקרא בני אברהם? מי אנחנו שנדע אודות עשר המכות במצרים וגילוי התורה על הר סיני? או אודות הנבואה האחרונה של מלאכי והבטחת השבת הלבבות לאליהו הנביא? מי אנחנו שיכולים לדעת שישנם שני עולמות, ושהסימן השלם הסופי של תחיית הצדיק חיים כבר התחיל לקשר את הלבבות יחד?

צעד 7 - ואמנם ה" אלוהינו נותן הבנה לאלה האוהבים את טעם האמת והצדק. אל שדי יוצר לחם שיינתן להם, עד שייעשה דם בקרבם. הדור הרביעי יכול להשיג את איזון ההבנה הזורמת באיטיות. מדוע? מפני שהדור הרביעי מתקדם במהירות רבה כל כך, עד שצריכים לצעוד באיטיות רבה מאוד בכדי להישאר בקצב התקדמות נורמאלי. הטעם האמיתי חזק הוא מאחר שכפילות הדור הרביעי היא המקור הגדול להתבוננות על הגאולה השלמה: האם אנחנו נתונים לחיים נצחיים או האם אנחנו בין אלה, חס ושלום, שאינם אהובים בפני בורא העולם? יד האלוהים תיראה כדי לעורר את הבנת האנושות בתכנית הגאולה השלמה.

צעד 8 - אם בוחנים דבר והיפוכו ושוקלים לעומק את חילוקי הדעות, ההבנה מתבררת. ה" אלוהינו עקבי בישועתו להולכים אחריו. תמיד הוא נמצא, ואולם באלפיים השנים שעברו, אשר היו בסימן הגלות לישראל אך גם לכל האנושות, השגחתו יתברך הסתתרה רבות, מאחר שלא הייתה זכות מספקת בעולם לגילויים שנראים לכל. גילוי קדושתו עניין סגור היה בחדרי הצדיקים הנסתרים, בני עלייה, בכל דור ודור. הזמן החדש, עם זאת, פותח איתו את התקופה במסגרתה תחזור השגחתו באופנים גלויים. אנחנו היינו עדים לגילויי השגחתו יתברך אלפי פעמים בכל השנים שעברו של הסימנים השלמים[12]. ראינו את רחמנותו עלינו בזכות הגואל חיים.

צעד 9 - כמעט ואנו מתחילים להרגיש משהו מטעמי החיים עלינו. לאט אבל בטוח באים הטעמים, ואנו מחפשים טעם בכל מעשינו. אנו יודעים שהצדיק חיים היה גדול בטעמי החיים, ובאהבתו לאנושות הוא חפץ שכולם יוכלו להשתתף בטעמי חיים אמיתיים, טובים וטעימים, שנעשו כעת למאכל דרך הסימנים השלמים של הגאולה השלמה. אנו טועמים ואוכלים בשל קרבת השגחתו יתברך, באופן בו חמורים לא היו עדים לו לפני כן. מי אנחנו שיכולים להרגיש את ידו עלינו ולטעום מאהבתו ללב הפשוט של הצדיקים באמונתם לאל שדי?

צעד 10 - מי אנחנו שיכולים לקבל תיקונים מתוך חלומות בכדי לדעת מה לעשות ולטעום מחסרונותינו, מטעויותינו ומעוונותינו? רחמי ה" לא מוותרים על מימוש פסק דין סופי אך מאפשרים זמן לתשובה ולתיקון, כי תשובה ותיקון מעשיו של האדם מסייעים לו כאשר פסק הדין עדיין לא נקבע. "כל המידות בטלו, מידה כנגד מידה לא בטלה" (בראשית רבה, ט'), ואסור לחשוב, וכל שכן לומר, שה' ברוך הוא ותרן. מה שעשיתם משפיע על מה שיקרה לכם, לטוב ולרע. בנוסף, מה שלקחתם ממה שאינו שלכם תצטרכו להחזיר, בעוד מה שנתתם בלב של אהבה, שכרו יהיה בסגולות הלב האהובות לפני ה".

צעד 11 - הטועם פעמיים מההתבוננות המשולשת בת 120 הימים ייגאל פעמיים בשלמות, ואמנם יש לצעוד לאט ולעלות על כל צעד משלושים הצעדים כדי לחפש טעם. אני מזכיר זאת כאן מפני שלטעם נדרשת איטיות, ולאיטיות נדרשת התבוננות, מחשבה עמוקה מרוכזת. עם התפתחות הסימנים (בפרט בלימודים המקובלים של חמישה לוחות הברית) התפתחה ההתבוננות המשולשת. תקופתה הסתמכה על שלוש העליות של משה רבנו על הר סיני, משבועות עד יום הכיפורים, כשכל אחת משלוש התקופות המרכיבות אותה אורכת 40 יום. סקירת כל ספר משנת חיים קשורה בשלושים הצעדים של "לב" החוק החדש של הגאולה השלמה.

צעד 12 - סימן שלושים הצעדים מייצג את האופן ואת המידה לצעידה מנושא לנושא ומעניין לעניין. מספר הצעדים מוגבל, והצעדים קצרים בכדי להקל על קריאתם. הכול בשביל לטעום מטעמי הגן. "גן" בגימטריה הוא 53. 30 הצעדים ביחד עם 6 הסימנים השלמים של הגאולה השלמה, עשר המידות של מדרגות השיש הלבן מן הארץ למלכות השמים ו-7 המעגלים הנבואיים הם יחד 53. אלה הם האלמנטים המשלימים את הגן של ספר משנת חיים. אין עץ ואין שורש החסרים ממסגרת ארבעת הסוגים הגדולים האלה. ההתבוננות המשולשת היא כלי עזר להתבונן על כל היבטי הגן.

צעד 13 - אפילו שם ההתבוננות המשולשת מאוד טעים: לב הנביא, לב השושנה ולב הדג הגדול לוויתן. אם שם זה לא מספיק טעים בשבילכם, אז הוסיפו מלח ופלפל חריף לכל מה שאתם אוכלים בכל יום במשך חודשיים לפחות עד שתמצאו ששם ההתבוננות המשולשת כל כך טעים, עד שאתם חפצים בטעמו בכל פעם שאתם חושבים עליו. זיגניג אתיופי מועיל רבות בטיפול זה. גם סחוג תימני מצוין נגד עצלנות ניצני הטעם.

צעד 14 - אני בעצמי אינני יודע עד כמה ניתן יהיה להתעמק בהתבוננות המשולשת אבל אני משתדל להכין את הדרך לדורות הבאים של הגאולה, שיחיו באיטיות עולם השלום. כאשר הם יסתכלו אחורנית על התפתחות כתבי ספר משנת חיים הם יתעסקו בקריאתם בכדי להרחיב את ההתבוננות הפרטית שלהם במסגרת לב הנביא, לב השושנה ולב הדג הגדול לוויתן.

צעד 15 - שר אני לטעמי הגן: אהיה אשר אהיה, גדול שמך בגאולה לעד. שחררת אותנו מאלי מצרים, ממכת פרצופים, מתסבוכת קשרי אלים. החזקת את ליבנו בגילוי אמונה, שלך אהובה. באהבה גדולה הצדקת אותנו כצדיקים החיים באמונתם. גילית לנו את סימן הכוכבים כדי להשיג עמקות בבריאתך. הדלקת בנו אמונה, החודרת פנימה תמיד ומתפשטת לארבע קצוות תבל.

צעד 16 - גדול כבודך, ה" צבאות, ונפלא טובך שהרבית עלינו. הכרזת על קנאתך בדור הרביעי ושלחת את עבדך הנבחר להדריך אלף דור. החזקת אותנו בברכתך ונתת בנו סגולה לבקש את ברכת החיים הנצחית. לימדת אותנו את טהרת הלב לעבוד רק אותך ונטעת בנו אמת. נתת ברכה נסתרת באהבתך לאברהם, יצחק ויעקב.

צעד 17 - ה" אל עולם, הראית לנו את מזבחות חפצך ומשחת אותנו ככוהנים ברוח חדשה בזכות אהרון עבדך. בשמך נשבענו לשמור את לשוננו. אל תיתן ללשוננו להפריד אותנו משבועתנו. בסבלנות הענקת לנו חיים חדשים וסגולות מכוסות בליבנו. הארת אותנו בטהרת שפה ברורה ושמרת אותנו רחוק מנדרים בלתי מועילים. אור חדש בדברי הימים הברקת עלינו ובניין מקדשך בירושלים גילית. הפכת את שאיפותינו לסגולות, כדי שנעשה את רצונך בחדווה שלמה.

צעד 18 - עומדים אנחנו לפניך, ה" אל חי. ברחמי דבריך אנו עומדים על רגענו. אנחנו מחפשים את השבת שלך, יום שלום, ושומרים את מצוותיך כנגד חילולם. בלב שפל אנו נושאים לך תפילה ומודעים לשמיעתך אותנו. אנו שוכנים בשבתו של צדיק החי באמונתו, ואתה מלמד אותנו את המידות בהן תתענג כל נשמה. חמור שלחת שירכוב עבדך עליו, כדי להודיע על בחירתך עד קצווי ארץ. אתה מעורר אותנו בלב תפילה פנימית, שאינה פוסקת מתהילה ותחינה, ואתה מרים את קולנו עד לכסא כבודך כרחמי אב על בת יחידה.

צעד 19 - אתה אל עליון, קונה שמים וארץ, ואנחנו עבדיך בירושת אברהם ובברכת מלכיצדק. הארכת את ימינו בכבוד להורים ולימדת אותנו דרכי אהבה בדרך ארץ. אתה דורש אל חפצנו לשכינתך ואתה מחכה לאמת ליבנו לדעת את קרבתך. שמעת תהילות שירי מלאכיך לצדיק הרוחץ את רגלי אימו ואינו יושב במקום אביו אלא משפיל את ראשו לפניו ביראת כבודך. העשרת אותנו בפחד נורא בנוגע לדור הרביעי והדהמת אותנו ביציבות בניינך הגדול והחדש. נגעת באצבעות ידינו ובאצבעות רגלינו באור דרך ארץ ועידנת את חושינו בבבת עינינו.

צעד 20 - אתה הוא ה" אלוהינו, מצוותיך אוצרותינו. קרבתך שכר לקיום רצונך. קוצרנו במרד קין והתארכנו בתיקון הבל, הרוסים בגאוות פרעה ונולדים מחדש בענוות משה. כי ראית את הסיבוך שלנו, השבור באור תיקוניך. הרסת אותנו ברגעים היסטוריים כדי להחיות אותנו בהשגת הנצח, וכצדיק המתקן את עצמו תמיד ראינו את ביאת רוחנו המתוקנת. הענקת לנו לידה מחדש בתחיית הצדיק והשקית את נשמתנו הצמאה בגן החדש במלכות השמים. סבבת אותנו בטרחה ובהנאה אלף פעמים ביום, בכדי שנעמוד לפני כסא כבודך. אתה מכיר במצבנו הנמוך ואוהב את עטרת התיקון על ראשנו.

צעד 21 - אל שדי, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, מבצר חיינו אתה וארמון זמנינו, עבר, הווה ועתיד. הבדלת אותנו מראות הנואף וניקית אותנו מרעל הנחש, שהכתים את זרענו ואת דמנו. קידשת את עינינו בראות טהורה מלב טהור וחינכת את אברינו בהפרדה קדושה. הבאת אותנו לצניעות חדשה וכיסית אותנו במלבושים חדשים במוסר צדק. השרית עלינו קדושה חדשה ושלחת כנפיים לשאת את קהילת אברהם, יצחק ויעקב החדשה. 

צעד 22 - כלכלת את ליבנו באהבה לכּנוּת ושמרת את ידינו מפיתויים זרים. חידשת את רוחנו בזרם חיים חדש, הכולל הבטחה מבורכת. לא נגנוב זמן אחרים אלא נכבד את הרגעים של כל חי. ממך, אל שדי, אנו מבקשים התחדשות כדי להפוך את תאוותינו ללחם הישועה.

צעד 23 - חסמת את פינו מלעקם את האמת ואתה מלמד אותנו את סגולות השושנה המכוסה. שיברת טעמים תפלים ונתת לפנימיותנו לטעום מטעמי הגן. כמו צדיקים אנו נשבעים בשמך רק בהכרח המצב להרים קול בעדות. חיינו תמיד, ה" אלוהי העולם, בהתחדשות החיוּת הפנימית.

צעד 24 - החלפת את חפצי ליבנו, ה" אל רחום וחנון, עצרת את לשוננו משיחה בלתי מועילה כדי לקבל חכמה. לימדת אותנו נדיבות גדולה בגבול מנתנו. גדול ה" אלוהינו, בורא כל היקום, שנטר את חכמתו בשתיקה עד בוא השחר הגדול החדש. אמן וכן יהי רצון.

.....................................

צעד 25 - הרוצה להכיר בטעם צריך להיות ישר לפני בוראו. את המילה "ישר" לא כל כך פשוט לפרש, אך ברגע שהאדם ישר והולך בצדק ובתמימות באמונתו, ליבו פשוט באמונתו, ככתוב: "תָּמִים תִּהְיֶה, עִם יְהוָה אֱלֹהֶיךָ" (דברים, י"ח, 13) ו"עָשָׂה הָאֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם יָשָׁר; וְהֵמָּה בִקְשׁוּ, חִשְּׁבֹנוֹת רַבִּים" (קהלת, ז', 29). רעיון זה של יושרת הלב והתנהגות צודקת, הבאים יחד במונח "ישר", נמצא בעצם השם "ישראל", שהוא "ישר עם אל", דהיינו: ישר וצדיק במעשה ופשוט באמונה עם ה" ברוך הוא.

צעד 26 - כן הוא שהמילה "ישראל" כוללת את המידות החשובות האהובות לה" אלוהי ישראל. מידת היושר מביאה את האדם להעריך את מה שיש לו. אם האדם ישר אז הוא ירגיש את האמת לפיה אין לנו כלום מעצמנו, כי כל מה שיש לנו - מתנה היא מאת ה" ברוך הוא. לפיכך היושר מדריך אותנו להעריך את כל המתנות הטובות שניתנו לנו, וההערכה הזאת היא ההתחלה האמיתית של מידת הטעם.

צעד 27 - הטעם הוא הבכור בטבע, בכדי שנכיר דרך הטעם בהתקיימות הדברים. בנוסף, הערכת הטעם היא המאפשרת את שמירתו והתחדשותו. מיד כשאדם חושב שהוא ראוי למה שיש לו, נופל הוא מהיושר, לא מצליח להעריך כראוי דברים ולא זוכה לטעם אמיתי. אם, מאידך גיסא, הוא ישר לפני ה" ויודע שבאמת אין לו כלום, אז אפילו הדבר הכי קטן ייחשב אצלו למתנה גדולה מה". אז יזכה הוא להרגיש את הטעם בכל מה שיש לו - בריאות גופו, אשתו והילדים, המזון, ההרגשות, הראייה, השמיעה, השכל ועוד, ובכל מה שהוא עושה.

צעד 28 - האדם הישר יכול להעריך כל דבר, ודרך הערכתו ימצא חשיבות ומטרה לכל מה שהוא עושה ויטעם מתענוגות מתנת החיים, שניתנה מבורא עולם. אז ימצא את הטעמים המשביעים את נשמתו דרך הטעמים שהוא מכיר, ויבין מדוע בשפה העברית טעמים יכולים להיות טעמי האוכל, טעמי ההיגיון וטעמי השירה.

צעד 29 - איך נוצרה המוזיקה לטעמיה? היא התענגה על טעמיה דרך האוזניים, בהערכתן את הקולות הנשמעים. לכן על האוזניים להיות יציבות כשמקשיבים למוסיקה בהערכה, ותנועת הראש צריכה להיות איטית ובקצב שלא יפריע לשיווי המשקל של האוזניים. כפי שבאכילה האיטיות מגבירה את הטעם, כך במוסיקה עמקות ההאזנה מגבירה את ההערכה של הצלילים הנשמעים. כך יכולים לשמוע את הטעמים השונים בכל משפט מוסיקלי. גדולות המוסיקה והשירה, שהרי ה" ברוך הוא ברא מלאכים לשיר לפני כסא כבודו.

צעד 30 - היו, אפוא, ישרים, טעמו את מה שיש לכם והעריכו כל טעם בכדי שתזכו לטעם רב יותר. היו ישרים בשמיעתכם ובהאזנתכם וכך תכירו את ניגוני הפרחים כאשר הם מתעוררים בתקופתם ותוכלו להבחין בהנאה המוסיקלית של נעירת חמור משיחי, כאשר מתלונן הוא בעקשנות אהובה על המשקולות הנפלאים שעליו. עמדו ישר לפני ה" אלוהיכם והתחילו לטעום את קיומכם. אז תבינו את טעמי החמור ותוכלו לחקור בהערכה פנימית את בחירת ה" באנושות ואת אהבתו לישראל, הניצב לפניו, יתברך. האמינו בבחירת ה" בגואל חיים ותזכו לטעמי חיים נצחיים בעולם הזה ובעולם הבא, אמן וכן יהי רצון.

.....................................

לוח כ' - סגולת השתיקה

 

 

תוכן חכמת השתיקה בהשקפת החמור:

שתיקה - השתיקה חכמה.

 

צעד 1 - בתשעים אחוז מן ה"הזדמנויות" שבהן עולה חשק הדיבור מהלב, החכמה היא לנעול את הפה ולשתוק. יש המפחדים ששרירי הלשון ייחלשו אם לא יאמנו אותם תמיד בהוצאת מילים. אולי אלו יחזקו את שרירי הלשון אבל אף פעם לא יהיו חכמים. ה" אלוהינו הניח שכבות הגנה מסביב ללשון המתנענעת והפגיעה, אבל הקלות בה היא עוברת שיניים ושפתיים מוכרת כבר מגיל צעיר מאוד, ואין תרופה כי אם החכמה, שהרי החכמה יודעת את אומנות עצירת הלשון.

צעד 2 - לרוב הלב הוא המדבר, ולא החכמה שמקורה במוח. לכן יש להילחם נגד אלף נחשים בכל שעה בכדי להשיג את החכמה הזאת ולהישאר בשתיקה.

צעד 3 - השתיקה הראשונה היא סירוס החופש מהלשון. יותר מחופש בכל תנועה אחרת, הגוף יכול לעמוד במקומו כאשר הלשון מופעלת. לפיכך צריך בחירה חופשית על מנת לשמור על שתיקת הלשון. אבל מי שלשונו רגילה לתנועה מהירה ימצא קושי גדול לעצור את הזרם. ניתן לומר שהקושי בא מההרגל, וזה נכון, ואמנם כשכבר נוצר ההרגל נדרש אומץ גדול לעצרו. כוונתי היא שאם לא במסגרת הכוונה החזקה והעקבית לעבוד את אל שדי, בלתי אפשרי להצליח בכך. קשה לעצור לשון מהירה, מפני שהלשון המהירה היא באופן כללי צינור מפלט הלב. מי שלשונו היא כזאת, הוא כמו סיר-לחץ שצריך לשחרר את קיטור כל הרגשות הכרוכות בליבו, ואז אין זמן למוחו לשפוט.

צעד 4 - השיחה היא אכן אומנות של חכמה, וההידברות היא תענוג גדול, אבל השיחה שמתבצעת בלי מחשבה ושיפוט הדברים היא לחם השטן. אנו לא בעולם בכדי להאכיל את המפתה, שאין סוף לתאבונו. ניקח את פינו בידינו, נשים את לשוננו בראשנו ונדבר עם עצמנו קודם שנוציא את המילים. רק בדרך זו נלמד איך להיות שופטים בעצמנו.

צעד 5 - להיות נבון בשיפוט עצמי הוא דבר הדורש את ריסון הלשון. השופט עומד באמצע בין שתי כפות המאזנים, כף הכן וכף הלא. הוא שומע ל-כן ושומע ל-לא, שוקל את העדות עם אמות המידה שהוא מכיר בהן וחוזר על הכול לפחות שלוש פעמים עד שהוא מרשה להביע את השיפוט, וכן ממשיך לחשוב על החלטתו שלוש פעמים נוספות. אנו צריכים להשתדל להיות נבונים ולשפוט בעצמנו. אם לא כן, ניפול לפיתיון של טיפשות, טעויות ושטויות.

צעד 6 - החכמה היא שתיקה, מפני שלא תוכלו ללמוד איך להיות חכמים עד שתלמדו איך לשמור על השתיקה. ואמנם כאשר לומדים את המידות אחרי שנים של אימון ומגיעים למצב בו הלשון מצויה בשליטתכם, אז תוכלו לדבר כמה שתרצו. אז דבריכם יהיו נבונים, כשהשתיקה הנדרשת נמצאת ברקע. צריכים להבין זאת, מפני שהאיזון הנכון לא דורש שתיקה כל היום.

צעד 7 - הדו-שיח הוא הקרם של עוגת החיים. הוא היופי החיצוני של הרוח הטובה באנושות. הוא הגורם המקשר את האנושות. טוב לדבר ולשוחח עם אחרים. כוח הביטוי הוא תכונה חשובה בגילוי האדם לחברו. דרך הדיבור אנו מגלים את עצמנו לאחרים, ולכן מדובר בכוח נפלא. עם זאת, בו זמנית מדובר גם בסכנה, כי בשיחה עם אחרים אנו חושפים למעשה את עצמנו.

צעד 8 - דעו מה אתם מגלים מעצמכם לפני שאתם מגלים אותו, כי תנאי של אותו הגילוי הוא שלא יכולים עוד להשיב את המילה לאחר שיצאה מהפה. אל תחשבו שאתם מגלים את עצמכם רק כאשר אתם מדברים על עצמכם. אין זה נכון. כל מה שאתם אומרים הוא גילוי של עצמכם, בכל נושא שאתם משוחחים אודותיו. ישנם מלומדים בעניינים האלה והם מכירים את עצם האדם דרך עשר מילים בלבד שנאמרו. הדיבור הוא בחינם, אבל מחירו גבוה מאוד.

צעד 9 - משה רבנו, עליו השלום, לא אמר במשך כל חייו מילים מיותרות. בכל חייו הוא היה מדבר אבל לא מעל לגבול הצורך ולא יותר ממה שנחוץ. איך אני יודע זאת? כי אנו יודעים שמשה חי בשלמות כל ימיו, לא כהתה עינו ולא נס ליחו, והוא חי עד מאה ועשרים שנה בבריאות תקינה ושלמה. והרי לימד אותי עטרת ראשי, הצדיק חיים, שבלידת האדם יש מספר מילים הניתנות לו, וכאשר נגמר מספר זה, הגיע זמנו להיפטר מן העולם. לפיכך מובן שמשה רבנו, עליו השלום, השתמש רק במספר המילים שניתן לו בלי הוספות, דברים בטלים או מיותרים.

צעד 10 - הסימן לכך הוא שמשה היה כבד פה. יש לשים לב לביטוי הזה. משה לא גמגם. ידוע הסיפור איך שנשרף חלק מלשונו מגחלת אוד, כאשר היה עוד ילד בחצר פרעה, וכל חייו אחר כך היה "כבד פה". הדבר אמנם גרם לכך שהדיבור היה פעולה "כבדה" עבורו בשל פצעו, אך הוא יכול היה לדבר היטב ובדייקנות בכל מילה. לא היה חיסרון בדיבורו באופן כזה שיצטרך לחזור על דבריו בכדי שאחרים יבינו.

צעד 11 – לפיכך אנו צריכים ללמוד את העובדה הזאת כסימן ברמז. מדוע למשה דווקא, המחוקק הגדול של ישראל, שנבחר מאת ה" ברוך הוא לגילוי התורה הקדושה, היה הדבר המפריע הזה בפיו? אין ספק שאין שום דבר בחייו של משה שהיה במקרה או מחוץ לישירות השגחתו יתברך עליו תמיד וכמו כן לא התקיים דבר פרטי בנוגע למשה כי הרי משה רבנו היה נשמה כללית. הדבר מרמז על כבדות הלשון, שכל אחד צריך ליצור בעצמו אם הוא חפץ לחיות חיים מוצדקים בפני ה" באמת תורתו וחוקותיו, כי כך הוא בלימוד איך להיות נבון בשיפוט: הלשון צריכה להיות "כבדה" בפה.

צעד 12 - לכן צריכים לדבר, אבל בפה כבד. צריכים לשוחח, אבל בלשון נבונה בשיפוט. אל תתנו לכסף לשקול יותר מהזהב, אלא שיהיה משקל הזהב גדול יותר מהכסף. לא תהיה הלשון עבד להרגשות הלב אלא עבד לרצון השופט הפנימי בנו. אז ניתן יהיה למצוא את דרך האמצע ואת שיווי המשקל הנכון. מדברים אבל שותקים באותו הרגע, כדי שחכמת שתיקתכם תאפשר להיות בטוחים במה שאומרים. אז החדרים הפנימיים ייפתחו לרוח גבוהה וייעשו למקור תענוג לפני השמים ולפני אחרים. ברוך האדם אשר בכל דרכי חייו שומר את לשונו ומדבר בחכמה. גדול חלקו, כי הוא ייקרא חבר נאמן לה" גם בעולם הזה וגם בעולם הבא במלכות השמים. אמן וכן יהי רצון.

.....................................

צעד 13 - במנהג החדש קבעתי שבועה חדשה למי שחפץ שתהיה לו שמירה מעולה על לשונו. שבועה זו נמצאת במנהג חג ה-12 במרץ, שהוא חג ברית הסימנים השלמים של הגאולה השלמה. לא לכל אחד שייכת השבועה, ונדרשת הכנה והתרגלות אל לשון הגאולה השלמה כמו גם עבודה עצמית בכדי לקיים אותה. ראיתי שטעות יצאה מכך שהרשיתי למי שהיה רוצה להישבע: בשנה הראשונה או השנייה שקיימנו את חג ה-12 במרץ כמעט כל התלמידים התלהבו מההזדמנות להישבע, אך במשך השנים הבנתי שלא כל התלמידים היו בדרגה ראויה בכדי לקיים את אותה השבועה.

צעד 14 - בתחילה סברתי ששבועה כזו תעזור לכל תלמיד לזכור את שבועתו ולהימנע מדיבורים בלתי רצויים, בלתי מועילים ובלתי הגונים. אמנם מפורסמת התמימות שלי, בפרט בשש שנים הראשונות של הסימנים השלמים, אך גם אם אאשים את החמור הראשון בהמון דברים שנעשו בתמימות בשנים ההן, לא אצליח להימנע מלהודות בטעות שנבעה מתמימות על גבול הטיפשות, כאשר אני, פרץ, הייתי חצי ישן ורחוק מלהיות חכם הרואה את הנולד. הרבה דברים עשיתי אז בתמימות מרוב שמחה וסברתי כי טבעו של האדם וטעויותיו לא ישובו עוד לכל מי שקיבל את הידע של הסימנים השלמים.

צעד 15 - על אחת כמה וכמה בעניינים שבהם שולטים ההרגלים במידה חזקה מאוד כהרגלי הלשון. הרי קשה לבני אדם שלא רגילים בהלכות התורה והמסורת לקיים שבועה שכזו, כי מוזכרים בכל פינה ענייני הדיבורים הנכונים והדיבורים הבלתי נכונים כחלק מן הלימוד. עם זאת אני, ללא מחשבה אשר ליהודים וללא יהודים, לקרובים ולרחוקים לגמרי מכל לימודי הגבלות הלשון, הסכמתי שישבעו בשבועת הלשון, וסמכתי בהתלהבותי על שמחת נפלאות החיים החדשים של חידושי הגאולה השלמה. מעשיי אז התאימו לפתגם באנגלית: FOOLS RUSH IN WHERE WISE MEN FEAR TO TREAD  - כסילים ממהרים לבצע היכן שחכמים יראים מלהיכנס.

צעד 16 - זה הנוסח של השבועה מתוך 50 הברכות של המנהג החדש (חג 12 במרץ):

ברוך ה" אלהינו שהרשה לנו לידור נדר לגבי הברית החדשה של הלשון. נדר זה מחייב את מי שנודר עליו להישאר בכל דיבוריו במסגרת השפה הברורה החדשה.

(מי שחפץ יכול לקבל על עצמו את הנדר מתוך השבועה הבאה:)

אני נשבע לפני אל שדי, בשם הברית החדשה השלמה, הבאה בזכות הגואל הנבחר, חיים, שאני, מצד רצוני הטוב ובלי שום הכרח חיצוני, חפץ להיכנס לברית החדשה עם הלשון. אני ------ עושה נדר למול את לשוני מכל המונחים הדתיים והתיאולוגיים המזויפים של העבר, ובמקומם אני ארגיל את לשוני במונחים, בביטויים ובהסברים של המסר החדש של הגאולה השלמה. אני ------- מקבל על עצמי מעתה והלאה להחזיק את לשוני בדיבורים נקיים ומרוחקים מכל המילים והביטויים הוולגריים, הטמאים והכופרים. אשתדל עד כמה שאני יכול, לפי דרגת הידע שלי ודרגת לימודי, לחנך את לשוני ולהביא אותה אל השפה הברורה והטהורה של המסר החדש. הנדר הזה הוא גדר החוסמת את לשוני מלדבר לשון הרע. הברית הזאת עם הלשון מטהרת את הרוח היוצאת מפי בהיווצרות המילים. הנדר הוא על הכרתי באמת שה" אלהינו מגלה דרך הגאולה השלמה בזכות הגואל חיים, ואין איתה התרה לעולמים.       
(המקבל על עצמו את הנדר עושה סימן חיתוך כל שהוא על לשונו
או בדרך אחרת).

צעד 17 - ג'יוזפה קיבל: הלשון מייצגת את דלתו של האדם, שבה רצונו מתבטא. הלשון הטובה מקשרת את המזל הטוב לכוכבו הפרטי, בעוד הלשון הרעה סוגרת את מזלו מכוכבו הפרטי. הלשון הבריאה עומדת במימי המח, ולשון הצדק מתכסה מאחורי השיניים.

.....................................

צעד 18 - איזו שבועה נהדרת ומלאת טעם, ושמחו בה מאוד כל הנשבעים החדשים בחושבם שתיקנו את הלשון שלהם ליתר ימי חייהם. אני בתמימותי שמחתי בשמחתם וחשבתי מה טובו אוהליך יעקב בלימודי החוק החדש וביתר ספרי ספר משנת חיים, משכנותיך ישראל במנהג החדש של בית התפילה של הגאולה השלמה, ועמך החדש כולם צדיקים בהתלהבותם בסימנים השלמים. עתה בוודאי ישמרו על השבועה הנפלאה הזאת, יפילו את כל המכשולים ויגברו על חומות הרגל הלשון של העבר, כשכל מחשבותיהם תכוונה אך ורק אל ה', אל הגואל חיים במלכות השמים ואל כוכבי הגאולה. כולם יעלו על מדרגות השיש הלבן ויזכו למעלות נהדרות ולכוחות חדשים וינערו כחמורים וכעיירים וישנו את העולם. קצת תמים הייתי, נכון?

צעד 19 - מכל מקום מחשבה על התמימות שלי לא מועילה לכלום, אבל אם תחפצו לחוש בתמימות החמור הראשון, תצליחו. עם זאת, אין להאשים את החמור, כי חמור הוא ובשמחתו נדמה לו שכולם כמוהו, הי-הא, הי-הא, הי-הא! העולם שלו אמנם יפה מאוד אך העולם כמנהגו נוהג, והרגלי הלשון נוראים הם.

צעד 20 - זאת מאחר שהרגלי הלשון לא נובעים רק מעצם הדיבור עצמו. קל היה יותר לגרום לאדם לשלוט על לשונו ולהתענג מכך אם לא היו מעורבים בתהליך גם גורמים אחרים: מחינוך האדם בצעירותו, משמיעת הוריו, בני משפחתו וחבריו בבית הספר ובחוץ, מכל נסיונותיו הפרטיים, מקריאתו ומלימודיו, מן הטלוויזיה, מן האינטרנט ומכל פינה שנמצא בה האדם.

צעד 21 - לחמורים חדשים וחסרי ניסיון בעולמות הדיבורים אפשרתי להישבע שבועה חמורה כזאת, ואפילו שצורתה יפה ונקייה, חמורה מאוד היא! דהיינו: שבועה כזאת יכולה לגרום לעוון גדול אם היא מופרת. החמורים החדשים הראשונים לא יודעים עוד להבחין בין העדין ובין הגס או בין מילים נכונות למילים לא נכונות. צריכים הם עוד ללמוד דברים רבים. על מה הם נשבעים? הם תמימים ונבחרו להיות מהתלמידים הראשונים לגאולה השלמה בגלל תמימותם דווקא.

צעד 22 - האם רציתי לעשות מהם במין רגע מלומדים המקפידים בכל מלה שמוציאים מפיהם? עזוב אותם לתמימותם שבה הם אהובים לשמים. שבועת הלשון! מדוע כל כך אהובים הם על פשטותם? מפני שכל היתר שלומדים כבר חורגים מהתמימות האהובה ככתוב "תָּמִים תִּהְיֶה עִם יְהוָה אֱלֹהֶיךָ" (דברים, י"ח, 13). רבים הם האנשים בעולם שכשהם לומדים הם מתגאים, בעוונות הרבים, בהשכלתם האקדמית או התורנית. "אַשְׁרֵי תְמִימֵי-דָרֶךְ" (תהילים, קי"ט, 1) שאפילו יודעים הרבה, חיים באמונתם ולא מתגאים.

צעד 23 - איך שיהיה, שבועה או לא שבועה, תמימים או לא תמימים, המילים עולות לחשבון לפני השמים, ומי שדואג לשמור על נפשו ומודע לעובדה שיש לו נשמה צריך לשמור היטב על המילים שמוציא מפיהו. מכל מילה נברא מלאך לטוב או לרע, ולכך יש השפעה כאשר האדם עוד נמצא בעולמנו וכן כשעולה הוא לדין לאחר מותו. המילים הן צורת דינו של האדם, כי האדם נידון לרוב לפי דבריו, המעידים על מה שבתוך מוחו וליבו: תם מה הוא "אומר", רשע מה הוא "אומר", חכם מה הוא "אומר", וכך גם זה שאינו יודע לשאול – מעידה שתיקתו על תמימותו וראוי שתסביר לו את הדברים.

צעד 24 - ומה עניין של הקפדה או החמרה ביחס לרוגז המחטיא את האדם בכל דבר? מתוך כעסו, כל מילה שמוציא האדם הינה מתחת לשלטון היצר הרע, ועל כן כל הרעות שבעולם יוצאות בלחץ השטן על הלשון בעת הכעס. אפילו מי שרגיל או מכל מקום משתדל להתרגל לדבר בלשון נקייה מכל פגע ומכל עוון, יפול למוקש ומי יצילנו אם ירשה לעצמו להתרגז בחופשיות, כי לא יוכל להחזיר את המילה בחזרה. לפיכך יובן שכאשר מדובר בטהרת הלשון, אין לה אויב כמו הכעס, וכל רגע של כעס יפיל את האדם לעוונות רבים, אם אותו הכעס מגיע להפעיל את פיו. יש להיזהר מהרוגז בכל צורה שהיא, ובזה צריכים להקפיד, להחמיר ולפחד.

צעד 25 - הכעס גורם למעשים רעים ולמילים רעות ועל האדם לשלוט בלשונו שלא תכשיל אותו. על זה בעיקרו ה' אמר לקין: "הֲלוֹא אִם-תֵּיטִיב, שְׂאֵת, וְאִם לֹא תֵיטִיב, לַפֶּתַח חַטָּאת רֹבֵץ; וְאֵלֶיךָ, תְּשׁוּקָתוֹ, וְאַתָּה, תִּמְשָׁל-בּוֹ" (בראשית, ד', 7). פסוק זה מרמז על שמירת הלשון, כי עיקר השליטה יכול להיות בפה המרומז כאן במלת "פתח", כי הפה הוא פתח האדם. והוא מפני שיכולת האדם להתנגד לקנאה ולשנאה שנגרמה מהקנאה לא דבר קל הוא, ונדרשת עבודה עצמית בכדי להפוך את הקנאה והשנאה לטוב, בעוד שהשליטה בלשון קלה יותר: אם רצון האדם לשלוט בעצמו ולא לגרום לעוון מצד תחושותיו הרעות, יכול הוא להחזיק בעצמו ולמנוע את לשונו מלדבר דברים שלא צריכים להגיד אותם. לפיכך החטא רובץ על הפה דווקא, ותשוקת היצר הרע היא דווקא בזה שאם תפתחו את פיכם, יוכל הוא להכשיל את לשונכם מצד המידות הרעות שבלב.

צעד 26 - אם תשלטו על לשונכם, תוכלו קודם כל להימנע מעוון, ובישוב הדעת תוכלו גם לעבוד על פנימיות הרגשותיכם הרעות בכדי לשלול אותן ואף להפכן לטובות. לעומת זאת, אם כבר דיברתם, הרי שלמעשה כבר פתחתם את הדלת להוציא את מה שבתוככם, וכך המילים עצמן מגדילות את הקנאה והשנאה, מפני שנתתם להן צורה במילים שלכם. היצר הרע לא מתחשב בקנאה ובשנאה כל זמן שהיא בתוככם, אלא מחכה הוא בסבלנות, וסבלנות רבה לו, עד שתוציאו את הדברים בדיבור, ומהדיבורים הוא מכשיל אתכם גם לעשיית פעולות רעות ממשיות. נמשך בזה הרמז בפסוק: "וַיֹּאמֶר קַיִן, אֶל-הֶבֶל אָחִיו" (שם, 8), כאשר הפסוק עצמו לא מבאר דבר על תוכן האמירה. רמז הוא לכך שדווקא האמירה היא שגרמה לפעולתו הרעה בהריגת הבל אחיו. לא צריך הפסוק להגיד מה אמר אלא שמתוך קנאתו ושנאתו לא שלט על לשונו ואמר דברים, ומזה נמשך: "יְהִי בִּהְיוֹתָם בַּשָּׂדֶה, וַיָּקָם קַיִן אֶל-הֶבֶל אָחִיו וַיַּהַרְגֵהוּ" (שם).

צעד 27 - כל זה מראה עד כמה השתיקה היא חוכמה, כי מהשתיקה יכולים להמנע מהרבה עוונות, ולהפך: כאשר האדם פותח את פיו ומגלה את מחשבותיו והרגשותיו הקשות המעורבות בקנאה ובשנאה הוא מדליק את המדורה ומוסיף עליה שמן, עד שנעשית אש גדולה ומזיקה.

איך שהדיבור מגדיל את האש ניתן לראות בספר הישר על דבר "ויהי בהיותם בשדה":

"ויהיו שניהם בשדה ויהי קין עובד וחורש אדמתו והבל רועה צאנו. ויעבור הצאן על מקום החרישה אשר חרש קין בארץ ויחר לקין מאוד על הדבר הזה. ויגש קין אל הבל אחיו בחמתו ויאמר אליו מה לי ולך כי באת אתה וצאנך לעבור ולרעות בכל ארצי. ויען גם הבל את קין אחיו ויאמר אליו מה לי ולך אשר תאכל את פרי צאני ולובש את צמרם. ועתה הסר מעליך את צמרי אשר לבשת ושלם את פרים ואת בשרם אשר אכלת. ויהי כאשר תעשה את הדבר הזה גם אנכי אצא מארצך כאשר אמרת או אעוף בשמים אם אוכל. ויאמר קין הלא אם הרגתי אותך היום מי יבקש דמך ממני. ויען הבל את קין לאמר הלא האלהים אשר עשה אותנו בארץ הוא ינקם את נקמתי והוא יבקש את דמי מאתך אם תמיתני. כי ה' הוא השופט והוא הדין והוא המשיב לאיש רעה כרעתו ולרשע כרשעתו אשר יעשה בארץ. ועתה אם המת תמיתני בזה הלא אלהים יודע מסתריך וישפוט אותך על הרעה אשר דיברת לעשות לי היום. ויהי כשמוע קין את דברי הבל אחיו אשר דיבר ויחר אף קין על הבל אחיו בדברו את הדבר הזה. וימהר ויקם קין ויקח את ברזל כלי המחרישה אשר לו ויכה בה את אחיו פתאום וימיתהו. וישפוך קין את דמי הבל אחיו ארצה וירץ דם הבל לפני הצאן בארץ".

צעד 28 - בנוגע לשבועה הנ"ל (צעד 16), אין להישבע בה אלא בתנאים האלה: מי שלומד (או לומדת) כבר 5 שנים בענייני הגאולה השלמה, עובד עם עצמו לקיים את החוק החדש ככל שיכול, רגיל לשמור על כל מה שיוצא מפיו ושמור בדרך כלל מכל מרוגז או כעס, יכול בחג 12 במרץ לבקש רשות מהאחראי לקבל על עצמו או על עצמה את השבועה ההיא. הטעם שיכולים לרצות בזה הוא לשם תוקף וחיזוק וזיכרון תמידי בעניין דברי הלשון.

צעד 29 - כפי שסגולה נפלאה היא להיזכר תמיד במשה רבנו בכל פעולותיו ובענוותו, דבר מסוגל מאוד לשמירת הלשון הוא לזכור שמשה רבנו, עליו השלום, מקטנותו ובמשך כל ימי חייו עד להשלמת 120 שנים בשלמות בריאות הגוף, היה כבד פה. סגולה גדולה היא לזכור את הדבר הזה: שמשה היה כבד פה ושדיבורו היה כבד, וכמו כן שהיה הוא איש האלהים, המכובד מכל בני האדם. קישרו במחשבה את הדברים והבינו כי כבדות הלשון מובילה לברכה מאת ה' ולגילוי מחשבות נעלות. היו כבדי פה לומר: "זה אסור" והיו כבדי פה לומר: "זה מותר", היו כבדי פה אם תצטרכו להוכיח את חברכם והיו כבדי פה להאשים אדם, היו כבדי פה להעיד דברים על עצמכם, גם דברים טובים וגם דברים שליליים, והיו כבדי פה להעיד דברים על אחרים, גם דברים טובים וגם דברים שליליים. על דברים שליליים אל תעידו במחשבות ליבכם לרעה, ועל דברים טובים אל תפתחו דלת ללשון הרע. אל תתנו לשפתיכם להקל על לשונכם אלא תנו ללשונכם להכביד על שפתיכם. זכרו שהרב של כולנו, נאמן ה' בכל ביתו, היה כבד פה. אמן וכן יהי רצון.

צעד 30 - התלמידים של הגואל חיים לא צריכים להתנהג בקלות ראש הנהוגה בדור הרביעי הזה, שלא להיסחב אל הזרמים המהירים שעתה רוב האנושות נופלת בהם מבלי להבין במסגרתם האמיתית. הצדיק הנסתר ממלכות השמים חפץ שנכבד את רוחנו וניתן לה נחת מכל הרעשים העצומים שמסביב. מהירות הדור הרביעי הזה היא חריגה ולא תתקיים בעתיד, ועל כן חוכמת השתיקה עוזרת יותר מהדיבורים. חפץ בנו המורה חיים באהבתו אלינו ולטובתנו - לשלוות רוחנו, להשראת נשמתנו בתוכנו, לישוב הדעת ולריכוז המחשבות לתרופת נפשנו. עניו מאוד הגואל חיים ומלמד אותנו להתבודד, להתבונן ולדבוק בסימנים השלמים של הגאולה השלמה לטובתנו. כי נבחר הגואל האחרון המשלים לכל דברי החכמה, עתיקה וחדשה, שבכדי להשיגם, יש לשתוק הרבה ולשמוח בפעולות ה' עלינו. אמן וכן יהי רצון.

 

 

 

 1 דניאל בנו סיפר לי, כי רק פעם אחת אמר לו אביו: "זכור את זה: אף אחד לא מגיע לאלהים, וכולם כלום לגביו". - זה מוכיח שהיותו "אתאיסט" לא קשורה הייתה לאמונתו באלוהים. -

[2] - תפילה שנכתבה לקראת ניתוח לב שעבר ג'יורדנו לוי ב-4.8.97. ברוך ה", הניתוח הצליח וג'יורדנו התרפא באופן ניסי, באופן שגם הרופאים הודו כי מדובר בפלא. -

[3]  בתקופות הקדומות כשהיו יכולים לחיות עד 1000 שנים מדובר בזמן שונה ביחס לתקופות שאחרי נח. זאת הואיל ומעשי האדם אז השפיעו על אורך חייהם.

[4]  ינואר 2015: לא צריך להבין את החלום באופן של לבן ושחור, אלא כנקודות להבנה, ובעזרת השם המצב ישתפר עם הזמן, כי החלום היה בשנת 2000, וראיתי כמה שיפורים מאז, אחרי 15 שנים.

[5] בעיקר מדובר בשלוש התקדשויות: 1) פרישות גמורה בעת הוסת. 2) המשך הפרישות או לשבעה נקיים לפי המסורת הכללית או כפי מה שמוסבר אצלנו בעניין הזה. 3) המקווה וטהרת האישה. זאת בנוגע לטהרת האישה מטומאת דם הנידה. בנוגע למעשה המין עצמו שלושה שלבים: 1) הצניעות בעת מעשה. 2) פרישות הגבר מההסתכלות במקום הצנוע של האישה. 3) התקדשות המחשבה בעת המעשה. שלושה הן ההכנות העיקריות לדבר המין: 1) יש לחכות לפחות שעה וחצי אחרי האכילה לפני קיום יחסי המין. 2) יש להכין את האישה בליטוף ובנשיקות ובכל מיני הכנות לחדירה. 3) יש להיות יחסית מתון בעת המעשה ולא לנהוג כחיה פרועה, מה שמסייע להארכת המעשה. גם לאחר גמר המעשה, יזהר מאוד הגבר שלא יקום תיכף ומיד להתרחץ, כי זה גורם לחיסרון ביחסי המין, שהרי בעיני האישה מדובר כאילו בחיסרון באהבה אמיתית (כאילו אהבתו של הגבר היא רק לקיום היחסים על מנת להתרוקן מחשקו). לכן לא יקום פתאום אלא ישאר על יד האישה, יחבקה וילטפה ולא ימהר לקום בשום אופן. אם הוא רוצה לקום מפני שנמצא אצלו החשק להטיל את מימיו, יבקש ממנה מחילה לרגע ויחזור אליה מיידית.

אשר לעניין האכילה: על האדם לאכול ליד השולחן בצניעות, ביראת שמים, במחשבות על חסד ה' הזן ומפרנס את כל בריותיו באהבה עליונה, וישתדל האדם לאכול לאט על מנת לטעום את טוב טעם המאכלים, וכמו כן לברך את ה' במחשבה ואפילו בפה באומרו ברוך ה' על האוכל הזה הטעים וברוך ה' שברא טעמים בעולם. על האדם גם לברך על האוכל לפני ואחרי הארוחה.

 

[6] - המונח תיאולוגיה אצלנו משתייך רק לטהרת האמונה באחדותו המוחלטת של הדיבר השני ולא לתכנית האלוהים בגאולה או לבחירות ה" באבות ובעם ישראל ובמשה רבנו. אני מפרט זאת מפני שבספרות הדתית, לפחות בזמנים המודרניים, משתמשים במונח תיאולוגיה במובן הרבה יותר רחב, לכל מעשי האלוהים, ואין זה מוצא טעם לחיכי, כי באופן זה תמצא אלפי תיאולוגיות גם בתורה, והדבר מאבד את יחידוּת שימושינו במונח תיאולוגיה לעצם ההגדרה של ה" האחד והיחיד. לפיכך כל מה שכתוב או מבואר על אחדותו יתברך הוא הסבר על התיאולוגיה האמיתית של הדיבר השני ושל כל מסורת ישראל. - (סוף יולי 2004, אינזאגו).

[7] במסגרת החותם הגדול של השנה השלוש עשרה בסימן הנון הפינאלית.

[8] והייתה השלמה לסימן זה בבאר שבע ב-2012 בחלום של חברה של סולי קמחג'י, בו בביאתנו לישראל בפעם הזאת ב-2012, "הברית השלמה נכנסה לתורה". עובדה זו משלימה את הקשר בין ברית התורה לברית החדשה השלמה.

[9]  - היה כאילו במצב הגואל בתחייתו למלכות השמים אבל לא נקרא גואל, כי השם גואל הוא רק על צד השלמות. מרדכי הצדיק הוא הגואל השני לישראל מצד שלמותו ומצד הצלחת גאולת פורים, ודייק המלאך מיכאל בהכרזתו: "שלושה הם אנשי הגאולה" ולא אמר שלושה הם הגואלים. הרי מרדכי הצדיק היה הגואל השני לישראל, אבל לא היה משלושת אנשי הגאולה וישוע היה משלושת אנשי הגאולה אבל לא נקרא הגואל. נוסיף כי מוכח בחלומו של דניאל מניגרסו (חלום מספר 500) שבנוגע לתחייתו ולמשרתו בקדם מלכות השמים, ישוע היה הגואל של אז והמורה חיים הוא הגואל של הגאולה השלישית השלמה. ראו הסבר בספר האישה הנלאית בשביל לחמה, פרק 5.

[10] משיח בן יוסף אבל לא משיח בן דוד, ובכל מקרה לא יכלה האתון להסביר את משיחותו.

[11] הצחוק האמיתי הנשאר בזמן הוא הצחוק שהאדם שואף אליו. דהיינו ששאיפתו לצחוק תמצא טעם בכל פעם שהוא שואף אליו, כי צחוק היסטורי ותורני הוא, ולא פוסקים טעמים חדשים להשאב ממנו. -

[12]  אני מתרגם את הלוח הזה מאנגלית לעברית פה בשנה ה-22 של הסימנים השלמים, 3 באוגוסט 2004, אינזאגו. -